Výroční zpráva ředitele školy

2012/2013

 

Část  I.

 

Základní charakteristika školy

 

Název školy:                                Základní škola Lubnice

Zřizovatel:                                    Obec Lubnice

Ředitel školy:                               Ing.Pavel Viskot

Další součásti školy:                     Školní družina. Školní jídelna

Rada školy zřízena:                      6.12.2006.

 

Tel:            515298438

E-mail:      zslub@mboxzn.cz

Školní rok 2012/2013 

Počet tříd

Celkový počet žáků

spec.

celkem

běžné třídy

spec.

třídy

celkem
1.stupeň

3

0

3

43

0

43

2.stupeň

4

1

5

53

8

61

Celkem

7

1

8

104

8

104

 

Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.

 

Název zvoleného vzdělávacího programu

Číslo jednací

v ročníku

ŠVP – Tvořivá škola

1.9.2007

1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.

ŠVP – LMP

1.9.2007

6.,8.,9.

Školní jídelna

 

Typ jídelny- dle výkazu V17-01

Počet

Počet strávníků

žáci

škol.prac. ostatní*
ŠJ s kuchyní

1

72

16

30

 

*Cizí strávníci:                                                  30

 

 

Počet pracovníků školní jídelny

 

Fyzické osoby

3

Přepočtení na plně zaměstnané

2

ŠD, která je součástí základní školy

 

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD
celkem

2

42

fyz.      1/ přepoč.  0,69

 

Část II.

Údaje o pracovnících školy

 

 

Celkový počet pedagogických pracovníků                13
Z toho odborně a ped. způsobilých                10

 

Věkové složení učitelů

 

Věk

Muži

Ženy

Celkem

do 35 let

0

4

4

35-50 let

2

3

5

nad 50 let

1

1

2

Pracující důchodci nepobírající důchod

0

0

0

Pracující důchodci pobírající důchod

1

1

2

Celkem

4

9

13

 

 

Další vzdělávání  pedagogických pracovníků.

 

Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků
Oblast cizích jazyků

3

Tvořivá škola

1

Metoda dobrého startu

1

Čtenářská  gramotnost

1

Ostatní

3

Celkem

9

 

 

 

Celkový počet nepedagogických prac.

5

Přepočtený úvazek

4,3

Část III.

Výsledky výchovy a vzdělávání

 

Celkové hodnocení a klasifikace žáků

 

Ročník

Počet žáků Prospělo svyznamenání Prospělo    Neprospělo Opakují

1.

11

11

11

2.

      12

9

12

3.

3

2

3

4.

10

4

10

5.

7

4

6

1

Celkem I. stupeň

43

 

30

42

         1

6.

16

5

15

1

1

7.

11

1

11

8.

13

1

13

9.

13

5

13

Celkem II. stupeň

53

 

12

52

2

1

Speciální třídy

      8

1

6

2

2

Celkem za školu

     104

 

43

100

4

3

 

Snížený stupeň z chování:

 

Stupeň chování

Počet

2

3

 

 

 

 

 

 

 

Celkem ve školním roce 2012/2013 vycházelo z 9.roč.  15 žáků

 

Školní rok 2012/13

SOŠ

SOU

Počty žáků přihlášených

10

5

přijatých       10

5

 

 

Počet absolventů ZŠ

 

Ročník Počet žáků % z celkového počtu všech žáků
9.ročník

15

14,42

nižší ročník

0

                             0
Celkem

15

14,42

 

 

Část IV .

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

 

Ve školním roce 2012/2013 neproběhla kontrola ČŠI

 

Část V.

Rozhodnutí ředitele

 

Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle §3 odst. 2  zákona č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí

 

Rozhodnutí ředitele

Počet

Počet odvolání

O odkladu povinné školní docházky

6

0

O dodatečném odložení povinné školní docházky

1

0

Další dle §3, odst.2, zákona č.564/1990 Sb. v platném znění

0

0

 

 

Počet žáků přijatých do 1.ročníku pro rok 2012/2013                    11

Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2013/2014                8

 

Část VI.

Další údaje o škole

 

V základní škole pracovaly pod patronací DDM Znojmo  tyto kroužky:

 

Výtvarný kroužek, rybářský kroužek

 

 

Kroužky při ZŠ

 

Název kroužku

Počet kroužků

Logopedický kroužek

1

Část VII.

Poradenské služby v základní škole

 Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)

 

 

  fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání
výchovný poradce

1

vysokoškol. ped.

školní metodik prevence

1

vysokoškol. ped.

 

 

věková struktura

 

do 35let

35 – 50 let

50 let–důch. věk/z toho důchodci

výchovný poradce

1

školní metodik prevence

1

 

 

 

 

Individuální integrace

 

Typ postižení Ročník

Počet žáků

SPU, SPCH

6., 7., 8.

3

Mimořádně nadaný

 

Část VIII.

Hodnocení Minimálního preventivního programu

 

Viz příloha č.1

Program proti šikanování

Viz příloha č. 2

 

Část IX.            Sdělení rodičům

Viz příloha č. 3

 

V Lubnici dne 8.10.2013

Podpis a razítko ředitele školy