Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Lubnice ze dne 18.4.2017

Zasedání školské rady dne:18.4.2017

Zápis ze schůze Školské rady ZŠ Lubnice, Lubnice 20, ze dne 18.4.2017

 

 

Zasedání se zúčastnili:

za zřizovatele:                             Jana Gritschová

Jindřiška Jedličková

 

z ped. pracovníků:                     Mgr. Irena Smetanová

 

Hosté:

ředitel školy:                               Ing. Pavel Viskot

starosta obce Lubnice                  František Komenda

 

z řad zákonných zástupců:          Kamila Jandová

Miroslava Tobolková

 

Omluvena:                                        Mgr. Jitka Vyplašilová

 

Program:

 

1) uvítání

2) projednání návrhu rozpočtu školy

3/ projednání a schválení dodatku ŠŘ

4/ projednání a schválení dodatku  MPP- změna zákona o návykových látkách

5/ Různé

Průběh jednání:

 

ad 1) Předsedkyně ŠR uvítala přítomné a seznámila je s programem jednání

ad 2) Ředitel školy přednesl návrh rozpočtu školy. Návrh byl projednán. K návrhu nebyly žádné připomínky.

ad3)   Předsedkyně přednesla dodatek do ŠŘ – zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické                                             útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinnosti stanovených školským zákonem(§31 odst.3 školského zákona) Dodatek ŠR jednomyslně schválila.

ad4)   Předsedkyně ŠR přednesla členům změny zákona 65/2017 a to změny: Hlava II, Hlava II a Hlava IV. Tyto změny budou zapracovány do MPP (příloha MŠMT č. 22). Doplnění MPP bylo jednomyslně schváleno.

ad5/    Ředitel školy seznámil členy a hosta s plánovanými organizačními změnami škol. roku:2017/2018 – na 1. stupni dojde ke spojení dvou tříd

– k 31.8. ukončí pracovní poměr paní učitelka Mgr. Naďa

Mikešová

Ve škol. roce 2016/2017 se obnovovala podlaha ve 2. třídě,

dále se vybudoval skleník, průběžně se vysazují nové stromky,

stále se obnovují a nakupují nové pomůcky do všech předmětů

Všichni přítomní diskutovali nad vybudováním víceúčelového

hřiště, které by využívaly nejenom děti v Tv, ale také děti       s autistickým syndromem.

Z řad zákonných zástupců byla vznesena připomínka k výuce Hv (žáci opisují texty písní, učí se je zpaměti, důraz je kladen i na teorii) – předsedkyně ŠR s ŘŠ objasnila, že se učí Hv, tak jako jiné předměty,  podle ŠVP , znalosti z Hv v 9. roč. budou v letošním škol. roce dokonce testovány školní inspekcí.

Dále byla připomínka k opisování poznámek ve vlastivěda. Rovněž tato připomínka byla vysvětlena tím, že zápisy nejsou tak dlouhé, upevní si grafomotoriku, paměť. Předsedkyně ŠR se domluví s paní učitelkou, že opis zápisů bude střídán s okopírovanými zápisky.

 

 

 

Zapsala:   Mgr. Irena Smetanová