Popis: Schránka01

Základní škola Lubnice, PSČ 671 07

             Tel.:515298438  / IČO 49438026 / e-mail: zslub@mboxzn.cz

Dodatek Školního řádu, platnost od 1.9.2020

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 (dále také „manuál“)

 • Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
 • Skupinová izolace, event. sociální distance.
 • Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor.
 • Opakovaná edukace.
 • S ohledem na způsob šíření tohoto onemocnění je důležité si uvědomit, že čím více je lidí, se kterými se dítě/žák/student nebo zaměstnanec školy setká, a čím delší je tato interakce, tím vyšší je riziko šíření onemocnění covid-19.
 • Při realizaci konkrétních protiepidemických opatření má kompetence jak škola, tak místně příslušná krajská hygienická stanice (KHS):
 • Škola a školské zařízení zajišťuje v rámci své kompetence dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby atp.
 • Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci a místní podmínky, např. nařizuje ohniskovou dezinfekci, izolaci, karanténu, lékařský dohled, zvýšený zdravotnický dozor, krytí úst a nosu, provádění zdravotního filtru apod. (kontakty na místně příslušné KHS jsou obsaženy v závěru tohoto manuálu v části Kontakty).
 1. OBECNÉ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY
 2. Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
 3. Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 4. Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.
 5. Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních.
 6. Soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021 nebudou MŠMT vyhlášeny.
 7. Aktivity jiných subjektů, které jsou organizovány v prostorách školy a nesouvisí se vzdělávacím procesem (naplňováním ŠVP) a nebudou moct být organizovány tak, aby byl minimalizován kontakt účastníků aktivit realizovaných těmito subjekty s žáky školy a zaměstnanci školy a nebude možné při střídání provozů zajistit řádné provětrání, úklid a dezinfekci všech užívaných prostor, nebudou tyto aktivity povoleny.
 8. Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků a zaměstnanců školy (telefonní čísla a e-maily) – zajistí TU.
 9. Škola informuje o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech zaměstnance školy, žáky a jejich zákonné zástupce – internetové stránky školy, písemné předání zásad školou.
 10. Ve škole je vytvořen systém sdílení informací (např. komu se hlásí onemocnění žáka nebo zaměstnance), je stanoveno jednotné místo, kde se budou zveřejňovat aktuální oznámení – informace předána řediteli školy, e-mail jednotlivým pedagogům.
 11. Škola průběžně žákům i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce – zápis do třídní knihy, letáky na vstupních dveřích do tříd – zajišťují třídní učitelky.
 12. Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit – zabezpečen dohled u vchodu do školy.
 13. Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy je omezen. Pro všechny cizí příchozí osoby s nastavením příslušných protiepidemických opatření podle pravidel vyplývajících ze semaforu je určena místnost výchovného poradenství.
 14. Škola v průběhu školního roku nebude organizovat aktivity, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí (např. kulturní a sportovní akce více tříd či škol).
 15. Škola vyhodnotila organizaci přesouvání žáků mezi učebnami a v dalších prostorách školy s cílem snížení rizika nákazy covid-19 – probíhat bude pouze přesun žáků do učebny informatiky, po každé výuce jednotlivé třídy dle rozvrhu zajistí desinfekci klávesnic a dalších předmětů školník a úklidový personál.
 16. Je minimalizován kontakt mezi žáky 1. a 2. stupně, a to s ohledem na způsob organizace výuky (dělení tříd do skupin, střídání učeben a pedagogů apod.) – zajistí vyučující jednotlivých předmětů.  
 17. Aktivity jiných subjektů, které jsou organizovány v prostorách školy a nesouvisí se vzdělávacím procesem (naplňováním ŠVP), jsou organizovány tak, aby byl minimalizován kontakt účastníků aktivit.
 18. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

II. HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU

 • Při vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení/hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem – zajišťuje školník.
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje – třídní učitelky zápis do třídních knih, letáky na dveřích u vstupu do tříd.
 • Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny – zajistí vyučující.
 • Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – osoušeče.
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně – školník, úklidový personál.
 • Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem žáků do školy, po zahájení vyučování a po odchodu žáků ze školy po skončení vyučování – školník, úklidový personál.
 • Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně – úklidový personál.
 • Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají – střídání desinfekčních prostředků – savo, chloramin, sanytol. 
 • Je kladen důraz na dezinfekci (provádět ji podle konkrétních podmínek několikrát denně) povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům. 
 • Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů poučení všech pracovníků školy dne 25. 8. 2020 ředitelem školy.
 • Škola výslovně určila, kdo, kdy, kde, co a čím bude čistit a dezinfikovat. Přípravky je nezbytné používat podle pokynů výrobce uvedené na etiketě (vhodnost pro povrch, typ působení, způsob aplikace, koncentrace, kontaktní čas atd.). Školník, úklidový personál, kuchařky provádí desinfekci dle plánů sanitace s pravidelným střídáním stanovených desinfekčních prostředků, s tím, že školník po velké přestávce provede desinfekci všech předmětů na toaletách.
 • Škola zajišťuje praní prádla při dostatečně vysokých teplotách nad 60 °C. Z důvodu minimalizace šíření viru vzduchem se použité prádlo neprotřepává, jeho třídění se provádí ve vyčleněné místnosti.
 • Školní jídelna musí respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe.
 • Je důležité, aby se zajistilo mytí nádobí při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min. 60 °C). Při ručním mytí je nutné zajistit finální oplach vodou o teplotě min. 85 °C.
 • Škola je vybavena:      
  • čisticími a dezinfekčními prostředky – tak, aby nedošlo k výpadku po spotřebování zásob. Na koronavirus jsou účinné dezinfekční přípravky s virucidní aktivitou. Na etiketě přípravku by měla být uvedena účinná koncentrace dezinfekčního přípravku a čas působení – zajistí ředitel školy, školník;
  • dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou s virucidní aktivitou – za účelem jejich průběžného doplňování do dávkovačů – kontrolu a doplnění zajišťuje školník;
  • bezkontaktním teploměrem – měření tělesné teploty žáků, popřípadě zaměstnanců školy v případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19 – zajišťují třídní učitelky;
  • přiměřeným počtem roušek– žáky či zaměstnance školy s podezřením na výskyt covid19, záložní roušky pro případ povinného zavedení nošení roušek ve společných prostorech školy (pro případ zapomenutí nebo znehodnocení roušky žáka či zaměstnance školy)  – má k dispozici každá třídní učitelka.

III. ORGANIZACE ŠKOLY V ZÁVISLOSTI NA SEMAFORU 

IV. KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19 

 • Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).  
 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:
  • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce;
  • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu;
  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy; samostatná místnost pro umístění žáka je zadní část družiny – viditelné označení.
 • Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 
 • V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v případě žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. Prostor izolace musí být dobře udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem. Tento prostor je vybavený umyvadlem na mytí rukou s přívodem tekoucí teplé a studené pitné vody, včetně vybavení mýdlem v dávkovači, zásobníkem na jednorázové ručníky a dezinfekcí na ruce. Prostor není průchozí do jiné využívané místnosti, která je mimo izolační režim. Pro účely izolace je vytipovaná a označená samostatná toaleta, která se nachází v blízkosti izolační místnosti a ta není v době využití izolace používána dalšími osobami – místnost označena letákem – zajišťuje vychovatelka.
 • V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C. 
 • V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole nekontaktuje škola sama KHS.
 • Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.
 • Žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

V. VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY 

 • Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních. V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS. Seznam kontaktů je uveden na webových stránkách KHS.
 • V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce kontaktu, vzdálenosti osob, k zavedeným opatřením atd. Každá situace je jiná, protože každý kolektiv v sobě zahrnuje více proměnných – např. velikost školy, členění objektu (samostatná budova, pavilony), počet žáků ve třídě, způsob školního stravování, pobyt ve školní družině, v zájmových kroužcích, sportovní aktivity, způsob dopravy do školy a především místní epidemiologickou situaci.
 • Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáků, zákonné zástupce žáků a svého zřizovatele.
 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy/. Povinnost poskytovat tímto způsobem v daných situacích vzdělávání se vztahuje na základní školy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.

  • Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.
  • Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků – v rámci informatiky p. uč. poučí žáky o používání Skype – forma distančního vzdělávání.
 • V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole. Doporučuje se však udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání dotčených žáků, a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky. 

VI. ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 

 • Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, je možné, aby po domluvě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem (je-li to organizačně a provozně možné) vykonával práci z jiného místa po dobu, kdy bude v karanténě (např. distanční výuka, příprava podkladů k výuce apod.); v tomto případě zaměstnanci přísluší plat (nebo mzda). Pokud k dohodě nedojde, není povinností zaměstnance po dobu karantény práci vykonávat, protože v daném období je z pohledu právních předpisů v obdobné situaci jako v případě nemoci (hmotné zabezpečení zaměstnance: za prvních 14 kalendářních dní náhrada mzdy/platu ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku zaměstnance, od 15. kalendářního dne nemocenská).
 • Pro ostatní pracovněprávní souvislosti platí ustanovení zákoníku práce.
 • Pokud je zaměstnanec školy v rizikové skupině, může podle svého uvážení pro svoji ochranu používat roušku či jinou ochranu nosu a úst s vyšším stupněm ochrany nebo respirátor a zachovávat sociální distanci.

VII. DALŠÍ SOUVISLOSTI

 1. Školní jídelna
 2. Školní stravování poskytujeme za níže uvedených doporučení, pokud nestanoví KHS nebo MZd jinak:
  1. V rámci možností škola zajistí oddělení či co nejmenší kontakt různých skupin (je rozloženo vydávání obědů v delším čase).
  1. Hygiena a úklid podle pravidel stanovených v předchozím textu. 
  1. Důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy – zajišťují vyučující po poslední hodině.
  1. Neumožňujeme samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty) – vydávání zajišťuje úklidový personál.
  1. Cizí strávníci se ve školní jídelně nestravují. Pro výdej stravy cizím strávníkům jsou nastavena pravidla pro manipulaci s doneseným nádobím tak, aby nebyl ohrožen zdravotně nezávadný provoz školní jídelny – plnění donesených nádob proběhne mimo školní kuchyni v desinfikovaných prostorách a stejně tak plnění přinesených nádob je prováděno z nádob, které jsou určeny jen pro tento účel, je zamezeno kontaktu s nádobami využívanými pro žáky školy. Cizí osoby školní jídelnu a kuchyni nenavštěvují.
 •   Školní družiny a školní kluby
 • Organizace oddělení školní družiny probíhá tak, aby oddělení bylo tvořeno žáky jedné třídy, popřípadě několika předem daných tříd (nenaplnění této skutečnosti zvyšuje riziko karantény pro větší část žáků, pokud se v kolektivu vyskytne pozitivní jedinec, čímž může karanténa zasáhnout do různých tříd a ročníků).
 •   Cestování do zahraničí
 • Cestování žáků do zahraničí nebudeme realizovat.
 • Organizace a hygienická pravidla při praktickém vyučování se řídí pravidly provozu pracovišť, kde je praktické vyučování vykonáváno. Pokud nedojde k omezení provozu těchto pracovišť, není nutné omezovat rozsah praktického vyučování.
 • Škola se nebude kontaktovat se zahraničními zaměstnanci.
 • Zařízení veřejných zřizovatelů
 • Pokud je určitému žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
 • Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí u škol a školských zařízení veřejných zřizovatelů následující:
  • Ve školní družině stanoví ředitel školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů.
 • Ředitel má podle školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty v závislosti na situaci i v jiných případech.
 • Kontakty
 • Další informační podporu ze strany MŠMT v oblastech spadajících do věcné působnosti MŠMT (tedy oblasti pedagogicko-organizační, aplikace školské legislativy apod.) zajišťuje speciálně zřízená „koronalinka“ MŠMT (kontakty v tabulce níže) a prostřednictvím mailu koronavirus@msmt.cz. Koronalinka má zvláštní číslo určené jen pro vedení škol a školských zařízení. Koronalinka je Vám k dispozici každý všední den od 8 do 17 hodin.
 • K metodické a informační podpoře v oblasti hygienických a protiepidemických doporučení je příslušné MZd a místně příslušné KHS.
 • Zvláštní „koronalinka“ MŠMT pro vedení škol a školských zařízení: 
  • +420 771 139 410 
  • +420 771 139 398
 • Další kontakty na „koronalinku“ MŠMT: 234 811 111 Kontakty na Krajské hygienické stanice:
 • V případě mimořádné situace v souvislosti s onemocněním covid-19 škola kontaktuje odbor hygieny dětí a mladistvých místně příslušné krajské hygienické stanice, tj. příslušné územní pracoviště, dle místa sídla školy. Seznam kontaktů je uveden na webových stránkách krajských hygienických stanic nebo lze užít níže uvedenou kontaktní adresu:    
 • KHS Jihomoravského kraje: hdm@khsbrno.cz

VIII. ROZCESTNÍK PO DALŠÍCH PŘÍLOHÁCH, UŽITEČNÉ ODKAZY A HLAVNÍ SPECIFIKA PRO PŘÍPRAVU A ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 

 1. Pedagogická práce
 2. Přípravný týden:          
  1. Učitelé mají na první zářijové týdny připravený plán pro reflexi dosahování vzdělávacích výstupů žáky za minulý školní rok a také plán pro zpětnou adaptaci žáků po návratu do školy. Cílem plánů je zajistit plynulou návaznost vzdělávání pro žáky a zajistit psychosociální pohodu žáků.
 3. Začátek školního roku:            
  1. Na základě reflexe minulého školního roku je maximálně individualizována výuka s cílem odstraňování nerovností a navázání výuky na aktuální znalosti a dovednosti žáků. 
  2. Pro školní rok 2020/2021 je doporučeno upravit vzdělávací obsahy tak, aby byly naplněny očekávané výstupy příslušného RVP a zároveň aby nedocházelo k neúměrnému přetěžování žáků ve specifické situaci tohoto roku. V tematických plánech budou obsaženy také očekávané výstupy RVP, které nebylo možné realizovat v uplynulém školním roce.  
 4.   Odkazy:        
  1. Letáček do sboroven Přiměřený vzdělávací obsah, formativní hodnocení.
  2. Letáček do sboroven Adaptace žáků po návratu do školy.
  3. Dokument České školní inspekce Doporučení pro organizaci a vzdělávání a práci se vzdělávacím obsahem ve školním roce 2020/2021.
  4. Doučování zdarma od studentů pedagogických fakult.

Příprava na přechod na případné vzdělávání na dálku jedné nebo více tříd

V případě, že je nařízením karantény nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními MZd znemožněna osobní přítomnost dětí/žáků/studentů ve škole, pak mohou nastat následující situace:

 1. prezenční výuka
 • V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu dětí/žáků/studentů, který nepřekročí více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti/žáci/studenti nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat dotčeným dětem/žákům/studentům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Děti/žáci/studenti se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky.

2. smíšená výuka

 • V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, je škola povinna DISTANČNÍM Způsobem vzdělávat děti/žáky/studenty, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní děti/žáci/studenti pokračují v PREZENČNÍM vzdělávání. Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími formami, a to dle technického vybavení konkrétní školy i jednotlivých žáků a dle aktuálních personálních možností školy. Může se jednat o zasílání tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci s učebními texty, on-line přenos prezenční výuky či nejrůznější formy synchronní i asynchronní formy  on-line výuky. Distanční způsob vzdělávání musí vždy respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních dětí/žáků/studentů.
 • Zachování prezenční výuky pro ostatní děti/žáky/studenty se bude v jednotlivých případech lišit. Možné je např. pokračovat ve výuce ve standardním režimu a přenášet ji on-line, upravit rozvrh dle možnosti přítomných pedagogů. Preferuje se, aby nebyli děti/žáci/studenti rozřazováni do jiných tříd nebo oddělení.

3. distanční výuka

 • Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd zakázána přítomnost dětí/žáků/studentů ve škole alespoň jedné celé skupiny/třídy/oddělení, škola poskytuje pro tyto skupiny/třídy/oddělení vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní skupiny/třídy/oddělení se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech dětí/žáků studentů, přechází na distanční výuku celá škola. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy.
 • Přípravný týden
 • Je stanovena jednotná platforma, komunikační kanál a společná pravidla pro případ, pokud by v průběhu roku bylo nutné přejít na distanční způsob vzdělávání. Je aktualizovaný seznam důležitých kontaktů a jsou rozděleny role a zodpovědnosti jednotlivých osob, především v oblasti ICT podpory.
 • Škola naplánuje případně potřebné dovybavení digitálními technologiemi tak, aby byla připravena v případě potřeby poskytnout jednotlivým pedagogům technické vybavení pro výuku na dálku.
 • Při tvorbě plánu DVPP ředitel zohlední potřeby profesního rozvoje konkrétních pedagogů v oblasti formativního hodnocení a kompetencí pro využívání digitálních technologií při výuce.