Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Lubnice ze dne 22. 11. 2022

Zasedání školské rady dne: 22. 11. 2022

Zápis ze schůze Školské rady ZŠ Lubnice, Lubnice 20, ze dne 22. 11. 2022

Zasedání se zúčastnili:  

        za zřizovatele:                             Jana Gritschová

                                                            Jindřiška Jedličková

        z ped. pracovníků:                      Mgr. Irena Smetanová

                                                             Mgr. Gabriela Kratochvílová

z řad zák. zástupců : Soňa Viskotová

Petra Topolová

        hosté:

        ředitel školy                                Ing. Pavel Viskot

         Program:

        1) uvítání

        2) projednání a schválení výroční zprávy

        3) diskuse

  Průběh jednání:

        ad 1) Předsedkyně ŠR uvítala přítomné a seznámila je s programem ŠR.

        ad 2)  Ředitel školy přednesl výroční zprávu. Výroční zpráva byla projednána bez připomínek, schválena přítomnými členy ŠR.

        ad 3) Z řad zákonných zástupců byla vznesena připomínka ohledně odemykání šatních skříněk, když zapomene žák klíč.    

               Připomínka byla řešena – individuální řešení (pokud žák zapomene ojediněle – skříňka se odemkne).

           Zapsala: Mgr. Irena Smetanová  23. 11. 2022