Zasedání školské rady dne: 28.11.2019

Zápis ze schůze Školské rady ZŠ Lubnice, Lubnice 20, ze dne 28.11.2019

Zasedání se zúčastnili:

        za zřizovatele:                             Jana Gritschová

                                                            Jindřiška Jedličková

        z ped. pracovníků:                      Mgr. Irena Smetanová

                                                            Mgr. Gabriela Kratochvílová

        z řad zákonných zástupců :         Soňa Viskotová                                                                                                                                   Miroslava Tobolková

        hosté:       ředitel školy                Ing. Pavel Viskot

                         starosta obce               František Komenda

Program:

        1) uvítání

        2) projednání a schválení výroční zprávy

        3) projednání a schválení minimálního preventivního programu

        4)diskuse       

  Průběh jednání:

        ad 1) Předsedkyně ŠR uvítala přítomné a seznámila je s programem.

        ad2)  Ředitel školy přednesl výroční zprávu. Výroční zpráva byla                 projednána bez připomínek, schválena přítomnými členy ŠR.

       ad3) Ředitel školy přednesl minimální preventivní program. Minimální preventivní program byl projednán a schválen bez připomínek

        ad4)ŘŠ oznámil přítomným změnu v pedagogickém sboru. Od 1.2.2020 ukončí pracovní poměr p.uč. Zlata Lavičková.

               ŘŠ informoval členy a starostu obce o financích a možnostech využití finančních prostředků z Nadačního spolku ZŠ Lubnice.

               ŘŠ seznámil přítomné s vizí – vybudování další učebny v prostorách kůlny

               Paní  Viskotová vznesla požadavek, zda by se  mohlo projednat zřízení   autobusové zastávky u školy  s autodopravcem Psota Znojmo  jedná se o polední spoj (11.08 hod.)ŘŠ přislíbil tento požadavek s autodopravcem  projednat.

               Na závěr setkání ŠR poděkoval starosta obce Fr. Komenda řediteli školy a všem pedagogickým pracovníkům za odvedenou práci.               

     Zapsala: Mgr. Irena Smetanová  29.11.2019