Informace rodičům

Prevence sociálně patologických jevů ve škole: docházka do školy, záškoláctví, šikana, kouření, alkohol, návykové látky ve škole, vandalismus, kyberšikana

Docházka do školy

Zákonnou povinností rodiče či zákonného zástupce je zabezpečit povinnou školní docházku syna/dcery.

Nepřítomnost žáka ve škole lze omluvit pro nemoc nebo z jiných závažných důvodů. „Rodinné důvody“ bez bližšího vysvětlení, nejsou u problematických žáků s tendencí k záškoláctví považovány za dostačující důvod k omluvě, naopak mohou být považovány za tzv. účelové omlouvání dítěte.

1) Rodič omlouvá žáka osobně, písemně nebo telefonicky do 48 hodin (3 kalendářních dnů), což v praxi znamená: např. pokud žák chybí od pondělí, rodič je povinen ho omluvit nejpozději ve středu dopoledne! Není povinností učitele volat a zjišťovat důvod nepřítomnosti žáka.

2) Po uplynutí výše uvedené lhůty bude nepřítomnost žáka posuzována za záškoláctví. Škola je ze zákona povinna hlásit 10 a více neomluvených hodin pracovníkům Organizace sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD)

Šikana, kyberšikana

Nikdo nesmí být šikanován tělesně ani duševně – šikana je trestný čin!

Kouření, alkohol, jiné omamné látky, drogy…, vandalismus

Škola plní oznamovací povinnost o skutečnostech, které nasvědčují, že žák vede zahálčivý nebo nemravný život, zejména v tom, že zanedbává školní docházku, požívá alkohol nebo návykové látky a další skutečnosti vyplývající ze zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

Jednotný postup při zajištění dítěte ve škole, které je pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky – oznamovací povinnost školy plynoucí ze zákona, do 20 minut, (příklad pro rodiče)

  1. Neprodleně zavolat rodiče
  2. Zavolat záchrannou službu – v případě, že by bylo silně pod vlivem alkoholu
  3. Zavolat policii – nechat otestovat
  4. Oznámit kurátorovi pro mládež na příslušném městském úřadě

Důležité kontakty

Základní škola Lubnice:

pevná +420 515 298 438

mobil +420 732 766 621

e-mail: zslub@vmboxzn.cz ViskotP@seznam.cz

Konzultační hodiny:

Výchovný poradce: Mgr. Gabriela Kratochvílová

PO   11 – 14 hod. (nebo po telefonické dohodě)

Školní metodik prevence: Mgr. Petra Bendová

PO   13:00 – 14:00, Út-Pá   9:00 – 9:15 (nebo po telefonické dohodě)

Doporučená speciální pracoviště:

Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) Znojmo: tel.: 515 260 077

Odloučené pracoviště PPP Jindřichův Hradec – v Dačicích: tel.: 724 831 374

Návštěvu odborníků PPP doporučuje rodičům škola (v nezbytných případech) nebo se na ně mohou rodiče obrátit kdykoliv sami.