Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Lubnice ze dne 25. 11. 2014

Zasedání školské rady dne: 25.11.2014

Zápis ze schůze Školské rady ZŠ Lubnice, Lubnice 20, ze dne 25.11.2014

Zasedání se zúčastnili:

        za zřizovatele:                            Jana Gritschová

                                                            Jindřiška Jedličková

        z ped. pracovníků:

                                                            Mgr. Irena Smetanová

                                                            Mgr. Leona Stašková

        ředitel školy:                              Ing. Pavel Viskot

        z řad zákonných zástupců :       Marie Jebáčková

                                                           Martina Čechová

Program:

 

        1) uvítání

        2) projednání a schválení školního řádu

        3) projednání a schválení výroční zprávy

        4) projednání a schválení dodatku ŠVP školní družiny

        5) Různé

Průběh jednání:

 

        ad 1) předsedkyně ŠR uvítala přítomné a seznámila je s programem jednání

        ad 2) ředitel školy seznámil přítomné s doplněním školního řádu. Školní řád byl projednán a schválen.

        ad 3)  ředitel školy přednesl výroční zprávy.  Výroční zpráva byla

                projednána bez připomínek, schválena všemi členy ŠR.

        ad4)dodatek ŠVP pro školní družinu byl projednán a schválen

        ad5) ze strany rodičů byl vznesen dotaz, zda mohou žáci 2.stupně po skončení                                                                                 zájmového útvaru zůstat ve školní družině do odjezdu autobusu. Pan ředitel slíbil,                    že se s tou záležitostí bude zabývat, zjistí, o kolik žáků se jedná a v nejbližší době                 vyrozumí zákonné zástupce týkajících se žáků.

Zapsala: Mgr. Irena Smetanová  26.11.2014