Činnost výchovné poradkyně pro 2.stupeň

 

 • spolupráce s vyučujícími při řešení výchovných problémů žáků či problémů souvisejícími se specifickými poruchami učení
 •  spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Znojmo, Dačice
 • účast na jednání s rodiči – na žádost třídního učitele nebo vedení školy
 • vypracování individuálních vzdělávacích plánů pro integrované či mimořádně nadané děti
 • konzultační hodiny (pro žáky i rodiče) k volbě studia či profese
 • průběžné podávání informací žákům o možnostech dalšího studia a volbě povolání
 • informace o způsobu vyplňování přihlášek a termínech odevzdání
 •  spolupráce s ostatními vyučujícími při volbě dalšího studia či povolání
 • zajištění výukových a metodických podkladů k tématu Volba povolání, vyučovaného v rámci předmětu pracovní činnosti v 8. a 9. ročnících
 • sebevzdělávání
 • zajištění besed a exkurzí k volbě povolání
 • informace o možnostech dalšího studia (Atlas školství)
 • vyplnění přihlášek a evidence přijímacího řízení
 • obsahové a organizační zajištění aktivit souvisejících s volbou studia a povolání (beseda s pracovníky úřadu práce)
 • pro rodiče vycházejících žáků informativní schůzka o organizaci a průběhu přijímacího řízení