Výroční finanční zpráva o rozpočtu ZŠ

Lubnice,PO,okres Znojmo, od ledna do září 2016

Dotace:

Přijaté dotace ze státního rozpočtu JmK Brno k 30.9.2016 činily celkem 5 802 966,– Kč. Tyto dotace byly čerpány v plné výši.

 

ZŠ- hlavní činnost HČ – ŠJ Ostatní
Mzdové náklady 3443053,– 88766,–
ZSP odvody 1146336,– 30172,–
Zák.soc.náklady 52095,89

 

Přijaté dotace od zřizovatele obce Lubnice:  1 077 000,– Kč

 

Dotace přijaté do ostatních obcí:

Obce Uherčice: 30 000,– Kč Obce Županovice: 12 000,– Kč Obce Kostníky: 2 000,– Kč Obce Stálky: 30 000,– Kč

Obce Police: 2 000,– Kč Obce Vysočany: 5 000,– Kč Obce Oslnovice: 5 000,– Kč Obce Bačkovice : 1 000,– Kč Obce Vratěnín: 50 000,– Kč

Celkem přijato od obcí 1 214 000,– Kč.

 

Tyto dotace od obcí byly použity na opravu školní jídelny. Od obce Lubnice na opravu školní jídelny byly použity dotace z PRV ve výši 96 000,– Kč, dále tyto dotace od obcí byly použity na pomůcky pro žáky.

 

Výnosy celkem z transferů činily 7 016 966,– Kč.

 

Výnosy celkem hlavní činnost: 7 833 848,40 Kč

Hospodářská činnost: 119 247,– Kč Z toho vlastní výnosy: 815 936,– Kč Výnosy z pronájmu 1,– Kč

Úroky 945,40 Kč

 

Výsledek hospodaření před zdaněním činil 2 284 377,36 Kč.

 

 

 

Náklady celkem

Hlavní činnost: 5 549 471,04 Kč Hospodářská činnost – ŠJ: 119 364,– Kč Z toho: spotřeba materiálu 333 664 Kč

Spotřeba energie 108 896,– Kč

 

Opravy a udržování 35 884,– Kč

Cestovné 25 048,– Kč

Ostatní služby 203 716,15 Kč

Pořízení DDHM 182 800,– Kč

Ostatní náklady z činnosti 17 978,– Kč

 

Aktiva celkem:

 

DDHM: 1 858 325,10 Kč

Zásoby: 547 010,74 Kč

Zálohy el. energie a plynu: 18 000,– Kč

 

Stavy na BÚ k 30.9.2016 : 3 500 739,33 Kč

 

Česká spořitelna a.s.,: 3  500 739,33 Kč

BÚ FKSP era : 58 770,07 Kč

Pokladna: 22 505 ,– Kč

 

Pasiva celkem:

 

Vlastní kapitáL 3 630 666,14 Kč

Zaměstnanci: 335 906,– Kč

Sociální zabezpečení: 134 079,– Kč Zdravotní pojištění: 57 467,– Kč Daně: 48 068,– Kč

 

Stavy fondů:

Fond odměn: 329 395,68 Kč

FKSP : 83 242,29 Kč

Rezervní fond za zlepšeného výsledku hospodaření 664 164,61 Kč

Rezervní fond z ostatních titulů: 134 721,37 Kč Fond reprodukce majetku –IF: 66 087,85 Kč Celkem fondy účetní jednotky: 1 277 611,80 Kč.

 

 

 

 

Majetek účetní jednotky činil k 30.9.2016 celkem : 13 072 742,– Kč.

 

 

 

 

 

 

V Lubnici 20.10.2016

Zpracovala: Voříšková Sylva, účetní ZŠ