Školní družinu mohou navštěvovat žáci 1. až 5. ročníku. Provozní doba ŠD je od 10.50 do 14.55 hodin. Ze ŠD lze uvolnit žáky na základě písemné žádosti rodičů. Žáci, kteří jsou zapsáni do ŠD, jsou seznámeni s řádem ŠD. Vzdělávací program ŠD navazuje na vzdělávací program základní školy, s níž tvoří jeden organizační celek.

Cílem vzdělávání je vytvořit základy k smysluplnému využívání volného času a prostřednictvím volnočasových aktivit posilovat klíčové kompetence, ke kterým by mělo směřovat veškeré vzdělávání žáků.

ŠD využívá prostory školy – tělocvičnu, počítačovou učebnu, školní hřiště.

Kontakt na vychovatelku: Dagmar Vaššová, tel.: +420 606 250 549