Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Lubnice ze dne 12.10.2018

Zasedání školské rady dne: 12. 10. 2018

Zasedání se zúčastnili:

        za zřizovatele:                             Jana Gritschová

                                                            Jindřiška Jedličková

        z ped. pracovníků:                      Mgr. Irena Smetanová

                                                            Mgr. Gabriela Kratochvílová

        z řad zákonných zástupců:          Miroslava Tobolková

                                                            Soňa Viskotová

        hosté:                                           Ing. Pavel Viskot – ředitel školy

Program:

        1) uvítání

        2)projednání a schválení těchto dokumentů:

– výroční zpráva za šk. rok 2017/2018

– organizační řád školního poradenského pracoviště                                                                  

  – oběh účetních dokladů

– hospodaření s přebytečným a neupotřebitelným majetkem

– inventarizace majetku

– provozní řád venkovních hracích ploch

– směrnice pro poskytování osobních ochranných pomůcek

– řády odborných učeben

– vnitřní řád a vnitřní řád školní družiny

– vnitřní řád školní jídelny

– provozní řád

– finanční kontrola

– pokladna

-úplata ve školní družině

– spisový řád, skartační řád

– školní jídelna – provozní řád

– školní jídelna – řád HACCP

– směrnice pro poskytování informací podle zákona č. 106/1989 Sb. 

– GDPR

       3) Různé

 Průběh jednání:

ad 1)  Předsedkyně ŠR přivítala členy ŠR a hosta na setkání ŠR a seznámila je s programem.

     ad 2) Všichni členové školské rady byli písemně seznámeni prostřednictvím emailové komunikace s dokumenty. Členové ŠR o dokumentech společně diskutovali. Během zasedání ŠR byly všechny dokumenty k nahlédnutí. Ředitel školy Ing. Pavel Viskot na zasedání ŠR podal doplňující informace. Rovněž výchovná poradkyně Mgr. Gabriela Kratochvílová podala bližší informace ohledně školního poradenského pracoviště a jeho organizačního řádu.

Dokumenty byly poté školskou radou schváleny.

ad 3) Členové ŠR byli informováni ředitelem školy o záměrech na následující období – vybudování přírodovědné učebny, výstavba chodníku ke škole

      Ze strany rodičů byla vznesena jedna připomínka – časté větrání v učebnách.  Tento dotaz byl objasněn ředitelem školy a Mgr. Irenou Smetanovou. 

      Další připomínky nebyly vzneseny. Předsedkyně ŠR poděkovala všem přítomným za účast. Schůze ŠR byla ukončena.                                        

  Zapsala: Mgr. Irena Smetanová

  12. 10. 2018