Výroční zpráva ředitele školy

2014/2015

 

Část  I.

 

Základní charakteristika školy

 

Název školy:                                Základní škola Lubnice

Zřizovatel:                                    Obec Lubnice

Ředitel školy:                               Ing.Pavel Viskot

Další součásti školy:                     Školní družina. Školní jídelna

Rada školy zřízena:                      6.12.2006.

 

Tel:            515298438

E-mail:      zslub@mboxzn.cz

Školní rok 2012/2013  Počet tříd Celkový počet žáků
spec. celkem běžné třídy spec.třídy celkem
1.stupeň 3 0 3 53 0 53
2.stupeň 4 1 5 56 11 67

Celkem

7 1 8 109 11 120

 

Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.

 

Název zvoleného vzdělávacího programu Číslo jednací v ročníku
ŠVP – Tvořivá škola 1.9.2007 1.,2., 3.,4.,5., 6.,7., 8, 9.,
ŠVP – LMP 1.9.2007 1.,2.,6.,8.,9.

Školní jídelna

 

Typ jídelny- dle výkazu V17-01 Počet Počet strávníků
žáci škol.prac. ostatní*
ŠJ s kuchyní 1 89 17 43

 

*Cizí strávníci:                                                  43

 

 

Počet pracovníků školní jídelny

 

Fyzické osoby 3
Přepočtení na plně zaměstnané 2,4

ŠD, která je součástí základní školy

 

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD
celkem 2 50 fyz.      1/ přepoč.  0,69

 

Část II.

Údaje o pracovnících školy

 

 

Celkový počet pedagogických pracovníků                14
Z toho odborně a ped. způsobilých                13

 

Věkové složení učitelů

 

Věk Muži Ženy Celkem
do 35 let 0 4 4
35-50 let 1 3 4
nad 50 let 2 3 5
Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 0
Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 1
Celkem 3 11 14

 

Další vzdělávání  pedagogických pracovníků.

 

Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků
Oblast cizích jazyků 2
Základy lektorských dovedností 2
Tvořivá škola                          14
Čtenářská gramotnost 1
Ostatní 8
Celkem 27

 

 

 

Celkový počet nepedagogických prac. 5
Přepočtený úvazek 4,3

Část III.

Výsledky výchovy a vzdělávání

 

Celkové hodnocení a klasifikace žáků

 

Ročník Počet žáků Prospělo svyznamenání Prospělo    Neprospělo Opakují
1. 13 13 13
2.       7 5 6 1
3. 11 2 11
4. 11 7 11
5. 5 2 5
Celkem I. stupeň
47  29 46          1
6. 20 3 20
7. 10 1 10
8. 15 3 14 1
9. 11 2 11
Celkem II. stupeň 56  9 55 1 1
Speciální třídy       11 4 11
Celkem za školu      114  42 112 2 1

 

Snížený stupeň z chování:

 

Stupeň chování Počet
2 2

 

 

 

 

 

 

 

Celkem ve školním roce 2014/2015 vycházelo z 9.roč.  14 žáků, 1 žák odešel na gymnázium z 5. ročníku

 

Školní rok 2014/15 SOŠ SOU
Počty žáků přihlášených 5 10
přijatých        5 10

 

 

Počet absolventů ZŠ

 

Ročník Počet žáků % z celkového počtu všech žáků
9.ročník 13 10,83
nižší ročník 2                            1,66
Celkem 15 12,49

 

 

Část IV .

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

 

Ve školním roce 2014/2015 neproběhla kontrola ČŠI

 

Část V.

Rozhodnutí ředitele

 

Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle §3 odst. 2  zákona č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí

 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání
O odkladu povinné školní docházky 1 0
O dodatečném odložení povinné školní docházky 1 0
Další dle §3, odst.2, zákona č.564/1990 Sb. v platném znění 0 0

 

 

Počet žáků přijatých do 1.ročníku pro rok 2014/2015                    18

Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2015/2016              11

 

Část VI.

Další údaje o škole

 

V základní škole pracovaly pod patronací DDM Znojmo  tyto kroužky:

 

Výtvarný kroužek 2 x, florbalový kroužek 2 x, anglický jazyk, kroužek hry na zobcovou flétnu a kytaru, mažoretky.

 

 

Kroužky při ZŠ

 

Název kroužku Počet kroužků
Logopedický kroužekReedukační kroužek 11

Část VII.

Poradenské služby v základní škole

 

 Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)

 

 

  fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání
výchovný poradce 1 vysokoškol. ped.
školní metodik prevence 1  vysokoškol.ped.

 

 

věková struktura  do 35let 35 – 50 let 50 let–důch. věk/z toho důchodci
výchovný poradce 1
školní metodik prevence 1

 

 

 

Individuální integrace

 

Typ postižení Ročník Počet žáků
SPU 6., 7., 8. 3
Mimořádně nadaný

 

Část VIII.

Hodnocení Minimálního preventivního programu

 

Viz příloha č.1

 

 

 

Část IX.            Sdělení rodičům

 

Viz příloha č. 2

 

Část  X.                  Finanční hospodaření školy

 

Viz. Příloha č.3

 

 

 

 

 

 

V Lubnici dne 8.10.2015

Podpis a razítko ředitele školy