Výsledky voleb zástupců do školské rady: 

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel školy, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Volby do školské rady byly vyhlášeny v souladu se zněním § 167, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb. Kandidáty za zákonné zástupce se staly zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců školy a  návrhy bylo možno podávat volební komisi prostřednictvím třídních učitelů nejpozději do  10. května 2024.

 

Zástupci z řad pedagogického sboru byli tajným hlasováním voleni dne 23. května 2024 na pedagogické radě.

Volební komise: předseda: Mgr. Gabriela Kratochvílová

za pedagogické pracovníky: Mgr. Petra Fríbová

za zřizovatele: Ing. Helena Hroudná

Jaké jsou úkoly školské rady?

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách,
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

 

 

 

Do nové školské rady byli zvoleni tito zástupci:

Za zřizovatele: Gritschová Jana, Jedličková Jindřiška

Za zákonné zástupce: Viskotová Soňa, Kněžíčková Lucie

Za pedagogický sbor: Smetanová Irena, Kratochvílová Gabriela

Zapsala: Kratochvílová Gabriela