Výroční finanční zpráva o rozpočtu ZŠ Lubnice,

PO, okres Znojmo, od ledna do září 2015

 

Dotace:

Přijaté dotace ze státního rozpočtu JmK Brno k 30.9.2015 činily celkem 5 840 623  Kč.

Tyto dotace byly čerpány v plné výši.

 

ZŠ- hlavní činnost HČ – ŠJ Ostatní
Mzdové náklady 3 074 578,– 51 122,–
ZSP odvody 1 025 169,– 17 382,–
Zák.soc.náklady      31 665,72

 

Přijaté dotace od zřizovatele obce Lubnice:  600 000,– Kč

 

Dotace přijaté do ostatních obcí:

Obce Uherčice: 40 000,– Kč

Obce Županovice: 10 000,– Kč

Obce Kostníky: 1 000,– Kč

Obce Stálky: 10 000,– Kč

Obce Police: 2 000,– Kč

Obce Vysočany: 5 000,– Kč

Obce Oslnovice: 5 000,– Kč

Obce Lančov: 500,–.

Celkem přijato od obcí 73 500,– Kč.

 

Tyto dotace  od obcí byly použity na rekonstrukci šaten.

 

Dar ředitele na reprezentaci školy 17 000,- Kč

 

Výnosy celkem z transferů činily 6.514 123,– Kč.

 

Výnosy celkem hlavní činnost: 7 136 304,15 Kč

Hospodářská činnost: 69 000,– Kč

Z toho vlastní výnosy: 621 135,– Kč

Výnosy z pronájmu 0,– Kč

Úroky 1 046,15 Kč

 

Výsledek hospodaření před zdaněním činil 2 066 884,04 Kč.

 

 

Náklady celkem

Hlavní činnost: 5 069 420,11 Kč

Hospodářská činnost – ŠJ: 68 504,– Kč

Z toho: spotřeba materiálu 350 188,53 Kč

Spotřeba energie 112 012,– Kč

Opravy a udržování 19 764,– Kč

Cestovné 30 841,– Kč

Ostatní služby 303 710,86 Kč

Dary a jiná bezúplatná předání 1 190,– Kč

Pořízení DDHM 104 922,– Kč

Ostatní náklady z činnosti 15 379,– Kč

 

Aktiva celkem:

 

DDHM: 1 530 485,10 Kč

Zásoby: 401 052,08 Kč

Zálohy el. energie a plynu: 4 786,00,– Kč

 

Stavy na BÚ k 30.9.2015

 

Česká spořitelna a.s.,: 3 049 212,17 :  Kč

BÚ FKSP era : 24 868,40 Kč

Pokladna: 20 473 ,– Kč

 

Pasiva celkem:

 

Vlastní kapitáL 2 967 868,65 Kč

Zaměstnanci: 317 709,– Kč

Sociální zabezpečení: 123 594,– Kč

Zdravotní pojištění: 52 974,– Kč

Daně: 38 246,– Kč

 

Stavy fondů:

Fond odměn: 258 962,37 Kč

FKSP : 48 766,69 Kč

Rezervní fond za zlepšeného výsledku hospodaření 382 431,35 Kč

Rezervní fond z ostatních titulů: 134 721,37 Kč

Fond reprodukce majetku –IF: 66 087,85 Kč

Celkem fondy účetní jednotky: 890 969,63 Kč.

 

 

 

Majetek účetní jednotky činil k 30.9.2015 celkem  5 160 782,– Kč.

 

 

V Lubnici 10.10.2015