Zasedání školské rady dne: 23.11.2017

Zápis ze schůze Školské rady ZŠ Lubnice, Lubnice 20, ze dne 23.11.2017

Zasedání se zúčastnili:

za zřizovatele:                             Jana Gritschová

Jindřiška Jedličková

z ped. pracovníků:                      Mgr. Irena Smetanová

z řad zákonných zástupců :         Kamila Jandová

Miroslava Tobolková

hosté:       ředitel školy                Ing. Pavel Viskot

omluvena                                    Mgr. Jitka Vyplašilová

Program:

 

1) uvítání

2) projednání a schválení výroční zprávy

3) diskuse

Průběh jednání:

ad 1) Předsedkyně ŠR uvítala přítomné a seznámila je s programem.

ad2)  Ředitel školy přednesl výroční zprávu. Výroční zpráva byla

projednána bez připomínek, schválena přítomnými členy ŠR.

ad3) Ze strany zřizovatele ani ze strany rodičů nebyly vzneseny žádné připomínky.

Ředitel školy seznámil členy ŠR se schváleným projektem o přeshraniční spolupráci

mezi školami, který začne již v prosinci.

Dále ředitel členy školské rady informoval, že je možné od února do dubna vyhlásit

konkurz na ředitele školy.

Předsedkyně ŠR upozornila přítomné, že v měsíci dubnu proběhnout nové volby ŠR.

Zapsala: Mgr. Irena Smetanová  23.11.2017