Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Lubnice ze dne 26. 11. 2013

 

 Zasedání školské rady dne: 26. 11. 2013

Zápis ze schůze Školské rady ZŠ Lubnice, Lubnice 20, ze dne 26. 11. 2013

  Zasedání se zúčastnili:

        za zřizovatele:                             Jana Gritschová

                                                   

       z ped. pracovníků:

                                                            Mgr. Irena Smetanová

                                                            Mgr. Leona Stašková

       

        ředitel školy:                              Ing. Pavel Viskot

 

        z řad zákonných zástupců :       Marie Jebáčková

                                                         

 

        omluvena:                                    Martina Čechová

                                                            Jindřiška Jedličková

 

Program:

         1) uvítání

        2) zpráva o průběhu školního roku 2013 / 2014

        3) různé

 

Průběh jednání:

         ad 1) předsedkyně ŠR uvítala přítomné a seznámila je s programem jednání

        ad 2) ředitel školy informoval členy školské rady o začátku školního roku, o uskutečněných akcích, o výstavbě dětského hřiště

        ad 3) členka z řad zákonných zástupců poděkovala vedení školy a zřizovateli za provedenou výstavbu nové čekárny na autobusové zastávce

               

                z řad zákonných zástupců byla vznesena připomínka ke stěhování lavic do jiné třídy, touto připomínkou se bude vedení školy dále zabývat

 

       

Zapsala: Mgr. Irena Smetanová  29.11.2013