Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Lubnice ze dne 19.4.2016

Zasedání školské rady dne:19.4.2016

Zápis ze schůze Školské rady ZŠ Lubnice, Lubnice 20, ze dne 19.4.2016

Zasedání se zúčastnili:

za zřizovatele:                             Jana Gritschová

Jindřiška Jedličková

 

z ped. pracovníků:                      Mgr. Jitka Vyplašilová

Mgr. Irena Smetanová

 

ředitel školy:                               Ing. Pavel Viskot

 

 

z řad zákonných zástupců:          Kamila Jandová

Miroslava Tobolková

 

Program:

 

1) uvítání

2) projednání návrhu rozpočtu školy

3/ SWOTT analýza školy

4/ Různé

Průběh jednání:

 

ad 1)      Předsedkyně ŠR uvítala přítomné a seznámila je s programem jednání

ad 2)      Ředitel školy přednesl návrh rozpočtu školy. Návrh byl projednán.K návrhu nebyly žádné připomínky.

ad3)     Ředitel školy seznámil členy ŠR s SWOTT analýzou školy. Zaměřil se na slabé    stránky školy, které budou postupně odstraněny (např. ve škol. roce 2016/17 – cizí   jazyk již od 2. roč., samostatný 2. a 3. ročník).SWOTT analýza je k nahlédnutí u ředitele školy.

ad4)    Z řad zákonných zástupců byla připomínka ke stravování ve školní jídelně. Vedoucí stravování vysvětlil, že se musí dodržovat zásady zdravého stravování a normy spotřebního koše.

Dále se diskutovalo o zadávání a dodělávání domácích úkolů.

 

Zapsala: Mgr. Irena Smetanová

 

 

 

Zapsala:   Mgr. Irena Smetanová