Výroční zpráva ředitele školy

2013/2014

 

Část  I.

 

Základní charakteristika školy

 

Název školy:                                Základní škola Lubnice

Zřizovatel:                                    Obec Lubnice

Ředitel školy:                               Ing.Pavel Viskot

Další součásti školy:                     Školní družina. Školní jídelna

Rada školy zřízena:                      6.12.2006.

 

Tel:            515298438

E-mail:      zslub@mboxzn.cz

Školní rok 2013/2014  Počet tříd Celkový počet žáků
celkem běžné třídy třídy celkem
1.stupeň 3 0 3 46 0 46
2.stupeň 4 1 5 51 9 60

Celkem

7 1 8 97 9 106

 

Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.

 

Název zvoleného vzdělávacího programu Číslo jednací v ročníku
ŠVP – Tvořivá škola 1.9.2007 1.,2., 3.,4.,5., 6.,7., 8, 9.
ŠVP – LMP 1.9.2007 6.,7.,8.,9.

Školní jídelna

 

Typ jídelny- dle výkazu V17-01 Počet Počet strávníků
žáci škol.prac. ostatní*
ŠJ s kuchyní 1 67 14 43

 

*Cizí strávníci:  43

 

 

Počet pracovníků školní jídelny

 

Fyzické osoby 3
Přepočtení na plně zaměstnané 2,4

ŠD, která je součástí základní školy

 

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD
celkem 2 46
  1. 1/ přepoč.  0,69

 

Část II.

Údaje o pracovnících školy

 

 

Celkový počet pedagogických pracovníků                12
Z toho odborně a ped. způsobilých                10

 

Věkové složení učitelů

 

Věk Muži Ženy Celkem
do 35 let 0 4 4
35-50 let 0 4 4
nad 50 let 2 1 3
Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 0
Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 1
Celkem 2         10  12

 

 

Další vzdělávání  pedagogických pracovníků.

 

Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků
Oblast cizích jazyků 1
Tvořivá škola 12
Splývavé čtení 3
Nové metody vzděl.dle Hejného 3
Ostatní 5
Celkem 24

 

 

 

Celkový počet nepedagogických prac. 5
Přepočtený úvazek 4,3

Část III.

Výsledky výchovy a vzdělávání

 

Celkové hodnocení a klasifikace žáků

 

Ročník Počet žáků Prospělo svyznamenání Prospělo    Neprospělo Opakují
8 8 0
      11 5 6
11 9 2
4 1 3
12 6 6
Celkem I. stupeň
46  29 17          –
12 2 10
15 5 10
11 2 9
13 2 11
Celkem II. stupeň 51  11 40
Speciální třídy       9 1 8 0 0
Celkem za školu      106  41 65 0 0

 

Snížený stupeň z chování:

 

Stupeň chování Počet
2 3
3 1

 

 

 

 

 

 

 

Celkem ve školním roce 2013/2014 vycházelo z 9.roč.  16 žáků

 

Školní rok 2012/13 SOŠ SOU
Počty žáků přihlášených 5 11
přijatých        5       11

 

 

Počet absolventů ZŠ

 

Ročník Počet žáků % z celkového počtu všech žáků
9.ročník 14 13,2
nižší ročník 2                             1,88
Celkem 16   15,09

 

 

Část IV .

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

 

Ve školním roce 2013/2014 neproběhla kontrola ČŠI

 

Část V.

Rozhodnutí ředitele

 

Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle §3 odst. 2  zákona č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí

 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání
O odkladu povinné školní docházky 1 0
O dodatečném odložení povinné školní docházky 0 0
Další dle §3, odst.2, zákona č.564/1990 Sb. v platném znění 0 0

 

 

Počet žáků přijatých do 1.ročníku pro rok 2013/2014                      8

Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2014/2015               20

 

Část VI.

Další údaje o škole

 

V základní škole pracovaly  pod patronací DDM Znojmo  tyto kroužky:

 

Výtvarný kroužek, rybářský kroužek, florbalový kroužek, kroužek anglického jazyka, kroužek hry na zobcovou flétnu, kroužek hry na kytaru

 

 

Kroužky při ZŠ

 

Název kroužku Počet kroužků
Logopedický kroužek 1
Reedukační kroužek 1

Část VII.

Poradenské služby v základní škole

 

 Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)

 

 

  fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání
výchovný poradce 1 vysokoškol. ped.
školní metodik prevence 1 vysokoškol.ped..

 

 

věková struktura  do 35let 35 – 50 let 50 let–důch. věk/z toho důchodci
výchovný poradce 1
školní metodik prevence 1

 

 

 

Individuální integrace

 

Typ postižení Ročník Počet žáků
SPU, SPCH 2.,6., 7., 8.,9. 5
Mimořádně nadaný

 

Část VIII.

                           Hodnocení Minimálního preventivního programu

Viz příloha č.1

Dodatek k minimálnímu preventivnímu programu

Viz příloha č. 2

 

Část IX.            Sdělení rodičům

Viz příloha č. 3

 

V Lubnici dne 13.10.2014

Podpis a razítko ředitele školy