Dotace:

Přijaté dotace ze státního rozpočtu JmK Brno k 30.9.2017 činily celkem 6 643 056,20 Kč.

Tyto dotace byly čerpány v plné výši.

 

ZŠ- hlavní činnost HČ – ŠJ Ostatní
Mzdové náklady 3 972 721,– 95 301,–
ZSP odvody 1 313 989,– 32 400,–
Zák.soc.náklady 79 217,20

 

Přijaté dotace od zřizovatele obce Lubnice:  900 000,– Kč

 

Dotace přijaté do ostatních obcí:

Obec  Uherčice: 30 000,– Kč

Obec  Županovice: 2 500,– Kč

Obec  Kostníky: 4 000,– Kč

Obec  Bačkovice: 2 000,– Kč

Obec  Police: 4 000,– Kč

Obec  Vysočany: 10 000,– Kč.

Obec   Oslnovice: 5 000,– Kč

Obec  Stálky: 20 000,– Kč

Obec  Vratěnín: dar vzduchotechniky do školní jídelny

Celkem přijato od obcí  77 500,– Kč.

 

Tyto dotace  od obcí byly použity na rekonstrukci družiny.

 

Dar na sociální a kulturní potřeby žáků od MUDr. Aleny Horné a Jiřího Ryšavého – 9.000,- Kč

Dar ředitele na reprezentaci školy 11.000,- Kč

 

Výnosy celkem z transferů činily 8 221 839,– Kč.

Výnosy celkem hlavní činnost: 8 540 297,88 Kč

Hospodářská činnost: 127 758,– Kč

Z toho vlastní výnosy: 611 663,– Kč

Úroky: 1 078,68 Kč

 

Výsledek hospodaření před zdaněním činil 2 264 269,55 Kč.

 

Náklady celkem

Hlavní činnost: 6 276 028,33 Kč

Hospodářská činnost – ŠJ: 127 701,– Kč

Z toho: spotřeba materiálu 395 538,– Kč

Spotřeba energie 135 214,– Kč

Opravy a udržování 13 731,– Kč

Cestovné 35 088,– Kč

Ostatní služby 106 320,13 Kč

Pořízení DDHM 205 970 Kč

Ostatní náklady z činnosti 18 240,– Kč

Aktiva celkem:

 

DDHM: 2 110 818,10 Kč

Zásoby: 514 173,90 Kč

Zálohy el. energie a plynu: 0,– Kč

 

Stavy na BÚ k 30.09.2017

 

Česká spořitelna a.s., : 3 660 896,60 Kč

BÚ FKSP Era :  52 936,02 Kč

Pokladna: 50 095,– Kč

 

Pasiva celkem:

 

Vlastní kapitál  4 078 132,52 Kč

Zaměstnanci: 344 623,– Kč

Sociální zabezpečení: 135 163,– Kč

Zdravotní pojištění: 59 137,– Kč

Daně: 42 093,– Kč

 

Stavy fondů:

Fond odměn: 424 016,70 Kč

FKSP: 77 537,36 Kč

Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření: 1 042 648,71 Kč

Rezervní fond z ostatních titulů: 134 721,37 Kč

Fond reprodukce majetku –IF: 66 087,85 Kč

Celkem fondy účetní jednotky: 1 745 011,99 Kč.

 

 

 

Majetek účetní jednotky činil k 30.09.2017 celkem  13 336 712,– Kč.

V roce 2017 byla provedena oprava družiny a vybavení nábytkem.

V Lubnici 14.10.2017

Výroční zpráva ŠD Lubnice za školní rok 2016/2017

Počet oddělení: 2

Počet vychovatelek: 2

Počet dětí: 56

Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo ŠD celkem 56 dětí. Během školního roku nebyl nikdo odhlášen či přihlášen. I. oddělení (1. – 3.třída) mělo vyhrazeno ke své činnosti místnosti ŠD a II. oddělení (4. – 5. třída) používalo třídu 5. ročníku. Vychovatelka I. oddělení Radka Lujcová, vychovatelka II. oddělení Petra Podsklanová.

Provoz ŠD je každý pracovní den od 10:50 do 15:00 hod.

Poplatek za ŠD je měsíčně 40 Kč. Poplatek je vybírán ve dvou intervalech, první interval je září – leden a druhý únor – červen. Od 13:15 hod jsou obě oddělení spojená.

Vztahy mezi žáky jsou uspokojivé, tak jak chování žáků. Někteří žáci mají lepší někteří horší chování, to se odvíjí od rodinného zázemí. Co se týká vztahů mladších žáků, tak je velmi pěkný a kamarádský. Žáci jsou velmi hluční a neznají hranice křiku. Jsou velmi hravý a nestydí se před ostatníma. Jsou vedeni k úklidu ŠD a ke slušnému zacházení k věcem školního majetku.

I přesto, že stavebnice CHEVA je roky stará stavebnice, tak je stále populární a nejvíce používaná hračka. Dále dost využíváme stolní hry a ti nejmenší i velké molitanové kostky. Žáci jsou pohybově nadaní a snažíme se, aby každou volnou minutu věnovali pohybu či sportu. Využíváme jak školní hřiště, tak i školní tělocvičnu. Každý rok se pořizují nove hračky jak ven tak i do družiny.

Jako každý rok pracujeme podle ŠVP a podle Plánu ŠD. Žáci jsou velmi sportovně nadaní. Během roku si žáci vyrobili spousty výrobků. Žáci používali různé materiály a techniky při kterých se rozvíjela jejich tvořivost a motorická dovednost. Na vánoce ŠD připravila výstavu našich výrobků, zapojila se do výzdoby školy jak velikonoční, vánoční, jarní či podzimní.

Celý školní rok jsme se snažili o rozvoj a utužení vztahů mezi žáky, učili jsme samostatnosti, slušného chování a vystupování a to nejen ve škole ale i na veřejnosti.

Akce ŠD:        Vánoční výstava

Karneval

Čarodějnický rej

Materiální vybavenost je dostačující. Postupně dokupujeme a doplňujeme nové sportovní náčiní a hry.

V Lubnici 30.6.2017                                                             vychovatelka: Radka Lujcová