Zápis z jednání Školské rady ZŠ Lubnice ze dne 2.9.2019

Zasedání školské rady dne: 2.9.2019

Zápis ze schůze Školské rady ZŠ Lubnice, Lubnice 20, ze dne 2.9.2019

Zasedání se zúčastnili:

        za zřizovatele:                             Jana Gritschová

        z ped. pracovníků:                      Mgr. Irena Smetanová

                                                            Mgr. Gabriela Kratochvílová

        z řad zákonných zástupců:          Soňa Viskotová

        hosté:                                           Ing. Pavel Viskot – ředitel školy

 Omluvena:                                        Jindřiška Jedličková

                                                            Miroslava Tobolková

Program:

        1) Uvítání

        2) Seznámení s programem ŠR

        3/ Projednání a schválení dodatku ŠVP, Školního řádu, Vnitřho řádu školy,                                     

            Minimálního preventivního programu

        4/ Seznámení se zprávou ČŠI                                                                                                                 

        5/ Různé          

 Průběh jednání:

ad 1,2) Předsedkyně ŠR přivítala přítomné členy ŠR a seznámila je s programem ŠR.

ad3)  Mgr. Kratochvílová seznámila členy ŠR s dodatkem ŠVP, se změnou ŠŘ, Vnitřního řádu školy a Minimálním preventivním programem. Dokumenty byly projednány a schváleny.

ad4) ŘŠ Ing. Viskot P. seznámil členy ŠR se zprávou ČŠI. Nebyly vzneseny žádné dotazy.

ad5)   Předsedkyně ŠR Mgr. Smetanová seznámila ostatní členy ŠR s obsahem doporučeného dopisu od Mgr. Palasové, ve kterém si Mgr. Palasová stěžuje na špatnou práci předsedkyně ŠR. Předsedkyně ŠR vyzvala přítomné k vyjádření a požádala o hlasování důvěry. Členové ŠR neshledali žádné důvody k odvolání z funkce a odhlasovali, aby Mgr. Smetanová pokračovala ve své funkci předsedkyně ŠR.

              Paní Viskotová S. vznesla požadavek na obnovu poškozených učebnic

              ŘŠ Ing. Viskot poděkoval členům ŠR, členům zastupitelstva a pedagogickým pracovníkům za spolupráci.

  Zapsala dne 2. 9. 2019 Mgr. Irena Smetanová