Výroční zpráva ředitele školy

2015/2016

 

Část  I.

 

Základní charakteristika školy

 

Název školy:                                Základní škola Lubnice, okres Znojmo

Zřizovatel:                                    Obec Lubnice

Ředitel školy:                               Ing. Pavel Viskot

Další součásti školy:                     Školní družina. Školní jídelna

Rada školy zřízena:                      6.12.2006.

 

Tel:            515298438

E-mail:      zslub@mboxzn.cz

Školní rok 2015/2016

 

Počet tříd Celkový počet žáků
spec. celkem běžné třídy spec.

třídy

celkem
1.stupeň 3 0 3 55 2 57
2.stupeň 4 1 5 59 6 65

Celkem

7 1 8 114 8 122

 

Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.

 

Název zvoleného vzdělávacího programu Číslo jednací v ročníku
ŠVP – Tvořivá škola 1.9.2007 1.,2., 3.,4.,5., 6.,7., 8, 9.,
ŠVP – LMP

 

1.9.2007 2.,3.,8.,9.

Školní jídelna

 

Typ jídelny- dle výkazu V17-01 Počet Počet strávníků
žáci škol.prac. ostatní*
ŠJ s kuchyní 1 99 16 80

 

*Cizí strávníci:                                                  80

 

 

Počet pracovníků školní jídelny

 

Fyzické osoby 4
Přepočtení na plně zaměstnané 2,9

ŠD, která je součástí základní školy

 

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD
celkem 2 50 fyz.      1/ přepoč.  0,69

 

Část II.

Údaje o pracovnících školy

 

 

Celkový počet pedagogických pracovníků                15
Z toho odborně a ped. způsobilých                15

 

Věkové složení učitelů

 

Věk Muži Ženy Celkem
do 35 let 0 4 4
35-50 let 0 3 3
nad 50 let 1 4 5
Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 0
 
Celkem 1 11 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další vzdělávání  pedagogických pracovníků.

 

Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků
Oblast cizích jazyků 4
Čtenářské dílny 3
Cesty minulostí                            1
Zápis do 1. třídy 1
Ostatní 7
Celkem 16

 

 

 

Celkový počet nepedagogických prac. 6
Přepočtený úvazek 4,8

Část III.

Výsledky výchovy a vzdělávání

 

Celkové hodnocení a klasifikace žáků

 

Ročník Počet žáků Prospělo s

vyznamenání

Prospělo    Neprospělo Opakují
1. 11

 

10 11
2.       14

 

13 14
3.  8

 

6 8
4. 11

 

3 11
5. 10

 

5 10
Celkem I. stupeň
54

 

29 54          –
6. 10

 

2 10
7. 22

 

4 22
8. 14

 

2 11 3
9. 13

 

4 13
Celkem II. stupeň 56

 

9 53 3
Speciální třídy        8 2  8
Celkem za školu      118

 

40 115 3

 

Snížený stupeň z chování:

 

Stupeň chování Počet
2 1

 

 

 

 

 

 

 

Celkem ve školním roce 2015/2016 vycházelo z 9.roč.  16 žáků, 1 žák odešel na gymnázium z 7. ročníku, 4 žáci vycházeli z 8. ročníku.

 

Školní rok 2014/15 SOŠ SOU
Počty žáků přihlášených 3 18
přijatých        3 18

 

 

Počet absolventů ZŠ

 

Ročník Počet žáků % z celkového počtu všech žáků
9.ročník 16 10,83
nižší ročník 5                            1,66
Celkem 21 12,49

 

 

Část IV .

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

 

Ve školním roce 2015/2016 neproběhla kontrola ČŠI

 

Část V.

Rozhodnutí ředitele

 

Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle §3 odst. 2  zákona č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí

 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání
O odkladu povinné školní docházky 2 0
O dodatečném odložení povinné školní docházky 0 0
Další dle §3, odst.2, zákona č.564/1990 Sb. v platném znění 0

 

0

 

 

Počet žáků přijatých do 1.ročníku pro rok 2015/2016                 10

Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2016/2017            11

 

Část VI.

Další údaje o škole

 

V základní škole pracovaly pod patronací DDM Znojmo  tyto kroužky:

 

Výtvarný kroužek 2 x, florbalový kroužek 2 x, anglický jazyk, kroužek hry na zobcovou flétnu a kytaru, mažoretky, kopaná 2 x, Němčina hravě

 

 

Kroužky při ZŠ

 

Název kroužku Počet kroužků
Logopedický kroužek

Reedukační kroužek

1

1

Část VII.

Poradenské služby v základní škole

 

 Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)

 

 

  fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání
výchovný poradce 1 vysokoškol. ped.
školní metodik prevence 1  vysokoškol.ped.

 

 

věková struktura

 

do 35let 35 – 50 let 50 let–důch. věk/z toho důchodci
výchovný poradce 1
školní metodik prevence 1

 

 

 

Individuální integrace

 

Typ postižení Ročník Počet žáků
SPU 2.,3.,4.,5.,6.,7., 8. 12
Mimořádně nadaný

 

Část VIII.

Hodnocení Minimálního preventivního programu

 

Viz příloha č.1

 

 

 

Část IX.            Sdělení rodičům

 

Viz příloha č. 2

 

Část  X.                  Finanční hospodaření školy

 

Viz. Příloha č.3

 

 

 

 

 

 

V Lubnici dne 8.10.2016

Podpis a razítko ředitele školy