Zásady zpracování osobních údajů Základní školou Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace

(informace o zpracování osobních údajů žáků a jejich zákonných zástupců)

1. Vymezení správce a kontaktní údaje

Správce:

Základní škola Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace

Lubnice 20, PSČ 671 07

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Mária Chvajová Staňková

Kontakty ve věcech ochrany osobních údajů:

 • Osobně na adrese školy: Základní škola Lubnice, Lubnice 20, PSČ 671 07
 • Elektronicky na email: zslub@mboxzn.cz
 • Prostřednictvím datové schránky:  bn7utw8
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů na emailovou adresu stankova@stankovapartneri.cz

2. Právní rámec zpracování osobních údajů

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů („GDPR“) a zákon č.110/2019 Sb., o zpracovávání osobních údajů.

3. Rozsah zpracovávaných údajů

Osobním údajem se rozumí  jakákoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (také „subjekt údajů“).

Zpracování osobních údajů je jakýkoli úkon nebo soubor úkonů, které jsou s osobními údaji systematicky prováděny, a to automatizovaně, nebo jinými prostředky. Rozumí se tím zejména shromažďování, zaznamenávání, uspořádání, strukturování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, nahlédnutí, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace osobních údajů.

Základní škola Lubnice nad Dyjí zpracovává následující osobní údaje:

jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, rodné číslo

V některých případech dochází také ke zpracování zvláštní kategorie údajů (zejména poskytnuté údaje o zdravotním stavu).


4. Doba uchování osobních údajů:

Osobní údaje správce zpracovává a uchovává po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností uživatele a po dobu, po kterou je správce povinen údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů v oblasti školství.

5. Předávání osobních údajů třetím stranám:

Správce předává osobní data uživatele třetím stranám, pouze pokud to vyžaduje jiný právní předpis; je to nutné k poskytnutí produktu či služby nebo na základě oprávněného zájmu správce. Předání osobních údajů se vždy děje na základě právního předpisu nebo na základě smlouvy s třetí stranou, která poskytuje dostatečné záruky ochrany osobních údajů, případně na základě souhlasu uděleného subjektem údajů (jeho zákonným zástupcem). Zejména jsou tímto způsobem osobní údaje předávány orgánům státní správy, je-li to nezbytné za účelem plnění povinností školy a poskytování vzdělávání, dále také případně soukromým subjektům, kterými je zejména poskytovatel IT služeb, poskytovatel účetních služeb apod. Vždy jsou poskytovány jen nezbytné údaje a v minimálním nutném rozsahu.

6. Účel zpracování osobních údajů

 1. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti

Základní škola Lubnice byla zřízena za účelem zajištění základního vzdělávání žáků v souladu se z. č. 561/2004 Sb. Zejména jsou tedy zpracovávány osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců za účelem plnění právních předpisů v oblasti školství a poskytování základního vzdělání. V souladu s tím vede škola například dokumentaci a školní matriku, dokumentaci k vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (vč. zvláštní kategorie údajů), evidenci o úrazů žáků, dokumentaci a evidenci k zajištění stravování žáků, dokumentaci a evidenci pro školní družinu apod.

 • Zpracování je v souladu s oprávněným zájmem

Základní škola Lubnice zpracovává kontaktní údaje zákonných zástupců (emaily a telefony) pro zajištění nezbytné komunikace. Dále, ve škole je umístěný kamerový systém z důvodu ochrany zdraví a majetku.

Dále, Základní škola Lubnice je oprávněna zveřejňovat fotografie z akcí pořádaných školou, výsledky prací žáků či prezentace tvorby žáků s uvedením osobních údajů, a to vždy v souladu s činností školy. Za předpokladu, že takovéto zveřejnění nezasáhne nevhodným způsobem do osobnostních práv subjektu údajů.

 • Zpracování na základě smlouvy

Jedná se o vztahy s dodavateli a spolupracujícími osobami, kdy správce zpracovává předané osobní údaje ze smluvních vztahů.

 • Zpracování na základě uděleného souhlasu

Pro určité účely Základní škola Lubnice vyžádá udělení souhlasu subjektů údajů. Souhlas je odvolatelný.

7. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, ve kterém byly subjekty údajů poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely dle písm. a) – d).

Základní škola provádí s poskytnutými údaji zejména následující úkony:

ukládá je do svých dokumentů, evidencí a databází, upravuje je v případě, že jsou subjektem údajů doplněny či se dožádá úpravy, vyhledává je v rámci svých dokumentů, evidencí a databází, třídí je dle jednotlivých kritérií, a likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání mého souhlasu.

8. Práva související se zpracováním osobních údajů

 • Právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo jejich výmaz, popřípadě s omezením zpracování;
 • Právo vznést námitku proti zpracování;
 • Právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
 • Právo udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat;
 • Právo být informován o kontaktních údajích na správce, účelu, za jakým jsou osobní údaje požadovány, o příjemcích údajů, o době, po kterou budou údaje uloženy, o právech v oblasti ochrany osobních údajů.
 • Právo být informován o porušení zabezpečení v případě úniku údajů, které by mohlo mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody subjektů údajů. 
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. 

V Lubnici, 1.9.2019

Ing. Pavel Viskot

ředitel Základní školy Lubnice