Finanční zpráva o rozpočtu ZŠ Lubnice,PO,okres Znojmo, k 30.9.2019

Dotace:

Přijaté dotace ze státního rozpočtu JmK Brno k 30.9.2019 činily celkem 7 853 260,– Kč.

Tyto dotace byly čerpány v plné výši.

  ZŠ- hlavní činnost HČ – ŠJ Ostatní
Mzdové náklady 4 927 390,00 92 810,00  
ZSP odvody 1 594 358,00 24 164,00  
Zák.soc.náklady      97 980,02  
       

Přijaté dotace od zřizovatele obce Lubnice:  900 000,– Kč, předpis na rok 2019: 1 185 200,– Kč.

Dotace přijaté do ostatních obcí:

Obce Uherčice: 30 000,– Kč

Obce Kostníky: 3 000,– Kč

Obce Police: 3000,– Kč

Obce Vysočany: 10 000,– Kč.

Obce Oslnovice 5 000,– Kč

Obce Šafov: 5 000,– Kč

DSO Vranov 25 000,– Kč

Obce Županovice: 22 000,– Kč

Celkem přijato od obcí  103 000,– Kč.

Tyto dotace  od obcí byly použity na opravu toalet, nábytek, vybavení učeben a pomůcky pro žáky.

Výnosy celkem z transferů činily 9 136 460,– Kč.

Výnosy celkem hlavní činnost: 9 721 391,01 Kč

Hospodářská činnost: 116 976,– Kč

Z toho vlastní výnosy: 583 579,– Kč

Úroky: 1 352,01 Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním činil 1 785 192,01 Kč.

Náklady celkem

Hlavní činnost: 7 936 199 Kč

Hospodářská činnost – ŠJ:  116 974,– Kč

Z toho: spotřeba materiálu 389 246,45 Kč

              Spotřeba energie 136 723,– Kč

              Opravy a udržování 95 961,– Kč

              Cestovné 28 541,– Kč

              Ostatní služby 430 259,53 Kč

              Pořízení DDHM 213 592,– Kč

              Ostatní náklady z činnosti 22 148,– Kč

Aktiva celkem: 8 226 090,57

DDHM: 3 801 410,80 Kč

DDNM: 44 432,– Kč

Zásoby: 495 908,80 Kč

Krátkodobé pohledávky: 285 200,–

Stavy na BÚ k 30.9.2019:

Česká spořitelna a.s., : 3 503 018,10 Kč

BÚ FKSP Era :  85 095,87 Kč

Pokladna: 11 025,– Kč

Pasiva celkem: 5 493 370,77 Kč

Vlastní kapitál  4 503 606,52 Kč

Jmění účetní jednotky: 126 151,98

Zaměstnanci: 419 755,– Kč

Sociální zabezpečení: 165 292,– Kč

Zdravotní pojištění: 74 069,– Kč

Daně: 69 390,– Kč

Stavy fondů:

Fond odměn: 575 680,74 Kč

FKSP: 166 447,76 Kč

Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření: 1 649 322,81 Kč

Rezervní fond z ostatních titulů: 134 721,37 Kč

Fond reprodukce majetku –IF: 66 087,85 Kč

Celkem fondy účetní jednotky: 2 592 260,53 Kč.

Majetek účetní jednotky činí k 30.9.2019 celkem  14 690,627,– Kč.

V roce 2019 byla provedena oprava toalet a učebny F a Ch,  vybavení nábytkem.

V Lubnici 17.10.2019