Minimální preventivní program

 

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 

 

Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Lubnice 20

671 07 Uherčice

Jméno a příjmení ředitele Ing. Pavel Viskot
Telefon na ředitele 732766521
E-mail na ředitele viskotp@seznam.cz

 

 

Jméno a příjmení školního metodika prevence  

Mgr. Petra Bendová

Telefon 601392213
E-mail petamate@seznam.cz

 

 

Jméno a příjmení výchovného poradce  

Mgr. Gabriela Kratochvílová

Telefon 728479020
E-mail gkratochvilova@seznam.cz

 

 

Počet tříd Počet žáků/studentů
ZŠ – I. stupeň 5 58
ZŠ – II.stupeň 4 56
8leté Gymnázium  – (Prima až Kvarta)
6leté Gymnázium  – (Prima až Sekunda)
SŠ – ostatní
Celkem 10  

114

 

 

 

Použité zkratky:

SPJ – Sociálně patologické jevy

NNO – Nestátní neziskové organizace

ŠMP – Školní metodik prevence

 

 

 

 

Minimální preventivní program navazuje na koncepci prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Je součástí plánu práce školy pro školní rok 2016/2017 a pokládá se za závazný pro všechny pedagogické pracovníky školy. Odpovědným garantem programu je školní preventista Mgr. Petra Bendová.

 

Zmapování situace ve škole pro stanovení cílů MPP

 

Vstupní informace a jejich zdroje

 

 1. Sociální a jiné klima školy

 

Sociální a další klima školy hodnotíme za uplynulé období školního roku 2015/2016 jako únosné a stabilizované ve věci specifických psychologických jevů.

 

 

Při řešení vzniklých problémových situací jsou zainteresovaní všichni členové pedagogického sboru, tzn. jednotliví třídní učitelé i vyučující. V závažnějších případech vzniklou situaci řeší a projednává adekvátním způsobem užší realizační tým, který v naší škole tvoří ředitel školy, metodik školní prevence a výchovný poradce.

 

 

Pro tento školní rok a v rámci Minimálního programu prevence jsme si vytyčili nadále preferovat a zároveň prohloubit vzájemnou spolupráci všech odpovědných pedagogických pracovníků, kteří jsou s žáky v každodenním kontaktu. V případě potřeby, kdy postup pracovníků školy s rodiči není dostačující (např. zákonní zástupci dítěte z nějakého důvodu neplní zákonem uloženou roli odpovídajícím způsobem), je nutné neodkladně oslovit a požádat o pomoc odborné pracovníky z PPP Znojmo, příslušníky policie, sociální pracovníky OSPOD nebo další kompetentní orgány.

Vyučující pedagogové a třídní učitelé postupují při řešení závažných jevů důsledně a jednotně, efektivně se snaží využívat spolupráce s odpovědnými zástupci dítěte – informovat neprodleně telefonicky, případně pozvat rodiče do školy k projednání společného postupu.

 

 

Každý pedagog tímto plní svoji povinnost vůči zákonnému zástupci žáka a rodič má právo na sdělení každé takto projednávané skutečnosti ze strany školy. V tomto spočívá podstata prevence před šířením a narůstáním nežádoucích jevů, což je jediný možný způsob ochrany dětí ve školním kolektivu a prostředí.

 

 

V minulém školním roce jsme museli o pomoc požádat sociální pracovníky Mgr. Dagmar Čermákovou – OSPOD Dačice (při řešení výchovných problémů, problémů se zapomínáním pomůcek na vyučování, učebnic, sešitů a domácích úkolů u Michaely Kadlecové, kdy přetrvával vytvořený individuální výchovný plán), Bc. Petra Punčocháře – OSPOD Moravské Budějovice (při řešení časté absence Stanislava Antala) a Mgr. Adélu Bartesovou – OSPOD Znojmo (při řešení časté absence Petra Svobody). V souvislosti s výchovnými problémy žáků 4. a 5. ročníku jsme spolupracovali s Policií ČR, SVP STŘED Moravské Budějovice a OSPOD Znojmo. SVP STŘED Moravské Budějovice připravilo program pro rodiče žáků 4. a 5. ročníku, kde byli seznámeni se svými právy a povinnostmi vůči dětem, byla jim nabídnuta pomoc s výchovnými problémy dětí.

 

Dále byly pro rodiče připraveny během školního ročníku dvě přínosné přednášky s diskusí.

Bc. Lenka Fuksová ze Střediska výchovné péče STŘED Moravské Budějovice hovořila o trendech v oblasti rizikového chování – počátek kouření od 9 let, první zkušenost z rukou kamarádů, alkohol od 11 let z rukou rodičů, fenoménem je užívání energy drinků a elektronické cigarety. V oblasti využívání PC bylo poukázáno na nejasná pravidla, neschopnost osobní komunikace a řešení sporů vzhledem k naučené komunikaci přes virtuální prostředí. Byl vysvětlen pojem šikana a rozdíl mezi šikanou a škádlením, zmíněny byly kompetence školy při řešení rizikového chování – pouze ve škole, o školních akcích a na pozemku školy. Mimo lze uplatnit pouze občanskou oznamovací povinnost nebo v roli pedagoga přispět radou. Bylo zmíněno, kdy se obracet na OSPOD – kouření v přítomnosti rodičů, zneužívání apod. Rovněž byla rodičům nabídnuta pomoc s výchovnými problémy dětí právě v rámci Střediska výchovné péče STŘED.

Paní ředitelka Zdeňka Masopustová ze Studijního centra BASIC Jihlava informovala rodiče o tom, jak a proč vznikají problémy s učením a jak je zvládat, na co dát při učení s dítětem pozor, jak k dítěti přistupovat a zaujmout ho. Rodiče měli možnost vzít si kontakt, informativní letáčky či požádat o pomoc s problémy v rámci Studijního centra BASIC.

 

 

Ke specifikům naší školy patří skutečnost, že téměř všichni žáci dojíždějí autobusy z okolních vesnic. V uplynulých letech činilo největší potíže chování žáků na autobusové zastávce školy – opakovaně problémy s kouřením, nadáváním si, postrkováním, potyčkami mezi žáky a ničení zařízení v místě autobusové zastávky.

Situaci se stále snažíme intenzivně řešit a daří se ji zvládat díky doprovodu a dohledu školou pověřené osoby nad žáky, do odjezdu jejich autobusů. Toto opatření je v platnosti i pro tento školní rok.

 

Níže uvedené jevy jsou rizikovými faktory, poměrně rozšířenými mezi některými žáky školy, tzn., že s nimi mají osobní zkušenost. Mnozí žáci tráví svůj volný čas velmi neúčelně, nevěnují se žádným volnočasovým aktivitám, nevyrůstají v dostatečně podnětném rodinném prostředí nebo s oběma rodiči atd. Jedná se o tyto jevy:

 

 

Kouření, agresivní jednání, užívání alkoholu, experimentování s měkkými drogami ve věku již od 11 let, kdy skupina mladistvých  11- 14 let je nejrizikovější (přičemž se nedá předpokládat, že v tomto počínání ustanou, což pro ně znamená vysoké riziko vzniku závislosti).

 

 

Tyto závěry vyplývají a jsou doloženy výzkumem, který byl součástí projektu „Plánování rozvoje sociálních služeb na Znojemsku“ – pod názvem „Analýza potřeb cílové skupiny 11-14 let na Znojemsku“. Tato rozsáhlá analýza dokládá, že právě v některých ze zmíněných jevů jsou naši žáci ve skupině, která zaujímá místo mezi nejvíce ohroženými.

Způsob trávení volného času dětí této věkové skupiny na Znojemsku zahrnuje zejména sledování zábavy a seriálů v televizi, chatování s přáteli na internetu, hraní počítačových her, surfování na internetu kvůli zábavě, telefonování a posílání SMS kamarádům…zatímco pobyt venku, koníčky, učení se cizím jazykům vyplňuje jejich volný čas mnohem méně.

 

 

V uplynulém školním roce jsme žákům školy nabídli a spolu s nimi zorganizovali mnoho aktivit, projektových činností, rozšířili počet nabídnutých a fungujících zájmových kroužků.

Ke zdařilým aktivitám v rámci specifické prevence ve škole patřily následující projekty:

Šikana a  proč se člověk stává obětí, Vztahy v kolektivu – STŘED, o.s.  Moravské  Budějovice

Bolest – nemoc jménem šikana, Netolismus – ACET ČR, z.s. Chrudim

Kyberšikana, Právní odpovědnost, Bezpečnost v dopravě – npor. Mgr. Dušan Podsklan, příslušník Obvodního policejního oddělení Vranov nad Dyjí

Závislost na alkoholu a drogách – MUDr. Věra Benešová, primářka Psychiatrické léčebny PATEB s.r.o. v Jemnici

 1. Celoroční úkoly

 

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍCH AKCÍ

2016/2017

 

 

 

 

 

 1. Spolupráce rodiny a školy

 

 

 • Věnovat neustálou pozornost všem projevům sociálně patologických jevů chování – kouření, experimentování s měkkými drogami – marihuanou (případně tvrdými drogami), vyloučení jedince z kolektivu, alkohol ve volném čase žáků, agresivita atd.

 

 

 • Věnovat zvýšenou pozornost jakýmkoliv náznakům agresivního jednání, pokusům o počáteční šikanu či šikanu jako takovou.

 

 

 • Základem prevence šikany a násilí na školách je podpora vzájemných vztahů mezi žáky a mezi žáky a učiteli. Naše škola usiluje o vytvoření bezpečného prostředí a za tímto účelem

 

Podporuje solidaritu a toleranci

Podporuje vědomí sounáležitosti

Vytváří podmínky pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy.

 

 

 • Jednotlivé případy prošetřit neodkladně a řešit citlivě s jejich aktéry, dodržovat jednotný postup zahrnující spolupráci vyučujících, třídních učitelů s užším realizačním týmem, který tvoří ředitel školy, metodik školní prevence a výchovný poradce, nezbytné je pořízení zápisu dokumentujícího průběh vzniklé situace a návrh postupu řešení, vyvození závěrů a přijetí výchovných opatření, současně oznámení rodičům telefonicky s domluvou osobní návštěvy školy. Veškerá jednání s rodiči vést taktním způsobem s ohledem na zachování důvěrnosti informací.

 

 

 • V případě selhání či nedostačující péče zákonných zástupců využít možnosti a přistoupit k uzavření Smlouvy mezi školou a rodiči žáka, stanovit v ní přesné podmínky, důsledně a pravidelně jejich plnění kontrolovat, rodiče navštěvují školu pravidelně na základě vzájemné domluvy (důvody – např. vysoká a pochybným způsobem omlouvaná či neomluvená absence žáka ze strany rodičů, chybějící domácí příprava, pomůcky na vyučování a nedostatečný prospěch žáka, či jiné dlouhodobě neúnosné chování, kdy předchozí intervence školy směrem k rodičům nesplnila svůj účel).

 

 

 • Pokud by i takový postup selhal, je nutné rodičům doporučit spolupráci s odborníky v PPP Znojmo a v případě nutnosti rodiče seznámit a informovat předem o dalším postupu, kdy jako škola se obrátíme s žádostí o pomoc a předáme veškeré informace sociálním pracovníkům a organizaci OSPOD.

 

 • Dbát na oznamovací povinnost školy, která je dána zákonem, a to v situaci, kdy žák školy je pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nebo tabákové výrobky či jiné návykové látky do školy přinese a nabízí spolužákům. Zvolený postup musí vycházet z pokynů, které jsou obsaženy v Dodatku k Minimálnímu preventivnímu programu školy, v něm obsaženém Krizovém plánu postupu při zjištění šikany ve škole a záškoláctví. Zde jsou také zahrnuty Postupy školy při řešení všech dalších přestupků. V naléhavých  případech  je nezbytná spolupráce s rodiči, policií, záchrannou službou, PPP, sociálními pracovníky OSPOD a kurátorem pro mládež.

Výchozími a závaznými materiály jsou následující dokumenty – Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j.  21291/2010-28 a Metodický pokyn ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1.

 

 • Tyto materiály jsou k dispozici u metodika školní prevence, který upozorní všechny pedagogické pracovníky na nutnost jejich znalosti jejich prostudováním.

 

 

 • Metodik prevence bude předávat potřebné informace a apelovat na vzájemnou spolupráci všech pedagogických pracovníků na poradách svolaných za tímto účelem.

 

 

 • Rodiče je nutné informovat formou písemných sdělení, prostřednictvím internetových stránek školy – sekce Metodik prevence, informační leták pro rodiče, na rodičovských schůzkách a při všech otevřených akcích školy.

 

 • Vytvořit pro žáky nástěnku s informacemi, adresami odborných pracovišť, kontaktních center, telefonními čísly jako je Linka důvěry, konzultačními hodinami metodika i výchovného poradce školy.

 

 • Všechna nezbytná pravidla má škola zakomponována ve Školním řádu školy, se kterým jsou žáci důkladně obeznámeni na začátku školního roku, v případě potřeby opakovaně v průběhu roku. Tyto dokumenty školy jsou k dispozici ve škole na přesně určeném místě.

 

 • Je nutné zajistit účast metodika školy, výchovného poradce, případně dalších pedagogických pracovníků na odborných seminářích a zajistit rovněž další vzdělávání v akreditovaných kurzech k problematice rizikového chování.

 

 • V rámci prevence provádět dohled pedagogických pracovníků nad žáky ve škole před vyučováním, o přestávkách mezi vyučovacími hodinami, mezi dopoledním a odpoledním vyučováním.

 

 • Pedagogové by měli vnímat vztahy mezi žáky a atmosféru v třídním kolektivu jako velmi důležitou součást své práce.

 

 • Dbát na citlivý a individuální přístup k žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí.

 

 • Pro tento školní rok se podařilo rozšířit nabídku zájmových kroužků ve škole, což významnou měrou přispívá k lepšímu využití volného času dětí. Seznam kroužků byl rodičům doručen písemnou formou a bude zveřejněn na stránkách školy.

 

 • V oblasti Komplexního programu prevence pro žáky základní školy v tomto školním roce oslovíme pracovníky organizace STŘED, o.s.  Moravské Budějovice a zvážíme co nejadresnější výběr programů pro jednotlivé ročníky, v případě potřeby lze oslovit také oganizaci ACET ČR, z.s. Chrudim, Oblastní charitu Třebíč, Společnost Podané ruce, o.p.s., Sdružení META, o.s. Jindřichův Hradec. Nadále pokračujeme ve spolupráci s primářkou Psychiatricé léčebny PATEB, s.r.o. v Jemnici  Věrou Benešovou, která velmi ochotně připraví přednášky s besedou na téma závislosti na drogách a alkoholu. Přednášky s poutavým programem připravuje npor. Mgr. Dušan Podsklan, příslušník Obvodního policejního oddělení Vranov nad Dyjí. Nově navazujeme spolupráci s kurátory pro mládež OSPOD MěÚ Znojmo, kteří připravují program problematiky právního vědomí.

 

 

 • Ve škole máme tradici organizování na prevenci zaměřených projektových dnů, na kterých se aktivně podílejí žáci školy pod vedením všech svých pedagogů.

 

 

 

 

 1. Preventivní protidrogová strategie respektuje věk a osobnostní zvláštnosti, které se odrazí v jednotlivých předmětech

 

 

 

Prvouka              1. roč.           Péče o naše zdraví, lidské tělo, nemoc a úraz

 

Prvouka              2. roč.           Hygiena, zdraví

 

Prvouka              3. roč.           Člověk a zdraví

Osobní bezpečí

 

Přírodověda       4. roč.           Výchova ke zdraví, zdravý životní styl

 

Přírodověda       5. roč.           Výchova ke zdraví, zdravý životní styl

 

Výchova             6. roč.           Zdravý životní styl, návykové látky

ke zdraví                                 Kouření, alkohol, šikana, týrání

 

Výchova            7. roč,           Zdravý životní styl, návykové látky

ke zdraví                                 Drogy, zákony

 

Výchova             8. roč.           AIDS, alkohol, kouření, drogy, toxikomanie

ke zdraví                                 Zdravý způsob života, šikana

Nebezpečí zneužití údajů na internetových sítích, zabezpečení

 

Výchova             9. roč.           Život bez závislostí, protispolečenské jevy

ke zdraví                                 Kriminalita mládeže

Nebezpečí hrozící na internetových sítích, jejich zabezpečení

 

Mediální             9. roč.           Zvyšování sebevědomí, komunikativní dovednosti, řešení problémů

výchova                                   Ochrana před manipulací, zneužíváním

 

Informatika        4. – 9. roč.    Kyberšikana

 

 

 

 

 1. Způsob seznámení žáků s činností ŠMP a možnostmi pomoci, MPP

 

 

Osobní představení v jednotlivých třídách.

Seznámení žáků s konzultačními hodinami metodika prevence a výchovného poradce.

Schránka důvěry.

Osobní konzultace v záležitostech jako – šikana , násilí – ve škole, doma, nadávání, posmívání se, vyhrožování, kouření, výskyt nebo experimentování s návykovými látkami, alkohol, sexuální a jiné zneužívání, např. na internetových sítích, projevy rasismu a netolerance …

 

 

 

 

 1. Způsob evidence a efektivita

 

 

Veškeré projevy a případy SPJ ve škole jsou neprodleně řešeny a je o nich vedena písemná dokumentace, která zahrnuje popis situace se všemi konkrétními údaji, způsob řešení případu.

 

Tato dokumentace je uložena u ředitele školy a metodika školní prevence.

 

Jednotlivé situace jsou diskutovány s pedagogy školy, na hledání řešení se podílejí třídní i ostatní učitelé, metodik školní prevence, výchovný poradce a ředitel školy.

 

 

 

 

 1. Závěrečné informace

 

 

Zpracoval:  Mgr. Petra Bendová – školní preventista

 

Schválil:     Ing. Pavel Viskot – ředitel školy

 

Seznámení pedagogů školy s MPP – materiály celoročně zpřístupněny ve sborovně ZŠ

 

Podpisy pedagogů: