Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Lubnice ze dne 20.4.2015
Zasedání školské rady dne: 20.4.2015
Zápis ze schůze Školské rady ZŠ Lubnice, Lubnice 20, ze dne 20.4.2015
Zasedání se zúčastnili:
za zřizovatele: Jana Gritschová
Jindřiška Jedličková
starosta obce Lubnice František Komenda

z ped. pracovníků: Mgr. Leona Kacetlová
Mgr. Irena Smetanová

ředitel školy: Ing. Pavel Viskot
z řad zákonných zástupců: Martina Čechová
Marie Jebáčková

Program:

1) uvítání
2) projednání návrhu rozpočtu školy
3) poděkování členům školské rady
4/ příprava nových voleb do školské
5/ různé
Průběh jednání:

ad 1) Předsedkyně ŠR uvítala přítomné a seznámila je s programem jednání
ad 2) Ředitel školy přednesl návrh rozpočtu školy. Návrh byl projednán. K návrhu nebyly žádné připomínky.
ad3) Předsedkyně ŠR poděkovala všem členům za jejich aktivitu ve ŠR.
ad4) Dále členy seznámila s vypsáním a průběhem nových voleb:
V souladu se zněním § 167, odst.4, zákona č.561/2004 Sb. proběhnou na naší škole volby členů školské rady dle následujícího harmonogramu:
1/ Jmenování přípravného výboru ředitelem školy   /Mgr. Gabriela Kratochvílová, Mgr. Petra Bendová, Ing. Helena Hroudná /
2/ Příjem návrhu na kandidáty na člena ŠR za jednotlivé skupiny    8.4.-13.4.2015
3/ Zveřejnění kandidátních listin     14.4.2015
4/ Vlastní volby do ŠR za ped. pracovníky    11.5.2015
5/ Vlastní volby do ŠR ze zákonných zástupců školy   11.5.-15.5.2015
6/ Zveřejnění výsledků voleb      18.5.2015
ad 5) Starosta obce poděkoval panu řediteli za aktivitu, zajištění a zrealizování projektu na výměnu oken a novou fásadu školy.
Z řad zákonných zástupců nebyla vznesena žádná připomínka. Zákonní zástupci jsou velice spokojeni s prací pedagogického sboru / projektové dny, výlety, exkurze/ a s prací vedení školy./zajištění výměny oken a nové fasády.

Zapsala: Mgr. Irena Smetanová
21.4.2015