Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Lubnice ze dne 1.9.2017

Zasedání školské rady dne:1.9.2017

Zápis ze schůze Školské rady ZŠ Lubnice, Lubnice 20, ze dne 1.9.2017

 

 

Zasedání se zúčastnili:

za zřizovatele:                               Jana Gritschová

 

z ped. pracovníků:                      Mgr. Irena Smetanová

Mgr. Jitka Vyplašilová

 

z řad zákonných zástupců:          Kamila Jandová

Miroslava Tobolková

hosté:                                           Ing. Pavel Viskot – ředitel školy

Mgr.Gabriela Kratochvílová – výchovná poradkyně

 

Omluvena:                                        Jindřiška Jedličková

 

 

Program:

 

1) uvítání

2) projednání a schválení dodatku ŠVP

3/ projednání a schválení dodatku ŠŘ

4/ projednání a schválení dlouhodobého plánu rozvoje školy

5/ plán DVPP

6/ plán kontrolní činnosti

7/ plán práce

8/ Různé – zpracování a podání projektu příhraniční spolupráce

změny v ped. a neped. pracovnících

 

Průběh jednání:

 

ad 1)  Předsedkyně ŠR uvítala přítomné a seznámila je s programem jednání

ad2) Výchovná poradkyně informovala přítomné o nutnosti vydání dodatku ŠVP, podle kterého se začíná učit dne 4.9.2017 . Změny se týkají M  2. a 3. roč. Ve 2. roč. bude se vyučovat pouze násobilka malá, ve 3. roč. násobilka 6- 10.

Další změna ŠVP – spec. třída(1.-5.roč) – učební plán s minimálními očekávanými výstupy.

Výuka plavání je pro žáky 1. st. povinná, bude realizována ve 3. a 4. roč., výuka a cestovné bude pro žáky zdarma,

Na 2. stupni žáci absolvují lyžařský výcvik.

Dodatek ŠVP byl projednán a schválen.

 

ad3)   Změny jsou i ve ŠŘ, který se doplňuje v části výchovná opatření.                                       Dodatek ŠR jednomyslně schválila.

ad4-ad7)  Ředitel školy přednesl přítomným dlouhodobý plán rozvoje školy,plán DVPP,plán kontrolní činnosti, plán práce. Nikdo neměl žádnou připomínku, schváleno všemi přítomnými členkami ŠR.

ad8)  Ředitel školy seznámil členy a hosta s projektem příhraniční spolupráce, který by se realizoval v hodinách NJ ve škol. roce 2017/2018

– dále informoval o organizací školního roku 2017/2018 – samostatné ročníky

na 1. st.

–   na 2. st. nastoupí vyučovat Mgr. Rita Náplavová

– byl přijat nový školník – Petr Tobolka a nové uklízečky p. Tobolková a p. Pocarová

– během prázdnin se vymalovala školní družina, vybavila se novým nábytkem,

vznikla nová cvičná kuchyňka pro žáky, vylepšil se prostor do vstupu školy

 

 

 

Zapsal :Mgr. Irena Smetanová