Výkaz pro školní rok 2017/2018

* Zobrazuji uzavřený výkaz.

Základní údaje

Výkaz vyplnil:
Petra Bendová

IČ organizace:
49438026
Název organizace:
Základní škola, Lubnice, okres Znojmo
Ředitel/ka (Statutární zástupce):
Ing. Pavel Viskot
Adresa:
Lubnice 20
Místo:
Uherčice
PSČ:
67107
Kraj:
Jihomoravský kraj
Zřizovatel:
Obec

Část 1: Škola a její preventivní program

1) Má vaše škola písemně vytvořený vlastní preventivní program školy?
Ano

2) Na základě čeho je preventivní program školy vypracováván?
– Profesního citu (intuice)
– Diskuzí s vedením školy a učitelským sborem
– Analýzy aktuální situace školy
– Sledování výskytu rizikového chování na škole v uplynulém školním roce
– Evaluací (zhodnocení) jednotlivých realizovaných aktivit v uplynulém školním roce

3) Identifikovali jste při přípravě preventivního programu školy nějaké specifické rizikové faktory vaší školy?
Ne

4) Stanovuje preventivní program školy cíle, které jsou konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově ohraničené?
Ano

5) Jací další specialisté, mimo školního metodika prevence, působí přímo na vaší škole:
– Výchovný poradce
– Asistent pedagoga

6) Kolik vyučovacích hodin je za měsíc věnováno třídnickým hodinám v jedné třídě (průměrně za celou školu)?
2

7) Jaká témata převažují při třídnických hodinách na vaší škole?
– Řešení provozních záležitostí (kontrola omluvenek, sdělování informací ze strany školy)
– Práce se vztahy ve třídě (otevřená diskuse o vztazích, řešení problémů mezi žáky)
– Práce s pravidly a řešení problémů třídy (otevírání témat důležitých pro třídu, vyjasňování pravidel chování, péče o individuální spokojenost žáků)
– Cílený rozvoj dovedností žáků (techniky na trénink komunikace, spolupráce, seberegulace apod.)
– Společná tvorba projektů mimo výuku (příprava různých vystoupení třídy, plánování společných činností mimo školu, výzdoba třídy/školy)

8) Uveďte počet tříd a žáků vaší školy v jednotlivých ročnících:

Počet tříd Počet žáků
MŠ – děti předškolního věku 0 0
1. ročník ZŠ 1 9
2. ročník ZŠ 1 10
3. ročník ZŠ 1 10
4. ročník ZŠ 1 15
5. ročník ZŠ 1 11
6. ročník ZŠ / prima 1 15
7. ročník ZŠ / sekunda 1 14
8. ročník ZŠ / tercie 1 9
9. ročník ZŠ / kvarta 1 19
10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické) 0 0
1. ročník SŠ / kvinta 0 0
2. ročník SŠ / sexta 0 0
3. ročník SŠ / septima 0 0
4. ročník SŠ / oktáva 0 0
další případné ročníky (VOŠ, atd.) 1 5

9) Uveďte celkový počet omluvených hodin všech žáků školy za daný školní rok:
10957

Část 2: Školní metodik prevence

1) Kolik let celkem Vy osobně vykonáváte funkci školního metodika prevence?
3

2) Zastáváte Vy osobně na vaší škole, mimo školního metodika prevence, také nějaké další funkce?
– Ano, třídní učitel/ka

3) Máte ukončené akreditované studium k výkonu specializovaných činností pro školní metodiky prevence podle § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb.?
Ne

4) Poskytuje Vám škola za výkon funkce školního metodika prevence nějaké finanční ohodnocení?
Ano, jinou formou

5) Absolvoval/a jste v posledních třech letech nějaké akreditované vzdělávací kurzy, semináře, konference či výcviky k tématu primární prevence rizikového chování (kromě specializačního studia)?
Ano, v celkovém rozsahu od 17 do 40 hodin

6) Máte jako školní metodik prevence externí odbornou supervizi?
Ne, ale mám o ni zájem

7) Věnujete se v roli školního metodika prevence následujícím činnostem? Pokud ano, zkuste odhadnout, kolik hodin práce průměrně za kalendářní měsíc Vám dané činnosti zaberou.

Počet hodin
Koordinace tvorby preventivního programu školy a jeho evaluace 1
Osobní participace na realizaci preventivních aktivit školy (podílení se na přímé práci se žáky při preventivních aktivitách) 1
Metodické vedení pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. 1
Individuální práce s žáky (včetně práce s malými skupinami žáků) s potenciálem k rozvoji rizikového chování 1
Zajišťování spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, policií, orgány sociálně-právní ochrany dětí, nestátními organizacemi působícími v oblasti prevence atd. 1
Vedení písemných záznamů všeho druhu 1
Komunikace se zákonnými zástupci (rodiči) 1
Účast na pracovních seminářích kraje, obce, PPP atd., setkávání se za účelem metodického vedení ze strany pedagogicko-psychologické poradny 1
Vzdělávání a rozvoj v oblasti primární prevence rizikového chování 1

8) Stručně uveďte, co byste aktuálně nejvíce potřeboval/a ke zvýšení kvality vaší práce při vykonávání funkce školního metodika prevence:
studium k výkonu specializovaných činností pro školní metodiky prevence

Část 3: Specifická prevence obsažená ve školním vzdělávacím programu

1) Pokuste se realisticky odhadnout, jaký rozsah specifické prevence je podle plánu obsažen ve školním vzdělávacím programu pro jednotlivé ročníky. Cílem je zmapovat reálný stav na škole, tj. kolik času učitelé věnují specifické prevenci v rámci výuky. Při stanovování rozsahu je vhodná spolupráce s jednotlivými vyučujícími.


Příklad: Velmi často se může aktivita týkat více typů rizikového chování zároveň, v takovém případě čas započítejte jen jednou, a to do toho typu rizikového chování, který danou aktivitu co nejvíce vystihuje. Vyplňujte pouze v ročnících, které jsou pro vaši školu relevantní. Zaokrouhlete údaj na celé číslo.

MŠ – děti… 1. ročník ZŠ 2. ročník ZŠ 3. ročník ZŠ 4. ročník ZŠ 5. ročník ZŠ 6. r. ZŠ / prima 7. r. ZŠ / sekunda 8. r. ZŠ / tercie 9. r. ZŠ / kvarta 10. ročník ZŠ… 1. r. SŠ / kvinta 2. r. SŠ / sexta 3. r. SŠ / septima 4. r. SŠ / oktáva další…
Prevence šikany a projevů agrese 0 1 1 1 2 1 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0
Prevence kyberšikany 0 1 1 1 2 1 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0
Prevence záškoláctví 0 1 1 1 2 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Prevence rizikových sportů 0 1 0 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Prevence rizikového chování v dopravě 0 2 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Prevence rasismu a xenofobie 0 0 2 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Prevence působení sekt a extrémistických náboženských směrů 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Prevence rizikového sexuálního chování 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prevence užívání tabáku 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Prevence užívání alkoholu 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Prevence užívání dalších návykových látek 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Prevence závislostního chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.) 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Prevence poruch příjmu potravy 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Prevence kriminálního chování 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Část 4: Specifická prevence realizovaná v samostatných preventivních aktivitách a programech

Program 1 – Bezpečně do školy

1) Název programu:
Bezpečně do školy

2) Úroveň programu:
Všeobecná prevence

3) Název poskytovatele programu:
Policie ČR – Vranov nad Dyjí

4) Typ poskytovatele programu:
Policie ČR

5) Je tento preventivní program certifikovaný?
Ne

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce:
– Přednáška, prezentace informací
– Nácvik a trénink dovedností

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena?
Velmi spokojena

8) Program byl hrazen převážně
Jinak (prosím, stručně specifikujte)

Doplňující text: zdarma

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy celkově strávily.

Počet tříd Počet hodin
MŠ – děti předškolního věku 0 0
1. ročník ZŠ 1 1
2. ročník ZŠ 1 1
3. ročník ZŠ 1 1
4. ročník ZŠ 0 0
5. ročník ZŠ 0 0
6. ročník ZŠ / prima 0 0
7. ročník ZŠ / sekunda 0 0
8. ročník ZŠ / tercie 0 0
9. ročník ZŠ / kvarta 0 0
10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické) 0 0
1. ročník SŠ / kvinta 0 0
2. ročník SŠ / sexta 0 0
3. ročník SŠ / septima 0 0
4. ročník SŠ / oktáva 0 0
další případné ročníky (VOŠ, atd.) 0 0

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.
– Prevence rizikového chování v dopravě

Program 2 – Jsem online

1) Název programu:
Jsem online

2) Úroveň programu:
Všeobecná prevence

3) Název poskytovatele programu:
Abraka muzika

4) Typ poskytovatele programu:

5) Je tento preventivní program certifikovaný?

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce:
– Zážitkový program

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena?
Velmi spokojena

8) Program byl hrazen převážně
Cílovou skupinou (žáky)

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy celkově strávily.

Počet tříd Počet hodin
MŠ – děti předškolního věku 0 0
1. ročník ZŠ 0 0
2. ročník ZŠ 0 0
3. ročník ZŠ 0 0
4. ročník ZŠ 0 0
5. ročník ZŠ 0 0
6. ročník ZŠ / prima 1 2
7. ročník ZŠ / sekunda 1 2
8. ročník ZŠ / tercie 1 2
9. ročník ZŠ / kvarta 1 2
10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické) 0 0
1. ročník SŠ / kvinta 0 0
2. ročník SŠ / sexta 0 0
3. ročník SŠ / septima 0 0
4. ročník SŠ / oktáva 0 0
další případné ročníky (VOŠ, atd.) 0 0

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.
– Prevence kyberšikany
– Prevence závislostního chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.)
– Prevence kriminálního chování

Program 3 – Závislost na návykových látkách

1) Název programu:
Závislost na návykových látkách

2) Úroveň programu:
Všeobecná prevence

3) Název poskytovatele programu:
Psychiatrická léčebna PATEB s r.o. v Jemnici

4) Typ poskytovatele programu:
Komerční subjekt (např. společnost s ručním omezením)

5) Je tento preventivní program certifikovaný?
Ne

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce:
– Přednáška, prezentace informací
– Návštěva výstavy či představení, exkurze
– Zapojení vrstevníků podobného věku (tzv. peer prvek)

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena?
Velmi spokojena

8) Program byl hrazen převážně
Jinak (prosím, stručně specifikujte)

Doplňující text: zdarma

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy celkově strávily.

Počet tříd Počet hodin
MŠ – děti předškolního věku 0 0
1. ročník ZŠ 0 0
2. ročník ZŠ 0 0
3. ročník ZŠ 0 0
4. ročník ZŠ 0 0
5. ročník ZŠ 0 0
6. ročník ZŠ / prima 0 0
7. ročník ZŠ / sekunda 0 0
8. ročník ZŠ / tercie 1 3
9. ročník ZŠ / kvarta 1 3
10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické) 0 0
1. ročník SŠ / kvinta 0 0
2. ročník SŠ / sexta 0 0
3. ročník SŠ / septima 0 0
4. ročník SŠ / oktáva 0 0
další případné ročníky (VOŠ, atd.) 0 0

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.
– Prevence užívání tabáku
– Prevence užívání alkoholu
– Prevence užívání dalších návykových látek

Program 4 – Na jedné lodi

1) Název programu:
Na jedné lodi

2) Úroveň programu:
Všeobecná prevence

3) Název poskytovatele programu:
Střed, z.ú. Moravské Budějovice

4) Typ poskytovatele programu:
Školské zařízení (např. PPP, SPC, SVP)

5) Je tento preventivní program certifikovaný?
Ano

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce:
– Zážitkový program
– Nácvik a trénink dovedností

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena?
Velmi spokojena

8) Program byl hrazen převážně
Z rozpočtu školy

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy celkově strávily.

Počet tříd Počet hodin
MŠ – děti předškolního věku 0 0
1. ročník ZŠ 0 0
2. ročník ZŠ 0 0
3. ročník ZŠ 0 0
4. ročník ZŠ 0 0
5. ročník ZŠ 0 0
6. ročník ZŠ / prima 1 3
7. ročník ZŠ / sekunda 0 0
8. ročník ZŠ / tercie 0 0
9. ročník ZŠ / kvarta 0 0
10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické) 0 0
1. ročník SŠ / kvinta 0 0
2. ročník SŠ / sexta 0 0
3. ročník SŠ / septima 0 0
4. ročník SŠ / oktáva 0 0
další případné ročníky (VOŠ, atd.) 0 0

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.
– Prevence šikany a projevů agrese

Program 5 – Prolomíme ledy

1) Název programu:
Prolomíme ledy

2) Úroveň programu:

3) Název poskytovatele programu:
Střed, z.ú. Moravské Budějovice

4) Typ poskytovatele programu:
Školské zařízení (např. PPP, SPC, SVP)

5) Je tento preventivní program certifikovaný?
Ano

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce:
– Zážitkový program
– Nácvik a trénink dovedností

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena?
Velmi spokojena

8) Program byl hrazen převážně
Z rozpočtu školy

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy celkově strávily.

Počet tříd Počet hodin
MŠ – děti předškolního věku 0 0
1. ročník ZŠ 0 0
2. ročník ZŠ 0 0
3. ročník ZŠ 0 0
4. ročník ZŠ 0 0
5. ročník ZŠ 0 0
6. ročník ZŠ / prima 0 0
7. ročník ZŠ / sekunda 1 3
8. ročník ZŠ / tercie 0 0
9. ročník ZŠ / kvarta 0 0
10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické) 0 0
1. ročník SŠ / kvinta 0 0
2. ročník SŠ / sexta 0 0
3. ročník SŠ / septima 0 0
4. ročník SŠ / oktáva 0 0
další případné ročníky (VOŠ, atd.) 0 0

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.
– Prevence šikany a projevů agrese

Program 6 – Zdravý životní styl

1) Název programu:
Zdravý životní styl

2) Úroveň programu:
Všeobecná prevence

3) Název poskytovatele programu:
Oblastní charita Třebíč

4) Typ poskytovatele programu:
Nestátní organizace (např. nezisková organizace, zapsaný spolek, občanské sdružení, nadace)

5) Je tento preventivní program certifikovaný?
Ano

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce:
– Zážitkový program
– Nácvik a trénink dovedností

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena?
Velmi spokojena

8) Program byl hrazen převážně
Z rozpočtu školy

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy celkově strávily.

Počet tříd Počet hodin
MŠ – děti předškolního věku 0 0
1. ročník ZŠ 0 0
2. ročník ZŠ 1 6
3. ročník ZŠ 1 6
4. ročník ZŠ 0 0
5. ročník ZŠ 0 0
6. ročník ZŠ / prima 0 0
7. ročník ZŠ / sekunda 0 0
8. ročník ZŠ / tercie 0 0
9. ročník ZŠ / kvarta 0 0
10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické) 0 0
1. ročník SŠ / kvinta 0 0
2. ročník SŠ / sexta 0 0
3. ročník SŠ / septima 0 0
4. ročník SŠ / oktáva 0 0
další případné ročníky (VOŠ, atd.) 0 0

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.

Program 7 – Čas dluhů

1) Název programu:
Čas dluhů

2) Úroveň programu:
Všeobecná prevence

3) Název poskytovatele programu:
Oblastní charita Třebíč

4) Typ poskytovatele programu:
Nestátní organizace (např. nezisková organizace, zapsaný spolek, občanské sdružení, nadace)

5) Je tento preventivní program certifikovaný?
Ano

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce:
– Zážitkový program
– Nácvik a trénink dovedností

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena?
Velmi spokojena

8) Program byl hrazen převážně
Z rozpočtu školy

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy celkově strávily.

Počet tříd Počet hodin
MŠ – děti předškolního věku 0 0
1. ročník ZŠ 0 0
2. ročník ZŠ 0 0
3. ročník ZŠ 0 0
4. ročník ZŠ 0 0
5. ročník ZŠ 0 0
6. ročník ZŠ / prima 0 0
7. ročník ZŠ / sekunda 0 0
8. ročník ZŠ / tercie 1 6
9. ročník ZŠ / kvarta 1 6
10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické) 0 0
1. ročník SŠ / kvinta 0 0
2. ročník SŠ / sexta 0 0
3. ročník SŠ / septima 0 0
4. ročník SŠ / oktáva 0 0
další případné ročníky (VOŠ, atd.) 0 0

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.

Program 8 – Právní vědomí

1) Název programu:
Právní vědomí

2) Úroveň programu:
Všeobecná prevence

3) Název poskytovatele programu:
Policie ČR – Vranov nad Dyjí

4) Typ poskytovatele programu:
Policie ČR

5) Je tento preventivní program certifikovaný?
Ne

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce:
– Přednáška, prezentace informací

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena?
Velmi nespokojena

8) Program byl hrazen převážně
Jinak (prosím, stručně specifikujte)

Doplňující text: zdarma

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy celkově strávily.

Počet tříd Počet hodin
MŠ – děti předškolního věku 0 0
1. ročník ZŠ 0 0
2. ročník ZŠ 0 0
3. ročník ZŠ 0 0
4. ročník ZŠ 0 0
5. ročník ZŠ 0 0
6. ročník ZŠ / prima 0 0
7. ročník ZŠ / sekunda 0 0
8. ročník ZŠ / tercie 0 0
9. ročník ZŠ / kvarta 1 1
10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické) 0 0
1. ročník SŠ / kvinta 0 0
2. ročník SŠ / sexta 0 0
3. ročník SŠ / septima 0 0
4. ročník SŠ / oktáva 0 0
další případné ročníky (VOŠ, atd.) 0 0

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.
– Prevence kriminálního chování

Program 9 – Marihuana

1) Název programu:
Marihuana

2) Úroveň programu:
Všeobecná prevence

3) Název poskytovatele programu:

4) Typ poskytovatele programu:
Škola sama

5) Je tento preventivní program certifikovaný?
Ne

6) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce:
– Interaktivní skupinová diskuse
– Zážitkový program
– Nácvik a trénink dovedností

7) Jak byla vaše škola celkově s programem spokojena?
Velmi nespokojena

8) Program byl hrazen převážně
Jinak (prosím, stručně specifikujte)

Doplňující text: zdarma

9) Označte třídy, kde byl tento program realizován a doplňte počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy celkově strávily.

Počet tříd Počet hodin
MŠ – děti předškolního věku 0 0
1. ročník ZŠ 0 0
2. ročník ZŠ 0 0
3. ročník ZŠ 0 0
4. ročník ZŠ 0 0
5. ročník ZŠ 0 0
6. ročník ZŠ / prima 0 0
7. ročník ZŠ / sekunda 0 0
8. ročník ZŠ / tercie 0 0
9. ročník ZŠ / kvarta 1 3
10. ročník ZŠ (pro ZŠ praktické) 0 0
1. ročník SŠ / kvinta 0 0
2. ročník SŠ / sexta 0 0
3. ročník SŠ / septima 0 0
4. ročník SŠ / oktáva 0 0
další případné ročníky (VOŠ, atd.) 0 0

10) Zaškrtněte typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen.
– Prevence užívání dalších návykových látek

Část 5: Práce s dalšími cílovými skupinami – pedagogičtí pracovníci školy

Aktivita 1 – Předání informací z pracovního setkání ško…

1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co bylo výsledkem).
Předání informací z pracovního setkání školních metodiků prevence, předání informací ze semináře \”Aktuální trendy kyberprostoru\” – pedagogičtí pracovníci školy.

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě.
2

Část 6: Práce s dalšími cílovými skupinami – rodiče a ostatní

Aktivita 1 – Paní Mgr. Jana Kovářová ze studijního centra …

1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co bylo výsledkem).
Paní Mgr. Jana Kovářová ze studijního centra BASIC ze Znojma připravila pro rodiče přednášku na téma „Máme doma prvňáčka“ – Co má dítě zvládat při vstupu do školy? Aby matematika byla hrou. Jak se naučíme číst? Jak pomoci s přípravou do školy? Jak vychovat samostatné dítě?

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě.
3

Aktivita 2 – Paní Mgr. Jana Kovářová ze studijního centra …

1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co bylo výsledkem).
Paní Mgr. Jana Kovářová ze studijního centra BASIC ze Znojma připravila pro rodiče přednášku na téma „ Co jsou to emoce“ – Jaké emoce můžeme rozpoznávat? Jaký vliv mají emoce na naše chování a na mezilidské vztahy? Jaký dopad mají emoce na výkonnost či chování lidí? Můžeme zvládat emoce lidí, s kterými komunikujeme? Jak rozpoznat a zvládat své vlastní emoce? Odměny a tresty.

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě.
3

Aktivita 3 – Paní Mgr. Jana Kovářová ze studijního centra …

1) Uveďte stručný popis aktivity (pro koho byla určena, s jakým cílem probíhala, co bylo výsledkem).
Paní Mgr. Jana Kovářová ze studijního centra BASIC ze Znojma připravila pro rodiče přednášku na téma „Jak připravit dítě na nástup do 1. ročníku“ – Jak motivovat prvňáčky? Správná kontrola. Vedeme děti k samostatnosti. Co je dobré vědět předem, abychom nebyli překvapeni.

2) Odhadněte časovou dotaci věnovanou této aktivitě.
3

Část 7: Výskyt rizikového chování

1) Do následující tabulky uveďte ke každému jevu počet žáků/studentů vaší školy, u nichž se daný problém v průběhu jednoho školního roku objevil či objevuje.

MŠ – děti… 1. ročník ZŠ 2. ročník ZŠ 3. ročník ZŠ 4. ročník ZŠ 5. ročník ZŠ 6. r. ZŠ / prima 7. r. ZŠ / sekunda 8. r. ZŠ / tercie 9. r. ZŠ / kvarta 10. ročník ZŠ… 1. r. SŠ / kvinta 2. r. SŠ / sexta 3. r. SŠ / septima 4. r. SŠ / oktáva další…
Špatné vztahy mezi žáky
(počet případů, nikoliv počet žáků)
0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Vyloučení určitých jedinců z kolektivu, ostrakizace
(počet případů, nikoliv počet žáků)
0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Případy opakovaného záměrného psychického i fyzického ubližování
(počet případů, nikoliv počet žáků)
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Případy využití elektronických prostředků (např. mobilní telefon, sociální sítě) k opakovanému záměrnému psychickému ubližování
(počet případů, nikoliv počet žáků)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Projevy rasismu a xenofobie
(počet případů, nikoliv počet žáků)
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Závažné přestupky vůči školnímu řádu
(výskyt u počtu žáků)
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovní či fyzické útoky na pracovníky školy
(výskyt u počtu žáků)
0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Záškoláctví
(výskyt u počtu žáků)
0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Podezření na skryté záškoláctví (záškoláctví s vědomím rodičů)
(výskyt u počtu žáků)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Rizikové chování ve sportu, rizikové pohybové aktivity, extrémní sporty atd.
(výskyt u počtu žáků)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rizikové chování v dopravě
(výskyt u počtu žáků)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rizikové sexuální chování a nevhodné projevy sexuality
(výskyt u počtu žáků)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy příjmu potravy
(výskyt u počtu žáků)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebepoškozování a autoagrese
(výskyt u počtu žáků)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kriminální chování – přestupky, provinění, trestné činy
(výskyt u počtu žáků)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zanedbávání, zneužívání či týrání dítěte
(výskyt u počtu žáků)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Užívání* tabáku
(výskyt u počtu žáků)
*Pod termín „užívání“ zahrnujeme užití opakované i jednorázové, experimentování s látkou atd.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Užívání* alkoholu
(výskyt u počtu žáků)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Užívání* konopných látek (např. marihuana, hašiš)
(výskyt u počtu žáků)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Užívání* dalších návykových látek (např. extáze, pervitin atd.)
(výskyt u počtu žáků)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Závislostní chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.)
(výskyt u počtu žáků)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Část 8: Vyhodnocení (evaluace) preventivních aktivit školy

1) Do jaké míry se Vám podařilo naplnit cíle stanovené v preventivním programu školy?
1 – stanovené cíle se podařilo zcela naplnit

2) Co se Vám během školního roku v souvislosti s prevencí rizikového chování obzvláště podařilo a díky čemu?
V rámci prevence se nám dařilo uskutečňovat poměrně rozsáhlý program prevence v průběhu školního roku, kdy se dbá zejména na to, aby se uskutečnil ve všech třídních kolektivech a se zaměřením na aktuální tematiku či problémy. Tyto programy proběhly ve spolupráci s organizacemi STŘED Moravské Budějovice, Oblastní charitou Třebíč, oddělením Policie ČR Vranov nad Dyjí, paní primářkou Psychiatrické léčebny v Jemnici, hudebním divadlem ABRAKA MUZIKA, pracovníky záchranného systému, školním metodikem prevence. Pro rodiče jsme připravili přednášky studijního centra BASIC.

3) Co byste rádi v souvislosti s prevencí rizikového chování na vaší škole v příštím školním roce zlepšili či změnili?
Chtěli bychom zlepšit spolupráci rodičů se školou.