Část  I.

Základní charakteristika školy

Název školy:                                Základní škola Lubnice

Zřizovatel:                                    Obec Lubnice

Ředitel školy:                               Ing.Pavel Viskot

Další součásti školy:                     Školní družina, školní jídelna

      Rada školy zřízena:                      6.12.2006.

Tel:            515298438

E-mail:      zslub@mboxzn.cz
Školní rok 2020/2021   Počet tříd Celkový počet žáků
  spec. celkem běžné třídy spec. třídy celkem
1.stupeň 5 1 6 56 5 61
2.stupeň 4 0 4 58 5 63
Celkem 9 1 10 13 124

Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.

Název zvoleného vzdělávacího programu Číslo jednací v ročníku
ŠVP – Tvořivá škola 1.9.2007 1.,2., 3.,4., 6.,7., 8, sp.třídy 3.,6.,7.,8.
ŠVP – LMP   1.9.2007 2.,3.,5.,6.,

 

Školní jídelna

Typ jídelny- dle výkazu V17-01 Počet Počet strávníků
žáci škol.prac. ostatní*
ŠJ s kuchyní 1 95 12 66

*Cizí strávníci:                                                  66

 

Počet pracovníků školní jídelny

Fyzické osoby 3
Přepočtení na plně zaměstnané 2,2

ŠD, která je součástí základní školy 

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD
celkem 2 59 fyz.      2/ přepoč.  0,89

Část II.

Údaje o pracovnících školy

Celkový počet pedagogických pracovníků                14
Z toho odborně a ped. způsobilých                14

Věkové složení učitelů

Věk Muži Ženy Celkem
do 35 let 0 5 5
35-50 let 0 4 4
nad 50 let 1 4 5
Celkem 1 13 14

Další vzdělávání  pedagogických pracovníků.

Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků
Oblast cizích jazyků 1
Tvořivá škola 4
ICT 1
Inovace ve výuce 1
Ostatní 12
Celkem 21
Celkový počet nepedagogických prac. 5
Přepočtený úvazek 4,3

 

 

Část III.

Výsledky výchovy a vzdělávání

Celkové hodnocení a klasifikace žáků

Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenání Prospělo    Neprospělo Opakují
1. 8   8
2.  12   10 2
3. 8   8
4. 12   11 1
5. 11   7 4 –  
Celkem I. stupeň 51   44 7
6. 15   4 11
7. 12   4 8
8. 16   5 11           –
9. 12   3 9           –
Celkem II. stupeň 55   16 39
Speciální třídy       6 5 1
Celkem za školu      112   65 47

Snížený stupeň z chování:

Stupeň chování Počet
2 2
3 0

Celkem ve školním roce 2020/2021 vycházelo z 9.roč. 11 žáků 

Školní rok 2017/18 SOŠ SOU
Počty žáků přihlášených 6 5
přijatých 6 5

Počet absolventů ZŠ

Ročník Počet žáků % z celkového počtu všech žáků
9.ročník 10 90
nižší ročník 1                            10
Celkem 11 100

Část IV .

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

Ve školním roce 2020/2021 neproběhla na škole kontrola ČŠI.

Část V.

Rozhodnutí ředitele

Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle §3 odst. 2  zákona č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání
O odkladu povinné školní docházky 0 0
O dodatečném odložení povinné školní docházky 0 0
Další dle §3, odst.2, zákona č.564/1990 Sb. v platném znění 0 0

Počet žáků přijatých do 1.ročníku pro rok 2021/2022                        8

Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2022/2023                 15                                 

Část VI.

Další údaje o škole

V základní škole pracovaly pod patronací DDM Znojmo tyto kroužky:

Výtvarný, hudební (klavír, zobcová flétna), kopaná, florbal, mažoretky, keramický, výtvarný

Kroužky při ZŠ

Název kroužku Počet kroužků
Logopedický kroužek 1
Reedukační kroužek 1

 

 

Část VII.

Poradenské služby v základní škole

 Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)

  fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání
výchovný poradce 1 Absolvent JČU – vých.p. vysokoškol. ped.
školní metodik prevence 1 vysokoškolské
věková struktura   do 35let 35 – 50 let 50 let–důch. věk
výchovný poradce 1
školní metodik prevence 1

Individuální integrace

Typ postižení Ročník Počet žáků
Dyslexie 4., 5.,6.,7.,8.,9., 12
Celkem   12

 

Část VIII.

Hodnocení Minimálního preventivního programu

Viz příloha č.1

Část IX.   Sdělení rodičům

Viz. Příloha č.2

Část X.   Finanční hospodaření školy

Viz. Příloha č. 3

Část XI.  Výroční zpráva školní družiny

Viz. Příloha č. 4V Lubnici  dne 10.10.2021

                                                                                              podpis a razítko ředitele školy