Výkaz pro školní rok 2016/2017

Základní údaje

Výkaz vyplnil: 
Petra Bendová

IČ organizace:
49438026
Název organizace:
Základní škola, Lubnice, okres Znojmo
Ředitel/ka (Statutární zástupce):
Ing. Pavel Viskot
Adresa:
Lubnice 20
Místo:
Uherčice
PSČ:
67107
Kraj:
Jihomoravský kraj
Zřizovatel:
Obec

Část 1: Školní metodik prevence

Počet let ve funkci ŠMP
2

ŠMP je zároveň výchovným poradcem / výchovnou poradkyní
Ne

Specializační studium ŠMP
Ne

Forma finančního ohodnocení ŠMP
Nepravidelná odměna

Poskytování konzultací žákům / kolegům
– Vymezené hodiny
– Místnost pro konzultace
– Přístup k internetu

Forma předávání informací o prevenci na škole pedagogickému sboru
– Ústní na pedagogické radě
– Individuální konzultace

ŠMP spolupracuje v oblasti prevence s
– Výchovným poradcem
– Vedením školy
– Třídními učiteli
– Ostatními pedagogickými pracovníky

ŠMP standardně
– získává informace pro včasné odhalování rizik (monitoring)
– plánuje realizaci preventivních intervencí (MPP)
– evaluuje – standardními způsoby získává zpětnou vazbu o preventivních intervencích (poskytnutých v rámci MPP)
– ověřuje plánované aktivity (definované v MPP) na základě výsledků z hodnocení

Škola má vytvořeny vlastní Programy proti následujícím typům rizikového chování včetně Krizového plánu

– Prevence záškoláctví
– Prevence šikany a extrémních projevů agrese, kyberšikany
– Prevence v adiktologii (užívání návykových látek a závislostní chování)

MPP je vypracováván na základě vyhodnocení předchozího školního roku
Ano

Při vypracovávání MPP spolupracuje více pedagogů
Ano

Spolupráce s rodiči
– Rodiče jsou informováni o strategii MPP
– Jsou realizovány školní akce pro děti a rodiče
– Škola nabízí besedy pro rodiče
– ŠMP si ve stanovených situacích zve rodiče na konzultace

Část 2: Specifická prevence – preventivní témata obsažená ve školním vzdělávacím programu

1. tř. ZŠ
2. tř. ZŠ
3. tř. ZŠ
4. tř. ZŠ
5. tř. ZŠ
6. tř. ZŠ, prima
7. tř. ZŠ, sekunda
8. tř. ZŠ, tercie
9. tř. ZŠ, kvarta
1. r. SŠ a učilišť
2. r. SŠ a učilišť
3. r. SŠ a učilišť
4. r. SŠ a učilišť
Prevence záškoláctví 1 2 2 2 2 3 5 1 2 0 0 0 0
Prevence šikany a extrémních projevů agrese, kyberšikany 2 2 3 3 3 5 3 1 4 0 0 0 0
Prevence rizikových sportů 1 1 1 1 1 2 2 2 1 0 0 0 0
Prevence rizikového chování v dopravě 3 4 4 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0
Prevence rasismu a xenofobie 1 1 1 1 1 3 3 2 4 0 0 0 0
Prevence působení sekt 0 0 0 1 1 1 2 1 2 0 0 0 0
Prevence sexuálního rizikového chování 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0
Prevence v adiktologii (užívání návykových látek a závislostní chování) 1 2 2 6 6 5 5 5 5 0 0 0 0
Prevence poruch příjmu potravy 1 1 2 1 1 2 4 3 2 0 0 0 0
Prevence problémů spojených se syndromem CAN 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
Základní vzorce bezpečného chování napříč typy riz. chov. 2 2 3 3 3 4 4 4 4 0 0 0 0
Právní vědomí napříč typy rizikového chování 0 0 0 2 3 1 0 2 4 0 0 0 0
Prevence prekriminálního a kriminálního chování 1 1 2 2 3 2 2 2 4 0 0 0 0
Celkem za třídu 13 16 20 24 26 33 34 27 37 0 0 0 0

Část 3: Specifická prevence – preventivní programy

Byl u vás realizován
Ano

Preventivní aktivita 1/13

Oficiální název preventivního programu
Bezpečně do školy

Úroveň preventivního programu
Všeobecná

Je program akreditovaný/certifikovaný MŠMT?
Ne

Koncový realizátor
– Pracovník Policie ČR

Program byl hrazen 
– Jiný: zdarma

Počet vyučovacích hodin (jedna = 45 minut) strávených tímto programem pro jednotlivé třídy a zaměření programu na typ rizikového chování

1. tř. ZŠ
2. tř. ZŠ
3. tř. ZŠ
4. tř. ZŠ
5. tř. ZŠ
6. tř. ZŠ, prima
7. tř. ZŠ, sekunda
8. tř. ZŠ, tercie
9. tř. ZŠ, kvarta
1. r. SŠ a učilišť
2. r. SŠ a učilišť
3. r. SŠ a učilišť
4. r. SŠ a učilišť
Prevence rizikového chování v dopravě 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem za třídu 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Délka
Jednorázová

Forma programu
Frontální (např. přednáška, projekce, výstava)

Slovní hodnocení
Dne 8.září navštívili žáky 1.- 2. ročníku /18 žáků /příslušníci Policie České republiky z Vranova/ npor. Dušan Podsklan, npor. P. Balík/ kteří si pro děti připravili poutavou besedu o příslušnících Policie, o jejich vybavení a úkolech. Dále děti informovali jak bezpečně chodit do školy, seznámili je s nejdůležitějšími značkami a pravidly silničního provozu. Také dětem připomenuli chování chodce ve městě, zdůraznili správné přecházení vozovky a poučili je o nebezpečí při setkání s cizími lidmi… Beseda žáky velice zajímala, kladli spoustu otázek a za odměnu dostali malý dáreček. Akce byla pro žáky velmi přínosná.

Preventivní aktivita 2/13

Oficiální název preventivního programu
Cesta do školy

Úroveň preventivního programu
Všeobecná

Je program akreditovaný/certifikovaný MŠMT?
Ne

Koncový realizátor
– Pracovník Policie ČR

Program byl hrazen 
– Jiný: zdarma

Počet vyučovacích hodin (jedna = 45 minut) strávených tímto programem pro jednotlivé třídy a zaměření programu na typ rizikového chování

1. tř. ZŠ
2. tř. ZŠ
3. tř. ZŠ
4. tř. ZŠ
5. tř. ZŠ
6. tř. ZŠ, prima
7. tř. ZŠ, sekunda
8. tř. ZŠ, tercie
9. tř. ZŠ, kvarta
1. r. SŠ a učilišť
2. r. SŠ a učilišť
3. r. SŠ a učilišť
4. r. SŠ a učilišť
Prevence rizikového chování v dopravě 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem za třídu 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Délka
Jednorázová

Forma programu
Kombinovaná

Slovní hodnocení
Dne 8.září navštívili 3. ročník příslušníci Policie České republiky npor. Dušan Podsklan a npor. P. Balík, kteří si pro děti připravili preventivní program „Cesta do školy“. Forma programu byla pro děti velice poutavá, jelikož byla vedena interaktivně a prokládaná různými příklady ze života. Příslušníci Policie nejdříve dětem ukázali na videu, jak by to vypadlo, kdyby neexistovaly dopravní předpisy, co by se asi stalo. Dále s dětmi společně zopakovali dopravní značky, vybavení jízdního kola, povinnosti cyklisty. Seznámili je s křižovatkami. Společně s dětmi plnili nejprve jednoduché situace na křižovatkách a později plnili jednoduchý dopravní test. Beseda žáky velice zajímala, kladli spoustu otázek a za odměnu dostali malý dáreček. Akce byla pro žáky velmi přínosná.

Preventivní aktivita 3/13

Oficiální název preventivního programu
Právní vědomí

Úroveň preventivního programu
Všeobecná

Je program akreditovaný/certifikovaný MŠMT?
Ne

Koncový realizátor
– Jiný: Kurátor pro mládež, oddělení sociálně právní ochrany dětí, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Program byl hrazen 
– Jiný: zdarma

Počet vyučovacích hodin (jedna = 45 minut) strávených tímto programem pro jednotlivé třídy a zaměření programu na typ rizikového chování

1. tř. ZŠ
2. tř. ZŠ
3. tř. ZŠ
4. tř. ZŠ
5. tř. ZŠ
6. tř. ZŠ, prima
7. tř. ZŠ, sekunda
8. tř. ZŠ, tercie
9. tř. ZŠ, kvarta
1. r. SŠ a učilišť
2. r. SŠ a učilišť
3. r. SŠ a učilišť
4. r. SŠ a učilišť
Právní vědomí napříč typy rizikového chování 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Celkem za třídu 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0

Délka
Jednorázová

Forma programu
Frontální (např. přednáška, projekce, výstava)

Slovní hodnocení
V rámci přednášky byli žáci seznámeni s trestní odpovědností, s tím, jaké postihy v jejich věku připadají v úvahu, byla jim vysvětlena možná opatření – trestní, výchovná, ochranná, pojmy – povinná školní docházky, záškoláctví, šikana, týrání. Povídání bylo prokládáno příklady z praxe, které se těší oblibě a zájmu. V závěru byla připomenuta telefonní čísla a kontakty na organizace, na které se mohou obrátit v případě, že se setkají s nějakým problémem.

Preventivní aktivita 4/13

Oficiální název preventivního programu
Nebuď darebák

Úroveň preventivního programu
Všeobecná

Je program akreditovaný/certifikovaný MŠMT?
Ne

Koncový realizátor
– Jiný: Interaktivní hudební divadlo ABRAKA MUZIKA

Program byl hrazen 
– cílovou skupinou

Počet vyučovacích hodin (jedna = 45 minut) strávených tímto programem pro jednotlivé třídy a zaměření programu na typ rizikového chování

1. tř. ZŠ
2. tř. ZŠ
3. tř. ZŠ
4. tř. ZŠ
5. tř. ZŠ
6. tř. ZŠ, prima
7. tř. ZŠ, sekunda
8. tř. ZŠ, tercie
9. tř. ZŠ, kvarta
1. r. SŠ a učilišť
2. r. SŠ a učilišť
3. r. SŠ a učilišť
4. r. SŠ a učilišť
Prevence prekriminálního a kriminálního chování 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem za třídu 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Délka
Jednorázová

Forma programu
Kombinovaná

Slovní hodnocení
V prostoru zážitkové interaktivní sociální dílny byly děti postaveny před problémy současné dětské kriminality – krádež a loupež, ublížení na zdraví, podvod a šíření poplašné zprávy, urážka pomluva, poškozování cizího majetku a vandalství, omezování osobní svobody a šikana. Dramatizované příběhy se odehrávaly v kulisách tří sektorů, v nichž se školák nejčastěji pohybuje – domov, ulice, škola.

Preventivní aktivita 5/13

Oficiální název preventivního programu
Na šikmé ploše

Úroveň preventivního programu
Všeobecná

Je program akreditovaný/certifikovaný MŠMT?
Ne

Koncový realizátor
– Jiný: Interaktivní didaktické hudební divadlo ABRAKA MUZIKA

Program byl hrazen 
– cílovou skupinou

Počet vyučovacích hodin (jedna = 45 minut) strávených tímto programem pro jednotlivé třídy a zaměření programu na typ rizikového chování

1. tř. ZŠ
2. tř. ZŠ
3. tř. ZŠ
4. tř. ZŠ
5. tř. ZŠ
6. tř. ZŠ, prima
7. tř. ZŠ, sekunda
8. tř. ZŠ, tercie
9. tř. ZŠ, kvarta
1. r. SŠ a učilišť
2. r. SŠ a učilišť
3. r. SŠ a učilišť
4. r. SŠ a učilišť
Prevence prekriminálního a kriminálního chování 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0
Celkem za třídu 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0

Délka
Jednorázová

Forma programu
Kombinovaná

Slovní hodnocení
Pořad zaměřený na prevenci kriminality pracoval s autentickými modely reálné trestné činnosti, které jsou v dospělé populaci klasifikovány jako kriminální. V pořadu se uplatňovala zážitková pedagogika, dramatizace, simulace, problémové učení, hudba. Žáci se tak měli možnost zábavnou formou seznámit s pojmy krádež, loupež, zcizení, pirátství, ublížení na zdraví, omezování osobní svobody, domácí násilí, obecné ohrožení, šikana, loupežné přepadení, znásilnění, vražda, podvod, urážka, pomluva, poplašná zpráva, počítačová kriminalita, opilství, toxikomanie, výtržnictví, vandalství, gamblerství, prostituce.

Preventivní aktivita 6/13

Oficiální název preventivního programu
Marihuana

Úroveň preventivního programu
Všeobecná

Je program akreditovaný/certifikovaný MŠMT?
Ne

Koncový realizátor
– Školní metodik prevence

Program byl hrazen 
– Jiný: zdarma

Počet vyučovacích hodin (jedna = 45 minut) strávených tímto programem pro jednotlivé třídy a zaměření programu na typ rizikového chování

1. tř. ZŠ
2. tř. ZŠ
3. tř. ZŠ
4. tř. ZŠ
5. tř. ZŠ
6. tř. ZŠ, prima
7. tř. ZŠ, sekunda
8. tř. ZŠ, tercie
9. tř. ZŠ, kvarta
1. r. SŠ a učilišť
2. r. SŠ a učilišť
3. r. SŠ a učilišť
4. r. SŠ a učilišť
Prevence v adiktologii (užívání návykových látek a závislostní chování) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Celkem za třídu 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0

Délka
Jednorázová

Forma programu
Interaktivní (např. práce se skupinou, zážitkový program, terénní program, adaptační kurz, peer program)

Slovní hodnocení
Žáci byli v rámci preventivního programu seznámeni s užíváním návykových látek, především s užíváním marihuany. Prostřednictvím různých aktivit a činností se zamýšleli a hledali důsledky užívání marihuany, proč vlastně lidé drogy užívají, když je k životu nepotřebují. Žáky téma zajímalo, při práci byli aktivní, učili se spolupráci, řešení problémů,…

Preventivní aktivita 7/13

Oficiální název preventivního programu
Závislost na návykových látkách

Úroveň preventivního programu
Všeobecná

Je program akreditovaný/certifikovaný MŠMT?
Ne

Koncový realizátor
– Pracovník ve zdravotnictví

Program byl hrazen 
– Jiný: zdarma

Počet vyučovacích hodin (jedna = 45 minut) strávených tímto programem pro jednotlivé třídy a zaměření programu na typ rizikového chování

1. tř. ZŠ
2. tř. ZŠ
3. tř. ZŠ
4. tř. ZŠ
5. tř. ZŠ
6. tř. ZŠ, prima
7. tř. ZŠ, sekunda
8. tř. ZŠ, tercie
9. tř. ZŠ, kvarta
1. r. SŠ a učilišť
2. r. SŠ a učilišť
3. r. SŠ a učilišť
4. r. SŠ a učilišť
Prevence v adiktologii (užívání návykových látek a závislostní chování) 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Celkem za třídu 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0

Délka
Jednorázová

Forma programu
Frontální (např. přednáška, projekce, výstava)

Slovní hodnocení
Beseda s paní primářkou MUDr. Věrou Benešovou v psychiatrické léčebně v Jemnici seznámila žáky s jednotlivými druhy drog – alkohol, konopné drogy, opiáty, stimulační látky, halucinogeny, psychotropní léky, dále s pojmem závislost, abstinenčními příznaky, substituční a ambulantní léčbou, recidivou pacientů. Velmi zajímavé bylo setkání s dvěma ex-usery – 24 letým Petrem a 42 letým Richardem, kteří nám sdělili svůj životní příběh s drogami.

Preventivní aktivita 8/13

Oficiální název preventivního programu
Nástrahy internetu

Úroveň preventivního programu
Všeobecná

Je program akreditovaný/certifikovaný MŠMT?
Ne

Koncový realizátor
– Pracovník Policie ČR

Program byl hrazen 
– Jiný: zdarma

Počet vyučovacích hodin (jedna = 45 minut) strávených tímto programem pro jednotlivé třídy a zaměření programu na typ rizikového chování

1. tř. ZŠ
2. tř. ZŠ
3. tř. ZŠ
4. tř. ZŠ
5. tř. ZŠ
6. tř. ZŠ, prima
7. tř. ZŠ, sekunda
8. tř. ZŠ, tercie
9. tř. ZŠ, kvarta
1. r. SŠ a učilišť
2. r. SŠ a učilišť
3. r. SŠ a učilišť
4. r. SŠ a učilišť
Prevence šikany a extrémních projevů agrese, kyberšikany 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem za třídu 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Délka
Jednorázová

Forma programu
Frontální (např. přednáška, projekce, výstava)

Slovní hodnocení
Pan npor. Mgr. Dušan Podsklan, příslušník Obvodního policejního oddělení Vranov nad Dyjí, připravil pro žáky přednášku o nástrahách internetu. Žáci byli upozorněni zejména na nebezpečí, které je může čekat na sociálních sítích – vyhrožování, vydírání, vylákání na schůzku, sexuální zneužití. Dětem bylo zdůrazněno, že nemají na sociálních sítích zveřejňovat osobní údaje ani fotografie, které mohou být zneužity k jiným nezákonným účelům. program byl doplněn o krátká videa dokazující vážnost tématu.

Preventivní aktivita 9/13

Oficiální název preventivního programu
Můj profil

Úroveň preventivního programu
Všeobecná

Je program akreditovaný/certifikovaný MŠMT?
Ne

Koncový realizátor
– Pracovník školského zařízení (škola, PPP, SPC, SVP)

Program byl hrazen 
– Jiný: nebyl hrazen

Počet vyučovacích hodin (jedna = 45 minut) strávených tímto programem pro jednotlivé třídy a zaměření programu na typ rizikového chování

1. tř. ZŠ
2. tř. ZŠ
3. tř. ZŠ
4. tř. ZŠ
5. tř. ZŠ
6. tř. ZŠ, prima
7. tř. ZŠ, sekunda
8. tř. ZŠ, tercie
9. tř. ZŠ, kvarta
1. r. SŠ a učilišť
2. r. SŠ a učilišť
3. r. SŠ a učilišť
4. r. SŠ a učilišť
Prevence šikany a extrémních projevů agrese, kyberšikany 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem za třídu 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Délka
Jednorázová

Forma programu
Interaktivní (např. práce se skupinou, zážitkový program, terénní program, adaptační kurz, peer program)

Slovní hodnocení
Program spočívá v tom, že žáci sami (nesmí u toho mluvit a radit se se spolužáky) vyplní svůj profil na Facebooku (i s chybami) a pak společně v komunitním kruhu řešíme, zda vyplnit kolonky či nikoliv. Nejlepší je vyplnit pouze koníčky a přezdívku či křestní jméno, jinak nic.Vysvětlujeme si pojmy jako pedofil, zloděj, krádeže, nákup online aj.

Preventivní aktivita 10/13

Oficiální název preventivního programu
Právní vědomí

Úroveň preventivního programu
Všeobecná

Je program akreditovaný/certifikovaný MŠMT?
Ne

Koncový realizátor
– Pracovník Policie ČR

Program byl hrazen 
– Jiný: zdarma

Počet vyučovacích hodin (jedna = 45 minut) strávených tímto programem pro jednotlivé třídy a zaměření programu na typ rizikového chování

1. tř. ZŠ
2. tř. ZŠ
3. tř. ZŠ
4. tř. ZŠ
5. tř. ZŠ
6. tř. ZŠ, prima
7. tř. ZŠ, sekunda
8. tř. ZŠ, tercie
9. tř. ZŠ, kvarta
1. r. SŠ a učilišť
2. r. SŠ a učilišť
3. r. SŠ a učilišť
4. r. SŠ a učilišť
Právní vědomí napříč typy rizikového chování 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Celkem za třídu 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Délka
Jednorázová

Forma programu
Frontální (např. přednáška, projekce, výstava)

Slovní hodnocení
V pondělí 6. února 2017 pro žáky devátého ročníku připravili příslušníci Obvodního policejního oddělení Vranov nad Dyjí – npor. Mgr. Dušan Podsklan a npor. Mgr. Radek Balík – přednášku na posílení právního vědomí.
Žáci tak měli možnost připomenout si či se seznámit s pojmy:
– Trestní odpovědnost – trestný čin, přestupek, pachatel, příčetnost, tresty a ochranná opatření
– Skutková podstata trestného činu – úmysl přímý a nepřímý, nedbalost vědomá a nevědomá, objektivní stránka (jednání, následek, příčinný vztah)
– Tresty a ochranná opatření – odnětí svobody, domácí vězení, obecně prospěšné práce, propadnutí majetku, peněžitý trest, propadnutí věci, zákaz činnosti, zákaz pobytu, ztráta vojenské hodnosti, vyhoštění
Velmi přínosné byli i konkrétní případy z praxe.

Preventivní aktivita 11/13

Oficiální název preventivního programu
ONLINE ZÁVISLOSTI

Úroveň preventivního programu
Všeobecná

Je program akreditovaný/certifikovaný MŠMT?
Ne

Koncový realizátor
– Pracovník občanského sdružení či jiné NNO

Program byl hrazen 
– cílovou skupinou

Počet vyučovacích hodin (jedna = 45 minut) strávených tímto programem pro jednotlivé třídy a zaměření programu na typ rizikového chování

1. tř. ZŠ
2. tř. ZŠ
3. tř. ZŠ
4. tř. ZŠ
5. tř. ZŠ
6. tř. ZŠ, prima
7. tř. ZŠ, sekunda
8. tř. ZŠ, tercie
9. tř. ZŠ, kvarta
1. r. SŠ a učilišť
2. r. SŠ a učilišť
3. r. SŠ a učilišť
4. r. SŠ a učilišť
Prevence šikany a extrémních projevů agrese, kyberšikany 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0
Celkem za třídu 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0

Délka
Jednorázová

Forma programu
Frontální (např. přednáška, projekce, výstava)

Slovní hodnocení
Beseda pro žáky 2. stupně byla zaměřená na rizika nadměrného užívání a závislosti na internetu, počítači, tabletu, mobilu, hazard a online hazardní hry.
Žáci si v rámci dotazníku otestovali, zda jsou závislí na internetu.
Dozvěděli jsme se i to, jak se závislost (porucha) na internetu léčí.
Besedu vedl RNDr. Bc. Ludvík Hanák, MBA

Preventivní aktivita 12/13

Oficiální název preventivního programu
Až do dna

Úroveň preventivního programu
Všeobecná

Je program akreditovaný/certifikovaný MŠMT?
Ano

Koncový realizátor
– Pracovník centra primární prevence

Program byl hrazen 
– z rozpočtu školy

Počet vyučovacích hodin (jedna = 45 minut) strávených tímto programem pro jednotlivé třídy a zaměření programu na typ rizikového chování

1. tř. ZŠ
2. tř. ZŠ
3. tř. ZŠ
4. tř. ZŠ
5. tř. ZŠ
6. tř. ZŠ, prima
7. tř. ZŠ, sekunda
8. tř. ZŠ, tercie
9. tř. ZŠ, kvarta
1. r. SŠ a učilišť
2. r. SŠ a učilišť
3. r. SŠ a učilišť
4. r. SŠ a učilišť
Prevence v adiktologii (užívání návykových látek a závislostní chování) 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem za třídu 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0

Délka
Kontinuální

Forma programu
Interaktivní (např. práce se skupinou, zážitkový program, terénní program, adaptační kurz, peer program)

Slovní hodnocení
Žáci byli velmi dobře informovaní o rizicích spojených s kouřením, dokázali pojmenovat motivy, které vedou lidi ke kouření, vyzkoušeli si, jaký je život se závislostí. V druhé části programu se žáci zamýšleli nad škodlivosti alkoholu. Program byl velmi přínosný, žáci byli při programu aktivní, pracovali, program je bavil.

Preventivní aktivita 13/13

Oficiální název preventivního programu
Co se sluší

Úroveň preventivního programu
Všeobecná

Je program akreditovaný/certifikovaný MŠMT?
Ano

Koncový realizátor
– Pracovník centra primární prevence

Program byl hrazen 
– z rozpočtu školy

Počet vyučovacích hodin (jedna = 45 minut) strávených tímto programem pro jednotlivé třídy a zaměření programu na typ rizikového chování

1. tř. ZŠ
2. tř. ZŠ
3. tř. ZŠ
4. tř. ZŠ
5. tř. ZŠ
6. tř. ZŠ, prima
7. tř. ZŠ, sekunda
8. tř. ZŠ, tercie
9. tř. ZŠ, kvarta
1. r. SŠ a učilišť
2. r. SŠ a učilišť
3. r. SŠ a učilišť
4. r. SŠ a učilišť
Celkem za třídu

Délka
Kontinuální

Forma programu
Interaktivní (např. práce se skupinou, zážitkový program, terénní program, adaptační kurz, peer program)

Slovní hodnocení
Žáci si v první části programu vyzkoušeli, jak je důležitá komunikace, jak správně a zřetelně komunikovat, seznámili s s efektivní komunikací, s tím, co je při komunikaci důležité. Poukázáno bylo na možná rizika při nesprávné komunikaci. Druhá část programu byla zaměřena na slušné chování, základní pravidla etikety, důležitost znalosti pravidel slušného chování. Program byl velmi přínosný, žáky velmi zaujal.

Část 4: Nespecifická prevence

Nespecifická aktivita 1

Zaměření aktivity
DEN CIVILNÍ OBRANY

Počet žáků/studentů s aktivní účastí
110

Rozsah v hodinách
6

Komentář
Program a náplň dne: 1. Evakuace školy Žáci se po vyhlášení poplachu evakuovali ze školy na příslušná místa shromáždění. 2. Složky integrovaného záchranného systému • Hasiči • Komunikace na tísňové lince; znalost čísel tísňových linek • Základy první pomoci v případech bezprostředního ohrožení života • Bezpečné chování v různých životních situacích a různých prostředích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel • Mimořádné události (povodně, vichřice, požáry, laviny, únik nebezpečných látek) • Ukázka vybavení hasičského vozu a vyproštění zraněného z vozidla • Policie ČR • Varování před nebezpečím (konkretizace různých způsobů varovaní, varovný signál Všeobecná výstraha) • Zásady volání na tísňové linky • Nález neznámého předmětu, sloupy elektrického vedení, spadlé dráty, železniční vagóny, zábavná pyrotechnika. • Evakuace- průběh, evakuační zavazadlo • Ukrytí, nouzové přežití • Terorismus, extremismus • POKOS- Příprava občanů k obraně státu (starší žáci): o Bezpečnostní situace ČR o Zapojení ČR do mezinárodních organizací (NATO, EU, OSN) o Krizové stavy (krizový stav, krizová situace, stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný stav) 3. VZP- Vzpoura úrazům • Beseda zaměřená na prevenci úrazů vedená pod záštitou Všeobecné zdravotní pojištovny. 4. Poučení žáků první pomoci, ochraně zdraví, ochraně člověka za běžných rizik a mimořádných událostí • Třídní učitelé provedli poučení žáků příslušných ročníků dle vnitřní směrnice školy k zajištění výuky PP, OZ a OČBRMU s využitím DVD Záchranný kruh.

Nespecifická aktivita 2

Zaměření aktivity
Halloween – projektový den 1. stupně

Počet žáků/studentů s aktivní účastí
53

Rozsah v hodinách
4

Komentář
Zaměření na vhodné trávení volného času, spolupráce, řešení problémů a vzájemná kooperace, prevence nebezpečného chování – rozšiřující se problém strašidelných klaunů (rizika a následky negativního jednání).

Nespecifická aktivita 3

Zaměření aktivity
NENY – Najdi svou cestu

Počet žáků/studentů s aktivní účastí
102

Rozsah v hodinách
3

Komentář
Ve čtvrtek 5. ledna navštívil naší školu v rámci programu Najdi svou cestu raper NENY. Motivoval nás k tomu, aby každý, kdo jen trochu chce, šel v životě za svým cílem, protože je jen na nás, jak se svým životem naložíme. Prostřednictvím jeho příběhu jsme se dozvěděli, jak se dá z fotbalové reprezentace díky zranění sklouznout až na dno, z něj se odrazit, vydat se do světa, vrátit se opět domů a dělat muziku. Po přednášce prokládané písničkami následovala beseda, autogramiáda, focení. Neny nabídl pomocnou ruku všem, kteří ho o to požádají. Pro další podporu a motivaci je vytvořený FB profil a žáci, kteří prošli programem, se na tento profil přidávají. Mají tak možnost komunikovat s kamarády stejného zaměření. Atmosféra byla výborná, děkujeme za skvělý zážitek.

Část 5: Práce s dalšími cílovými skupinami (např. pedagogy, rodiči aj.) ve školním roce.

Aktivita 1

Cílová skupina
Rodiče

Rozsah v hodinách
3

Komentář
Paní Mgr. Jana Kovářová ze studijního centra BASIC ze Znojma připravila pro rodiče přednášku na téma Jak efektivně zvládat učení. Přednáška odpovídala na otázky: Jak se správně učit? Může být učení radostnou aktivitou? Jak připravit děti do školy? Proč se děti brání, když se mají učit? Proč se při učení děti vztekají? Proč se děti nevydrží dlouho soustředit na učení? Proč jim trvá déle, než to pochopí?

Aktivita 2

Cílová skupina
Rodiče

Rozsah v hodinách
3

Komentář
Paní Mgr. Jana Kovářová ze studijního centra BASIC ze Znojma připravila pro rodiče přednášku na téma Jak motivovat děti kolem sebe. Přednáška odpovídala na otázky: Co všechno způsobuje demotivaci? Jak reagovat na špatné známky? Je pochvala dobrá věc? Jak vychovat samostatné a zodpovědné dítě?

Aktivita 3

Cílová skupina
Rodiče

Rozsah v hodinách
3

Komentář
Paní Mgr. Jana Kovářová ze studijního centra BASIC ze Znojma připravila pro rodiče přednášku na téma Jak zlepšit život pomocí komunikace. Přednáška odpovídala na otázky: Jak budovat dobré vztahy? Jak předcházet nedorozuměním? Jak zabránit tomu, abych musel opakovat to, co jsem již jednou řekl? Je možné komunikovat s kýmkoliv? Jak zvládat různé situace pomocí komunikace? Jak přimět druhého ke komunikaci?

Aktivita 4

Cílová skupina
Další pedagogové (nebo celý pedagogický sbor)

Rozsah v hodinách
1

Komentář
Předání informací školního metodika prevence z okresního setkání metodiků prevence.

Část 6: Specifická prevence – evidence typů a míry rizikového chování na škole ve školním roce.

1. tř. ZŠ
2. tř. ZŠ
3. tř. ZŠ
4. tř. ZŠ
5. tř. ZŠ
6. tř. ZŠ, prima
7. tř. ZŠ, sekunda
8. tř. ZŠ, tercie
9. tř. ZŠ, kvarta
1. r. SŠ a učilišť
2. r. SŠ a učilišť
3. r. SŠ a učilišť
4. r. SŠ a učilišť
Kouření skutečně zjištěno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
podezření 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Alkohol skutečně zjištěno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
podezření 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Léky užívané bez lékařského předpisu skutečně zjištěno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
podezření 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nelegální drogy – konopné drogy (marihuana, hašiš) skutečně zjištěno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
podezření 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nelegální drogy – ostatní (např. extáze, pervitin aj.) skutečně zjištěno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
podezření 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Šikana vyloučení jednotlivce z kolektivu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
psychická šikana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fyzická šikana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lynčování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
podezření 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Záškoláctví do 10 neomluvených hodin 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
nad 10 neomluvených hodin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kriminalita (činy jinak označované za trestné) násilné povahy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
majetkové povahy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pod vlivem návykové látky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Týrání dítěte reálná zjištění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nadměrné fyzické tresty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zneužívání dítěte skutečně zjištěno 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
podezření 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zanedbávání dítěte skutečně zjištěno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
podezření 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gamblerství skutečně zjištěno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
podezření 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné skutečně zjištěno 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0
závažné přestupky vůči školnímu řádu 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
neplnění školních povinností 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
závislost na mobilních telefonech nebo počítačích 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem za třídu 0 0 0 0 0 6 6 4 0 0 0 0 0

Část 7: Kvalitativní hodnocení školního roku

Co jste na škole řešili / výskyt případů v jednotlivých oblastech rizikového chování?
Ve škole jsme řešili v rámci třídnických hodin pravidla slušného chování a dodržování školního řádu. U žákyně v osmém ročníku opakující se vysoké absence, které se podařilo zlepšit. Žádné větší výchovné problémy jsme v tomto školním roce řešit nemuseli.

Co se Vám během roku dařilo v souvislosti s prevencí rizikového chování a proč?
V rámci prevence se nám dařilo uskutečňovat poměrně rozsáhlý program prevence v průběhu školního roku, kdy se dbá zejména na to, aby se uskutečnil ve všech třídních kolektivech a se zaměřením na aktuální tematiku či problémy. Tyto programy proběhly ve spolupráci s Oblastní charitou Třebíč, oddělením Policie ČR Vranov nad Dyjí, paní primářkou Psychiatrické léčebny v Jemnici, zpěvákem raperem Nenym, hudebním divadlem ABRAKA MUZIKA, pracovníky záchranného systému, školním metodikem prevence. Pro rodiče jsme připravili přednášky: Jak efektivně zvládat učení, Jak motivovat děti kolem sebe, Jak zlepšit život pomocí komunikace.

Co se Vám nedaří podle stanovených cílů a proč? Co byste rádi zlepšili?
Chtěli bychom zlepšit spolupráci rodičů se školou, větší zájem rodičů o třídní schůzky a přednášky, které škola pro rodiče pořádá.