Zasedání školské rady dne: 1. 9. 2022

Zápis ze schůze Školské rady ZŠ Lubnice, Lubnice 20, ze dne 1. 9. 2022

Zasedání se zúčastnili:

        za zřizovatele:                         Jana Gritschová

                                                            Jindřiška Jedličková

        z ped. pracovníků:                  Mgr. Irena Smetanová

                                                            Mgr. Gabriela Kratochvílová

        z řad zákonných zástupců:    Soňa Viskotová

       omluvena:                                  Petra Topolová

        hosté:                                          Ing. Pavel Viskot – ředitel školy

Program:

1) Uvítání

2) Projednání a schválení nového ŠVP

3) Projednání a schválení MPP ZŠ Lubnice pro rok 2022/2023                                                                                 

4) Projednání a schválení dodatku školního řádu

 5) Různé

 Průběh jednání:

ad 1) Předsedkyně ŠR přivítala přítomné a seznámila je s programem ŠR

ad2)  Mgr. G. Kratochvílová seznámila členy ŠR s novým ŠVP, který byl projednán a schválen.

 ad3) Mgr. Irena Smetanová seznámila přítomné s Minimálním preventivním programem ZŠ Lubnice a šk. rok 2022/2023, který byl projednán a schválen.                          

ad4) Různé: Ze strany zákonných zástupců byla vznesena připomínka k písemnému sdělení rodičům ohledně využívání víceúčelového hřiště v areálu školy.

 Zapsala: Mgr. Irena Smetanová