Výroční zpráva ředitele školy

2017/2018

 

Část  I.

 

Základní charakteristika školy

 

Název školy:                                Základní škola Lubnice

Zřizovatel:                                    Obec Lubnice

Ředitel školy:                               Ing.Pavel Viskot

Další součásti školy:                     Školní družina, školní jídelna

Rada školy zřízena:                      6.12.2006.

 

Tel:            515298438

E-mail:      zslub@mboxzn.cz

Školní rok 2017/2018

 

Počet tříd Celkový počet žáků
spec. celkem běžné třídy spec.

třídy

celkem
1.stupeň 5 1 6 55 5 59
2.stupeň 4 0 4 57 58

Celkem

9 1 10 13 117

 

Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.

 

Název zvoleného vzdělávacího programu Číslo jednací v ročníku
ŠVP – Tvořivá škola 1.9.2007 1.,2., 3.,4., 6.,7., 8, sp.třídy 3.,6.,7.,8.
ŠVP – LMP

 

1.9.2007 4.,5.,6.,7.,8.,9.

Školní jídelna

 

Typ jídelny- dle výkazu V17-01 Počet Počet strávníků
žáci škol.prac. ostatní*
ŠJ s kuchyní 1 92 16 66

 

*Cizí strávníci:                                                  66

 

 

Počet pracovníků školní jídelny

 

Fyzické osoby 3
Přepočtení na plně zaměstnané 2

ŠD, která je součástí základní školy

 

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD
celkem 2 63 fyz.      1/ přepoč.  0,69

 

Část II.

Údaje o pracovnících školy

 

 

Celkový počet pedagogických pracovníků                14
Z toho odborně a ped. způsobilých                14

 

Věkové složení učitelů

 

Věk Muži Ženy Celkem
do 35 let 0 1 1
35-50 let 1 7 8
nad 50 let 1 4 5
Celkem 2 12 14

 

 

Další vzdělávání  pedagogických pracovníků.

 

Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků
Oblast cizích jazyků 2
Tvořivá škola 12
Matematická gramotnost 1
Čtenářská  gramotnost 5
Ostatní 12
Celkem 14

 

 

 

Celkový počet nepedagogických prac. 5
Přepočtený úvazek 4,3

Část III.

Výsledky výchovy a vzdělávání

 

Celkové hodnocení a klasifikace žáků

 

Ročník Počet žáků Prospělo s

vyznamenání

Prospělo    Neprospělo Opakují
1. 8

 

8
2. 10

 

7 3
3. 10

 

5 5
4. 15

 

6 9
5. 11

 

4 7

 

Celkem I. stupeň
54

 

30 24
6. 15

 

1 12 2
7. 14

 

1 11 2
8. 9

 

2 7           –
9. 21

 

2 19           –
Celkem II. stupeň 59

 

6 49 4
Speciální třídy       5 3 2
Celkem za školu      118

 

39 75 4

 

Snížený stupeň z chování:

 

Stupeň chování Počet
2 3
3 0

 

 

 

 

 

Celkem ve školním roce 2017/2018 vycházelo z 9.roč. 21 žáků

 

Školní rok 2017/18 SOŠ SOU
Počty žáků přihlášených 9 12
přijatých 9 12

 

 

 

 

Počet absolventů ZŠ

 

Ročník Počet žáků % z celkového počtu všech žáků
9.ročník 21 100
nižší ročník 0    –
Celkem 21 100

 

 

Část IV .

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

 

Ve školním roce 2017/2018 neproběhla na škole kontrola ČŠI.

 

Část V.

Rozhodnutí ředitele

 

Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle §3 odst. 2  zákona č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí

 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání
O odkladu povinné školní docházky 2 0
O dodatečném odložení povinné školní docházky 0 0
Další dle §3, odst.2, zákona č.564/1990 Sb. v platném znění 0 0

 

 

Počet žáků přijatých do 1.ročníku pro rok 2017/2018                        8

Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2018/2019                10

 

Část VI.

Další údaje o škole

 

V základní škole pracovaly pod patronací DDM Znojmo tyto kroužky:

 

Výtvarný, hudební (klavír, zobcová flétna), kopaná, florbal, rybářský, mažoretky,

 

 

Kroužky při ZŠ

 

Název kroužku Počet kroužků
Logopedický kroužek 1
Reedukační kroužek 1

Část VII.

Poradenské služby v základní škole

 

 Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)

 

 

  fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání
výchovný poradce 1 Absolvent JČU – vých.p. vysokoškol. ped.
školní metodik prevence 1 vysokoškolské

 

 

věková struktura

 

do 35let 35 – 50 let 50 let–důch. věk/z toho důchodci
výchovný poradce 1
školní metodik prevence 1

 

 

 

Individuální integrace

 

Typ postižení Ročník Počet žáků
Dyslexie 3.,4., 5.,6.,7.,8.,9., 14
Celkem   14

 

Část VIII.

Hodnocení Minimálního preventivního programu

 

Viz příloha č.1

 

Část IX.   Sdělení rodičům

 

Viz. Příloha č.2

 

Část X.   Finanční hospodaření školy

 

Viz. Příloha č. 3

 

Část XI.  Výroční zpráva školní družiny

 

Viz. Příloha č. 4

 

 

 

 

V Lubnici  dne 10.10.2018

 

 

podpis a razítko ředitele školy