Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Lubnice ze dne 22. 11. 2016

Zasedání školské rady dne: 22.11.2016

Zápis ze schůze Školské rady ZŠ Lubnice, Lubnice 20, ze dne 22.11.2016

Zasedání se zúčastnili:

za zřizovatele:                             Jana Gritschová

Jindřiška Jedličková

 

z ped. pracovníků:

Mgr. Irena Smetanová

Mgr. Jitka Vyplašilová

 

z řad zákonných zástupců :         Kamila Jandová

Miroslava Tobolková

hosté:

 

ředitel školy                                 Ing. Pavel Viskot

starosta Lubnice                           František Komenda

 

 

 

 

Program:

 

1) uvítání

2) projednání a schválení interních předpisů školy – doplnění školního řádu

3) projednání a schválení výroční zprávy

4) projednání a schválení zřízení školního poradenského pracoviště

5) projednání a schválení programu poradenských služeb

6) projednání a schválení doplnění učebního plánu ŠVP s přílohou

7) projednání a schválení změny pracovního řádu školy

7) diskuse

 

Průběh jednání:

 

ad 1) Předsedkyně ŠR uvítala přítomné a seznámila je s programem jednání

ad 2) Předsedkyně ŠR seznámila členy s doplněním školního řádu. Doplnění školního řádu se týkalo  čl. 4., -Projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoli (žáci i dospělí), jsou v prostorách školy a při všech školních akcích a aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za vážný přestupek proti školnímu řádu. V případě takovýchto projevů chování postupuje škola dle školního programu proti šikanování.

čl.5.- Dítě má právo na svobodu projevu, vyjadřovat svobodně svůj názor ve všech věcech, které se ho týkají. Tento názor má být vyjádřen adekvátní formou (např. třídnímu učiteli, školnímu metodiku prevence, výchovnému poradci), přičemž tomuto musí být věnována patřičná pozornost.

Dítě má právo požádat o pomoc nebo radu, pokud se cítí v jakékoli nepohodě nebo má nějaké trápení, kohokoli z pracovníků školy. Pracovníci školy mají povinnost věnovat tomu vždy náležitou pozornost.

a čl.10. Za hrubé porušení školního řádu jsou považovány projevy šikanování, tj. cílené a opakované ubližující agresivní útoky. Stejně tak sem mohou patřit i mírné formy psychického útlaku, které byly již dříve prokázány a znovu se opakují. O konkrétním výchovném opatření rozhoduje ředitel školy po projednání ve výchovné komisi a pedagogické radě.

Doplnění bylo projednáno a schváleno.

 

ad 3)  Ředitel školy přednesl výroční zprávu. Výroční zpráva byla

projednána bez připomínek, schválena všemi členy ŠR.

ad4) členové ŠR byli seznámeni se zřízením školního poradenského pracoviště dle

Vyhl.27/2016 od 1.9.2016, které se nachází v 1. patře ZŠ.

Zřízení bylo projednáno a schváleno.

ad5)  Dále byl projednán a schválen program poradenských služeb – podpora vzdělávání

žáků se spec. vzdělávacími potřebami, IVP, podpůrná opatření, vzdělávání žáků

mimořádně nadaných

ad6/  Dalším bodem jednání bylo doplnění učebního plánu ŠVP s přílohou, kde byl

doplněn 4. ročník. Doplnění bylo schváleno.

ad7/ Ředitel školy seznámil členy ŠR se změnou textu pracovního řádu školy            /Každý ze zaměstnanců má povinnost zajistit oddělení dítěte, mladistvého, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých, zajistit nad ním dohled zletilé fyzické osoby a neprodleně oznámit tuto skutečnost nadřízenému zaměstnanci. /

Změna byla projednána a schválena.

 

ad7)  V diskusi seznámil ředitel školy členy s plánem vybudování nové přírodovědné

učebny .

Dále se členové ŠR zabývali problémem nedodržováním pravidel silničního provozu.

Třídní učitelé mají na třídnických hodinách opět žákům připomenout pravidla silničního

provozu.

Ze strany rodičů byla vznesena jedna připomínka- diktáty, testy, písemné práce zasílat častěji rodičům k nahlédnutí. Připomínka bude předána všem vyučujícím.

Starosta Lubnice poděkoval řediteli školy a celému pedagogickému sboru za vynikající práci.

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Irena Smetanová  23.11.2016