Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Lubnice ze dne 26. 11. 2015

Zasedání školské rady dne: 26.11.2015

Zápis ze schůze Školské rady ZŠ Lubnice, Lubnice 20, ze dne 26.11.2015

Zasedání se zúčastnili:

za zřizovatele:                             Jana Gritschová

Jindřiška Jedličková

 

z ped. pracovníků:

Mgr. Irena Smetanová

Mgr. Jitka Vyplašilová

 

ředitel školy:                              Ing. Pavel Viskot

 

z řad zákonných zástupců :       Kamila Jandová

Miroslava Tobolková

 

 

Program:

 

1) uvítání

2) projednání a schválení interních předpisů školy – doplnění školního řádu

3) projednání a schválení výroční zprávy

4) seznámení s vizí školy

5) seznámení s výsledky testování žáků 9. ročníku

6) seznámení s minimálním preventivním programem

7) diskuse

 

Průběh jednání:

 

ad 1) předsedkyně ŠR uvítala přítomné a seznámila je s programem jednání

ad 2) ředitel školy seznámil přítomné s doplněním školního řádu. Školní řád byl projednán a schválen. Dále změna pojmů v dokumentech ( pedag. pracovníci na pracovníky školy)

ad 3)  ředitel školy přednesl výroční zprávu. Výroční zpráva byla

projednána bez připomínek, schválena všemi členy ŠR.

ad4) členové ŠR byli seznámeni s vizí školy na další období.

ad5)  ředitel školy informoval členy ŠR o výsledcích testování žáků 9. ročníku.

Podrobné zpracování je k nahlédnutí u ředitele školy.

ad6/  členové ŠR byli seznámeni s minimálním preventivním programem, podrobně

rozpracovaný preventivní program je k nahlédnutí u metodičky prevence Mgr. Petry Bendové.

ad7)  Z řad zákonných zástupců byl vznesen jeden dotaz, (zda by mohly být polední přestávky na oběd delší). Délka přestávek je vázána na odjezdy autobusů, takže polední přestávky nelze prodloužit.

 

Zapsala: Mgr. Irena Smetanová  26.11.2015