Základní škola Lubnice, okres Znojmo, Lubnice 20, p. Uherčice 671 07
ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY
 školní řád
Č.j.:      94/2018
Vypracoval: Mgr. Gabriela Kratochvílová   Mgr. Petra Bendová
Schválil: Ing. Pavel Viskot, ředitel školy                
1. 9. 2018

Čl. 1

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici – školní řád. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.

Čl. 2

Organizace vyučování a režim školy

–     Vyučování ve škole v průběhu celého školního roku je dáno organizací příslušného školního roku včetně období školního vyučování, vedlejších a hlavních prázdnin a týdenním rozvrhem jednotlivých tříd.

–     Volné dny, které vyhlašuje ředitel školy, oznamuje předem rodičům třídní učitel proti podpisu v žákovských knížkách nebo deníčcích žáků s dvoudenním předstihem. Rovněž tak oznamují třídní učitelé jakoukoliv úpravu vyučovacích hodin během školního roku.

–    Mimoškolní akce – místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně dva dny předem.

–     Budova školy se otevírá v 7.00 hodin.

–     Vyučování začíná v 7.25 hodin.

–     Začátek a konec vyučovacích hodin:

      1. hodina   7.25 –   8.10

      2. hodina   8.15 –   9.00

      3. hodina   9.15 – 10.00

      4. hodina 10.05 – 10.50

      5. hodina 11.05 – 11.50

      6. hodina 12.05 – 12.50

      7. hodina 13.20 – 14.05

      8. hodina 14.10 – 14.55

–     Žáci přicházejí do školy nejpozději 5 minut před zahájením vyučování tak, aby se mohli včas připravit, ale vstup mají umožněn hned po příjezdu jednotlivých autobusů, nejméně 20 min před začátkem vyučování.

–     Po příchodu do budovy školy si žáci odkládají obuv, svršky a jiné věci na místo určené, to je do šatny žáků, šatních skříněk, přezouvají se a odcházejí do tříd.

–     Po ukončení vyučování doprovází žáky do šatny příslušný vyučující. Žáky, kteří chodí na obědy, odvede do jídelny.

–    Žáci, kteří mají odpolední vyučování, pobývají v budově po celou dobu polední přestávky. V případě pobytu žáků ve škole mezi dopoledním a odpoledním vyučováním vykonává dohled nad žáky vyučující učitel odpoledních předmětů.

–    V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dohled. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dohledů je vyvěšen na všech úsecích, kde probíhá.

Čl. 3

     Docházka žáků do školy

–     Zabezpečení plnění povinné školní docházky žáka je zákonnou povinností zákonného zástupce dítěte.

–     Povinností žáka je docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin a účastnit se výuky všech povinných, volitelných a nepovinných předmětů, k nimž žáka rodiče písemně přihlásili (§ 22, odst. 1 písm. a, § 36 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon).

–     Nepřítomnost ve škole může být omluvena pro nemoc nebo z jiných vážných důvodů. Uvolnění z vyučování poskytuje třídní učitel (dále jen TU). Ředitel školy rozhoduje o uvolnění z vyučování přesahující tři dny po předchozí osobní nebo telefonické domluvě s rodiči žáka.

–     Žáky omlouvá rodič osobně, písemně či telefonicky (s dodatečnou písemnou omluvou) do 3 kalendářních dnů. Toto stanovuje § 22 odst. 3 písm. d zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), v aktuálním znění (např.: žáka, který chybí od pondělí, by rodiče měli omluvit nejpozději ve středu).

      –     Návštěvy u lékaře mimo akutních případů je třeba uskutečňovat především v době mimo vyučování. Výjimky povoluje třídní učitel.

–     Po příchodu do školy každý žák, který nebyl ve škole, předloží bez zbytečného odkladu TU omluvenku podepsanou rodičem nebo zákonným zástupcem.

–     O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje TU ředitele školy a výchovného poradce, kteří tyto údaje vyhodnocují a ověřují její věrohodnost.

–    Pokud vyučující nemá dostatek podkladů pro řádnou klasifikaci žáka, což jsou minimálně dvě známky ve vyučovaném předmětu za příslušné pololetí – přičemž jedna známka musí být z ústního zkoušení – a zároveň v rámci prevence narůstající absence žáka. Pokud známky žák nezíská, odkládá se mu hodnocení (rozhodnutím pedagogické rady) – neklasifikován – komisionální přezkoušení.

Čl. 4

Povinnosti a zásady chování žáků, hygiena a bezpečnost žáků ve škole

–     Žák dbá ve škole i mimo školu pravidel hygieny a bezpečnosti. Při veškerém svém jednání má na paměti to, aby nezpůsobil zranění nebo škodu na majetku ani sobě, ani ostatním. Poruší-li toto pravidlo a dojde ve škole k šikanování, krádeži, útoku na spolužáka či jiné škodě na zdraví a majetku jiného, bude jeho chování hodnoceno podle klasifikačního řádu školy.

 • Žáci zdraví ve škole všechny dospělé osoby, při vstupu dospělé osoby do třídy zdraví povstáním. Učitele žáci oslovují „pane učiteli“ /paní učitelko/.
 • Žáci nepoužívají hrubá a vulgární slova.
 • Žáci se zdržují tělesných citových projevů /objímání, hlazení atd./
 • Do školy chodí žák čistě a vhodně oblečen.
 • Žákům je doporučeno nenosit do školy větší obnosy peněz a cenné věci. Pokud cennosti či peníze přinesené za účelem platby požadované školou mají při sobě, jsou poučeni o nutnosti jejich úschovy či včasného odevzdání vyučujícímu. Poté škola nese odpovědnost za vnesené věci a jejich případnou ztrátu.
 • Žáci nesmí samostatně pouštět didaktickou techniku.

–     Žák se chová slušně ke spolužákům, uctivě ke všem zaměstnancům a návštěvám školy.

 • Pro vstup a odchod ze školy používá hlavní vchod. Během vyučování a o přestávkách je zakázáno svévolně opouštět školní budovu.

–     Žák nenarušuje průběh vyučovací hodiny. O přestávce se pohybuje v podlaží své třídy – okna ve třídě jsou zavřena, dveře do třídy otevřené. Žáci se řídí pokyny dohlížejícího učitele.

–     Je přísně zakázáno vylézat na parapety oken školy a vyhazovat předměty z oken školy.

–     Používání mobilních telefonů při vyučování není dovoleno, mobilní telefony musí být vypnuty. Žáci mají povoleno používat mobilní telefony v době přestávek. V případě, kdy si žák nemůže mobilní telefon opatrovat (např. v hodinách TV), předá tento telefon do úschovy příslušnému vyučujícímu. Pouze v tomto případě škola odpovídá za jeho ztrátu. Je zakázáno používání informačních a komunikačních technologií, internetu během vyučování bez případného souhlasu pedagoga při výuce. Při porušení daného nařízení se žák vystavuje postihu ve formě kázeňských opatření (oznámení rodičům, napomenutí nebo důtka tř. uč., ředitele školy).

      –     Na výuku tělesné výchovy si žáci odkládají hodinky, prsteny, náramky, náhrdelníky a další předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost žáka a jeho spolužáků. Cenné předměty si žáci během tělesné výchovy ukládají k vyučujícímu.

.     –     Přecházení do odborných učeben se řídí režimem, který žákům stanoví TU, resp. správce odborné učebny. Žáci přechází ukázněně a všichni najednou!

–     Do všech odborných učeben včetně tělocvičny je vstup žákům povolen pouze s vyučujícím. Do tělocvičny vstupuje žák v obuvi, která neznečistí podlahu tělocvičny. Žáci se řídí řády těchto učeben.

–     Žáci vstupují do ředitelny a sborovny školy pouze na vyzvání.

–     Žák se v době mimo příchodu do školy a odchodu ze školy nesmí zdržovat v prostoru šaten. Provoz šatny třídy se řídí pokynem třídního učitele.

–     V jídelně žáci dbají pokynů dohlížejících, pohybují se opatrně, aby nedošlo k úrazu nebo vylití jídla.

–     Žáci jsou povinni dbát pokynů všech zaměstnanců školy, zejména pokynů týkajících se ochrany zdraví a bezpečnosti v budově školy a na akcích, které pořádá škola.

–     Žáci jsou povinni dbát na hygienu, zvlášť před a po jídle, po tělovýchovných činnostech a činnostech výtvarných a pracovních činností, také po použití WC.

–     Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo při jiných školních činnostech, jsou žáci povinni ihned nahlásit svému TU nebo někomu z pedagogického dohledu. Pokud je úraz ohlášen dodatečně, je škola povinna jej evidovat.

–     Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením a jiným zařízením či pomůckami bez dohledu učitele.

–     Při přecházení žáků na místa vyučování či na jiné akce mimo budovu školy se žáci řídí pokyny dohlížejících osob. Před takovými akcemi doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské zájezdy, výlety aj. platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem prokazatelně seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních a jiných zařízeních, např. kulturních, se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají pokynů pracovníků školy. Žáci druhého stupně ZŠ se mohou sejít s vyučujícím před akcí na určitém místě a v určitý čas. Totéž platí o rozchodu žáků po akci. Pedagogický dohled musí být na stanoveném místě 15 minut před srazem. O místě a času srazu a rozchodu musí pedagog informovat rodiče předem písemnou formou v předstihu dvou dnů.

–     Předměty, které bezprostředně nesouvisí s vyučováním, nesmí žák do školy přinášet. Do školy také nesmí přinášet předměty a věci, které by mohly ohrozit jeho zdraví, způsobit úraz nebo ohrozit mravní výchovu žáků. Je zakázáno přinášet, uschovávat a používat jakékoliv omamné látky a drogy v jakémkoliv množství, např. alkohol, cigarety aj., a to ve škole i mimo školu.

 • Žáci jsou povinni okamžitě oznámit kterémukoliv pracovníkovi školy šikanování sebe sama nebo jiných žáků, a to i anonymně do schránky důvěry zřízené ve škole nebo poštou na adresu školy.
 • Žáci se chovají ukázněně při cestě do školy a ze školy a na autobusové zastávce, respektují dohled a pokyny p. vychovatelky, která doprovází žáky1.st.na zastávku po 4. a 6. vyučovací hodině. Dohled vyčká odjezdu autobusů.
 • Žák je povinen řídit se pravidly společenského chování a jednání. Ve škole nemůže žák užívat pokrývku hlavy, vyjma případů, kdy je pokrývka hlavy projevem náboženského přesvědčení či víry, ke které se žák hlásí, nebo kdy je odůvodněna zdravotním stavem žáka.
 • Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dohlížejícím školníkem zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, který otvírá budovu zákonným zástupcům či cizím příchozím, je povinen zjistit důvody jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou všechny vchody do budovy trvale uzavřeny s tím, že únikové východy jsou zevnitř volně otvíratelné.
 • Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dohledů je vyvěšen na všech úsecích, kde dohled probíhá.

   Nikdo nesmí být šikanován tělesně ani duševně – šikana je trestným činem!

Projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoli (žáci i dospělí), jsou v prostorách školy a při všech školních akcích a aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za vážný přestupek proti školnímu řádu. V případě takovýchto projevů chování postupuje škola dle školního programu proti šikanování.

Je nepřípustné, aby žák napadl své spolužáky z důvodu rasismu.

Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených Školským zákonem (§ 31 odst. 3)

Dopustí-li se žák jednání podle odstavce 3, oznámí ředitel školy tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Všichni žáci i zaměstnanci školy dodržují ustanovení Úmluvy o právech dítěte.

Zásady slušného chování žák dodržuje nejen ve škole, ale i mimo školu.

Čl. 5

Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Práva žáků

–     Žák má právo na vzdělání.

–     Žák má právo využívat služeb a zařízení péče o děti, která jsou pro ně určena.

–     Kázeň ve škole musí být zajišťována způsobem slučitelným s lidskou důstojností dítěte.

–     Žák má právo na svobodu projevu, vyjadřovat svobodně svůj názor ve všech věcech, které se ho týkají. Tento názor má být vyjádřen adekvátní formou (např. třídnímu učiteli, školnímu metodiku prevence, výchovnému poradci), přičemž tomuto musí být věnována patřičná pozornost.

–     Žák má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství.

–     Žák má právo na odpočinek a volný čas, právo věnovat se hrám a rekreační činnosti přiměřené jeho věku.

–     Žák nesmí být vystaveno svévolnému zasahování do soukromého života, rodiny, domova nebo korespondence.

–     Žák má právo na ochranu před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, urážením nebo zneužíváním, nedbalým zacházením. Nikdo nemá právo druhému žádným způsobem ubližovat.

–     Žák je nutné chránit před všemi formami sexuálního násilí a zejména sexuálního vykořisťování.

–     Být seznámeni s učebním plánem, formou výuky, se školním řádem i s případnými jejich změnami. Být seznámeni s cíli vzdělávání a se svým uplatněním při úspěšném ukončení vzdělávání i s možnostmi dalšího vzdělávání.

–     Být na počátku každého ročníku poučeni o cílech vzdělávání pro každý vyučovací předmět.

–     Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.

–     Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se svého vzdělávání podle školského zákona.

–     Stěžovat si třídnímu učiteli a řediteli školy, pokud se domnívají, že dochází k porušování jejich práv, či jim není poskytováno vzdělávání v souladu se školským zákonem.

–     Žák má právo obrátit se, při řešení problémů, na školskou radu.

–     Žák má právo požádat o pomoc nebo radu, pokud se cítí v jakékoli nepohodě nebo má nějaké trápení, kohokoli z pracovníků školy. Pracovníci školy mají povinnost věnovat tomu vždy náležitou pozornost.

–     Žáci mají právo založit školní samosprávu a být do ní voleni

Práva zákonných zástupců nezletilých žáků

–           Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání jejich nezletilých dětí.

–           Volit a být voleni do školské rady.

–           Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání svých dětí.

–           Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání svých dětí podle školského zákona.

–           Zákonný zástupce má právo obrátit se, při řešení problémů, na školskou radu, OSPOD nebo na státní zastupitelství.

Čl. 6

Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Žáci jsou povinni

a)   řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat

b)  dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni

c)   plnit pokyny pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem

Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni

a)   zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení

b)  na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka

c)   informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

d)  dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem

e)   oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích

Čl. 7

Povinnosti pedagogických pracovníků

Pedagogický pracovník je povinen

a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,

b) chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,

c) chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních,

d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj

Čl. 8

            Zacházení s učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem

–     Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozeny všechny věci, které tvoří zařízení třídy a školy, i ty, které mu byly propůjčeny do užívání. Je povinen chránit majetek svůj i majetek svých spolužáků.

–     O každém svévolném poškození majetku školy budou informováni zákonní zástupci žáka. Svévolné poškozování majetku školy žákem je chápáno jako porušení této normy a na tomto základě bude projednáno výchovné opatření žáka. Škodu je žák povinen uhradit.

–     Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, skutečnost ihned nahlásí vyučujícímu, dohledu, TU nebo řediteli školy.

Čl. 9

Ochrana osobnosti ve škole

 1. Pedagogičtí pracovníci mají povinnost ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat – dle Směrnice o ochraně osobních údajů a krizový plán v oblasti ochrany osobních údajů Základní školy Lubnice, nabývající účinnosti dne 25.5.2018.
 2. Právo žáků a zákonných zástupců na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí ředitele školy k ochraně údajů.
 3. Zpracování osobních údajů žáků za účelem propagace školy (webové stránky, propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců žáka.
 4. Žáci mají během vyučování vypnuté mobilní telefony, fotoaparáty a jinou záznamovou techniku, která slouží k pořizování obrazových a zvukových záznamů. Pořizování zvukových a obrazových záznamů osob (učitel, žák) bez jejich svolení je v rozporu s občanským zákoníkem (§ 84 a § 85). Narušování vyučovacího procesu mobilním telefonem (případně jinou technikou) bude hodnoceno jako přestupek proti školnímu řádu.

Čl. 10

                Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

V návaznosti na § 51, § 52 § 53, § 54 § 55, zákona č. 561/2004, Vyhlášky ze dne 18. 1. 2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky dále jen Školský zákon a ve snaze vymezit jasná pravidla pro klasifikaci a hodnocení žáků vydává ředitel ZŠ Lubnice, následující Vnitřní hodnotící řád školy.

 Článek I.

Zásady  hodnocení  – metodický pokyn pro učitele

 • při průběžném – formativním  a celkovém hodnocení  uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi
 • při celkovém hodnocení přihlíží k věkovým zvláštnostem žáků i k tomu, že žák mohl v průběhu hodnotícího období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici

Pro potřeby hodnocení se předměty dělí na

– předměty s převahou teoretického zaměření

– s převahou praktických činností

– převahou výchovného a odborného zaměření

 Článek II.

Stupně hodnocení

2.1. Chování

1. velmi uspokojivé

2. uspokojivé

3. neuspokojivé

stupeň 1 (velmi dobré) – Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení vnitřního řádu školy. Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření pracovních podmínek pro vyučování a výchovu mimo vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle.

stupeň 2 (uspokojivé) – Chování žáka je v podstatě v souladu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Dopustí se závažnějšího přestupku, nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků. Nepřispívá aktivně k upevňování kolektivu. Žák je přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

stupeň 3 (neuspokojivé) – Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo vnitřního řádu školy, zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje činnost kolektivu nebo se dopouští poklesků v mravném chování.

Sníženou známku z chování lze žákovi uložit pouze na konci klasifikačního období (nikoli v jeho průběhu).

Kritéria pro jednotlivé stupně hodnocení chování – výchovná opatření:

Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení uložit žákovi kdykoliv v průběhu klasifikačního období

 • napomenutí třídního učitele – zapomínání 10 x, nepřipravenost na výuku
 • důtku třídního učitele – TU neprodleně oznámí řediteli školy – zapomínání 20 x, nepřipravenost na výuku
 • důtku ředitele školy – lze žákovi uložit pouze po projednání pedagogickou radou

Jednotlivá hodnocení chování žáka jsou řešena individuálně, vzhledem k daným okolnostem

Ředitel školy nebo TU má povinnost oznámit rodičům uložení napomenutí nebo důtky prokazatelným způsobem.

Za hrubé porušení školního řádu jsou považovány projevy šikanování, tj. cílené a opakované ubližující agresivní útoky. Stejně tak sem mohou patřit i mírné formy psychického útlaku, které byly již dříve prokázány a znovu se opakují. O konkrétním výchovném opatření rozhoduje ředitel školy po projednání ve výchovné komisi a pedagogické radě.

Kritéria pro udělování pochval

 • za aktivní přístup
 • za úspěšnou reprezentaci školy
 • za vzorný prospěch

2.2. Prospěch

Prospěch žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených ŠVP je hodnocen těmito stupni:

1 – výborný

2 – chvalitebný

3 – dobrý

4 – dostatečný

5 – nedostatečný

2.3. Celkové hodnocení žáka na vysvědčení se vyjadřuje stupni

     a)  prospěl (prospěla) s vyznamenáním

b)  prospěl (prospěla)

c)  neprospěl (neprospěla)

2.4. Hodnocení žáků, kteří nejsou občany ČR a plní v ČR povinnou školní docházku, nebo žáků, kteří navštěvovali školu mimo území ČR

a)  Dosažená úroveň znalosti českého jazyka  se považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka.

b) Při hodnocení těchto žáků ve vzdělávacím obsahu oboru Český jazyk a literatura určeného RVZ ZV se na konci tří po sobě jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy v ČR vždy považuje dosažená úroveň znalosti českého jazyka za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka, hodnotíme v tomto období slovně

c) Žák, který navštěvoval školu mimo území ČR, se po návratu v prvním pololetí nehodnotíme, na konci druhého pololetí vykoná rozdílovou zkoušku

 • Při hodnocení podle odstavce 2.1. a 2.2. jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným  v učebních osnovách jednotlivých předmětů ŠVP, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Hodnocení zahrnuje míru píle žáka a jeho přístup ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.

Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déle trvající úspěšnou práci

Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamenává do dokumentace školy.

Článek III.

Hodnocení

3.1. Hodnocení ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného působení

Stupeň 1 (výborný)

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá osobní předpoklady a velmi úspěšně se rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úspěšně rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky. Má zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Neužívá dostatečně svých schopností v individuálním a kolektivním projevu. jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malý zájem a snahu.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci.

3.2. Hodnocení ve vyučovacích předmětech teoretického zaměření a praktických činností

Stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, definic a zákonitosti uceleně, přesně a plně chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný, grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a praktických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Jeho myšlení je v celku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a praktických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se projevují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí, dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s pomocí učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytující se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele.

3.3. Slovní nebo kombinované hodnocení

U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního nebo kombinovaného hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.

Slovně je žák hodnocen pouze v těch předmětech, kde se porucha může projevit nejvýrazněji.

Při celkovém hodnoceni se u žáka v 1. – 9. ročníku, u něhož se na základě odborného vyšetření zjistila dyslexie, dysortografie nebo dysgrafie, slovně hodnotí prospěch v jazyce českém, psaní, v případě prokázané dyskalkulie v matematice. Obdobně se postupuje v dalších předmětech, ve kterých se může porucha projevit nejvýrazněji.

Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělání slovní hodnocení do klasifikace.

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených ŠVP a chování žáka ve škole a akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů ŠVP, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístup ke vzdělání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka.

Při použití slovního hodnocení se uvádí charakteristiky pěti následujících oblastí:

1. Ovládnutí učiva předepsaného osnovami    

– ovládá bezpečně

– ovládá

– podstatné ovládá

– ovládá se značnými mezerami

– neovládá

2. Úroveň myšlení   

– pohotové, bystré, dobře chápe souvislosti

– uvažuje celkem samostatně

– menší samostatnost v myšlení

– nesamostatné myšlení

– odpovídá nesprávně i na návodné otázky

3. Úroveň vyjadřování   

– výstižné, poměrně přesné

– celkem výstižné

– nedostatečně přesné

– vyjadřuje se s potížemi

– nesprávné i na návodné otázky

4. Úroveň aplikace vědomostí

– Spolehlivě, uvědoměle užívá vědomosti a dovednosti, pracuje samostatně, přesně a s jistotou

– dovede používat vědomosti a dovednosti, dopouští se jen menších chyb

– s pomocí učitele řeší úkoly, překonává potíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští

– dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává

– praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele

5. Píle a zájem o učení:

– aktivní, učí se svědomitě a se zájmem

– učí se svědomitě

– k učení a práci nepotřebuje větších podnětů

– malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty

– pomoc a pobízení k učení zatím neúčinné

 • Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných i nepovinných předmětech stanovených ŠVP a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů ŠVP, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka.

Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího vývoje žáka.

Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.

3. 4. Celkové hodnocení žáka na vysvědčení

Žák je hodnocen stupněm:

prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanoveným ŠVP hodnocen na vysvědčení stupněm horším než 2 (chvalitebný), průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených ŠVP není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré

prospěl, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen na vysvědčení

stupněm 5 (nedostatečný)

neprospěl, je-li v některém z povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen na vysvědčení stupněm 5 (nedostatečný)

Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za prvního pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po ukončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.

Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.

3. 5. Sebehodnocení žáků

Sebehodnocení je nedílnou součástí hodnocení, přispívá k rozvoji klíčových kompetencí a sebepoznání žáka a uvědomění si výsledků školní činnosti. Probíhá čtvrtletně písemnou formou v průběhu třídnických hodin. Jeho hlavním úkolem je uvědomit si pokroky ve vyučování, řešit problémy, komunikovat, respektovat dohodnutá pravidla – přínos pro třídní kolektiv i školu.

Článek IV.

Žádost rodiče o přezkoumání výsledků hodnocení

Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvětlení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka. Přezkoumání výsledků se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem. Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy, je tříčlenná a tvoří ji předseda, který je zpravidla ředitel školy nebo jím pověřený učitel, který je zpravidla vyučujícím daného předmětu, a přísedící, kteří mají aprobaci pro týž nebo příbuzný předmět. Klasifikační stupeň určí komise většinou hlasů. O přezkoumání výsledků se pořizuje protokol, výsledek přezkoušení, který je konečný, sdělí ředitel školy prokazatelným způsobem zástupci žáka.

Článek V.

Opravné zkoušky

Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. Opravné zkoušky jsou komisionální. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl.

Čl. 11

Závěrečná ustanovení

1. Školní řád nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2018

2. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím způsobem: vyvěšením ve vestibulu školy na nástěnce a ve sborovně školy, zveřejněn na webových stránkách školy.

3. Školská rada školní řád projednala a  schválila dne: 29. 8. 2018

4. Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni dne: 3. 9. 2018

5. Žáci byli se školním řádem seznámeni třídními učiteli ve dnech 3. – 17. 9. 2018, seznámení je zaznamenáno v třídních knihách, následně na začátku každého školního roku.

6. Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu školy informací v žákovských knížkách, dále na třídních schůzkách, řád je pro ně zpřístupněn na nástěnce u vchodu do školy a na webových stránkách školy

 V Lubnici  28. 8. 2018

                                                                                                                     podpis, razítko  

Žákovské a učitelské dvanáctero

1.   Jsme rádi, že jsi žákem naší školy.

2.   Respektujeme, že jsi jedinečnou osobností, ale stejně tak respektuj i Ty své spolužáky a učitele. Chceme, aby mezi Tebou, spolužáky a učiteli byl partnerský vztah, podložený vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.

3.   Aktivně se zúčastňuj školní práce.

     Vzdělání v naší škole dosáhneš aktivním zapojením do výuky, samostatným přemýšlením a vlastní snahou. Buď aktivním spoluhráčem ve vyučování. Pak uvidíš, že budeš do naší školy chodit rád.

4.   Využívej vybavení školy.

     Máš právo využívat veškeré místnosti určené Ti k výuce a materiální vybavení školy. Vše můžeš využívat s vědomím dospělého pracovníka školy. Zodpovídáš však za ztrátu, zničení nebo poškození půjčené a Tebou využívané pomůcky.

5.   Dodržuj školní pravidla.

     Ve škole a na veřejnosti se chováš tak, abys svým jednáním nepoškozoval jméno své ani jméno naší školy. Tvoje chování a chování pracovníků školy jsou výsledkem vzájemné dohody. Všichni usilují o dodržování základních společenských pravidel:

     Vstoupil jsi – pozdrav.           Odcházíš – rozluč se.

Chceš-li – řekni prosím.          Dostaneš-li – řekni děkuji.

     Neskákej nikomu do řeči, každý má právo vyjádřit svůj názor.

     Neubližuj nikomu – jen slaboši a zbabělci si musí dokazovat svoji sílu.

     Nenič – každá věc, která Ti posloužila, poslouží i druhým.

     Netrap se – všechny dveře jsou Ti otevřené.  Rozděl se i o radost – bude jí víc.

     Mluv pravdu – lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří.

     .

6.   Chraň naši školu a své věci.

     Společně s pracovníky školy udržuj pořádek a čistotu ve škole. Nenos do školy větší sumu peněz a cenné předměty. Jejich ztráta Tě bude bolet.

7.   Škola je Tvá povinnost a má svůj řád, který musíš dodržovat.

     Chodíš do školy pravidelně a včas a účastníš se všech činností, které ředitel školy vyhlásí jako povinné.

8.   Ve škole a na školních akcích za Tebe zodpovídáme. Pomoz nám!

     Neopouštíš svévolně školní budovu nebo třídu a nevzdaluješ se od kolektivu ani při akcích mimo školu.

9.   I vyučování má svá pravidla k dodržování – máš právo na kvalitní vzdělávání.

     Při výuce zachováš klid, aktivně se zapojuješ do práce v hodině a udržuješ své pracovní místo v pořádku a čistotě. Máš právo na kvalitní vzdělávání. Učitel musí dbát na dodržování hygienických podmínek.

10. Dbej o bezpečnost a předcházej úrazům. STOP návykovým látkám!

     Řídíš se řády odborných učeben. Před akcemi mimo školu Tě musíme poučit o bezpečnosti a hygieně. Ve škole se chovej tak, abys neohrozil zdraví své ani spolužáků či jiných osob. Každý úraz, poranění nebo nehodu ihned ohlas zaměstnanci školy. Do školy nesmíš přinášet, nabízet ani sám užívat návykové látky. To platí i o školních akcích i mimo areál školy.

11. Využívej demokracie ve škole i ve třídě.

     Máš právo vyjádřit se k problematice třídy a vznést dotaz k učiteli, kterého jistě při dodržení pravidel slušného chování požádáš o vysvětlení nejasnosti.

12. Důvod k dodržení školního řádu:

     Při zachování těchto pravidel můžeš zažít pocit spokojenosti se sebou samým a pocit hrdosti, že se opravdu stáváš rozumným, vyrovnaným, společenským a přátelským člověkem. Co víc si můžeš přát?