Finanční zpráva o rozpočtu ZŠ Lubnice,PO,okres Znojmo, k 30.9.2018

 

Dotace:

Přijaté dotace ze státního rozpočtu JmK Brno k 30.9.2018 činily celkem 7 089 000,– Kč.

Tyto dotace byly čerpány v plné výši.

 

  ZŠ- hlavní činnost HČ – ŠJ Ostatní
Mzdové náklady 4 436 196,00 91 559,00  
ZSP odvody 1 458 707,00 30 113,00  
Zák.soc.náklady      96 265,22  
       

 

Přijaté dotace od zřizovatele obce Lubnice:900 000,– Kč, předpis na rok 2018: 1 107 000,– Kč.

 

Dotace přijaté do ostatních obcí:

Obce Uherčice: 30 000,– Kč

Obce Kostníky: 3 000,– Kč

Obce Police: 4 000,– Kč

Obce Vysočany: 10 000,– Kč.

Obce Oslnovice 5 000,– Kč

Obce Stálky: 30 000,– Kč

DSO Vranov 80 000,– Kč

Celkem přijato od obcí  162 000,– Kč.

 

Tyto dotace  od obcí byly použity na opravu chlapeckých toalet, nábytek, vybavení učeben a pomůcky pro žáky.

 

Dary:

MUDr. Alena Horná: 4.500,- Kč

Jaroslav Ryšavý: 4.500,- Kč

Ředitel na reprezentaci školy: 7.000,- Kč

 

Výnosy celkem z transferů činily 8 340 308,24,– Kč.

Výnosy celkem hlavní činnost: 8 973 457,66 Kč

Hospodářská činnost: 121 684,– Kč

Z toho vlastní výnosy: 631 937,– Kč

Úroky: 1 212,42 Kč

 

Výsledek hospodaření před zdaněním činil 1 433 467,79 Kč.

 

Náklady celkem

Hlavní činnost: 7 539 989,97 Kč

Hospodářská činnost – ŠJ:  121 672,– Kč

Z toho: spotřeba materiálu 472 925,– Kč

Spotřeba energie 94 523,– Kč

Opravy a udržování 48 051,– Kč

Cestovné 37 340,– Kč

Ostatní služby 326 848,65 Kč

Pořízení DDHM 210 628,– Kč

Ostatní náklady z činnosti 22 574,– Kč

 

Aktiva celkem:

 

DDHM: 2 313 808,80 Kč

Zásoby: 571 025,83 Kč

Zálohy el. energie a plynu: 8 800,– Kč

 

Stavy na BÚ k 30.9.2018:

 

Česká spořitelna a.s., : 3 574 892,31 Kč

BÚ FKSP Era :  112 230,35 Kč

Pokladna: 7 385,– Kč

 

Pasiva celkem:

 

Vlastní kapitál 23 937 649,49 Kč

Jmění účetní jednotky:126 151,98

Zaměstnanci: 376 568,– Kč

Sociální zabezpečení: 145 420,– Kč

Zdravotní pojištění: 63 150,– Kč

Daně: 58 530,– Kč

 

Stavy fondů:

Fond odměn: 539 763,33 Kč

FKSP: 131 809,98 Kč

Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření: 1 505 635,19 Kč

Rezervní fond z ostatních titulů: 134 721,37 Kč

Fond reprodukce majetku –IF: 66 087,85 Kč

Celkem fondy účetní jednotky: 2 378 017,72 Kč.

 

 

 

Majetek účetní jednotky činí k 30.9.2018celkem  13 336 712,– Kč.

V roce 2018 byla provedena oprava chlapeckých toalet  a vybavení nábytkem.

 

V Lubnici 10.10.2018