Zásady provozního řádu Základní školy Lubnice

dle Zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

I.Údaje o zařízení

Základní škola Lubnice, Lubnice 20, 671 07
Tel: 515 298 438
IČO: 49438026
Ředitel školy: Ing. Pavel Viskot, Nerudova 1277, Moravské Budějovice, 676 02
Tel: +420 515 298 423, +420 732 766 521
Typ školy: Základní škola
Kapacita: 240 žáků
Zájmové kroužky: logopedický, reedukační florbalový, výtvarný

II. Režim dne

Provoz školy

Školní budova je otevřena od 7,00 – 15,00 hod. Kontakt s rodičovskou veřejností je zajištěn po celou tuto dobu.
Při nepřítomnosti ředitele školy ho zajišťuje výchovný poradce nebo jiný předem pověřený pedagogický pracovník.
Žáci do školy dojíždějí autobusem z těchto vesnic: Uherčice, Vratěnín,
Korolupy, Šafov, Lančov, Mešovice, Dešná, Rancířov, Hluboká, Dančovice, Plačovice, Županovice, Stálky, Vysočany, Oslnovice, Police. Největší vzdálenost je 15 km.

Družina

Ve škole jsou zřízeny dvě oddělení, které jsou naplněny do 25 žáků Žáci navštěvují družinu po skončení vyučování až do odjezdu autobusu. Začátek provozu družiny je v 11,00 a konec v 14,55. Družinu navštěvují z větší části žáci 1. – 5. roč.a speciálních tříd. Vychovatelka družiny pracuje s dětmi podle zpracovaného ročního plánu práce. Škola má ohraničený školní pozemek, kterého využívají podle potřeby vychovatelky školní družiny od 12,00 – 14,45.

Vyučování

Školní vyučování začíná od 7,25 a končí podle rozvrhu hodin jednotlivých ročníků, nejpozději však v 14,55 hod..
Vyučuje se podle programu „Tvořivá škola”.
Odpolední vyučování je zařazeno na dva dny v týdnu od 13,20 – 14,55.
Vyučovací hodina trvá 45 minut.

Přestávky

Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou pět minut, hlavní přestávka trvá dvacet minut. Dvacetiminutová přestávka je i mezi pátou a šestou vyučovací hodinou. Přestávky jsou ve škole přizpůsobeny odjezdům školních autobusů. O velké přestávce mohou žáci navštěvovat počítačovou učebnu a tělocvičnu podle daného rozvrhu. Na patře prvního stupně mohou žáci využívat skákací relaxační balóny, dva koše na odbíjenou a skákacího panáka, odpočinkový a hrací koutek.

Práce s počítači

Počítačová učebna je užívána v souladu s provozním řádem. Ve vyučovacích hodinách ji vyučující využívají podle potřeby. Jsou pravidelně na pedagogických radách poučováni o dodržování určitých zásad / počítačová hygiena, míra tohoto užití, nabídka programů/. Mimo vyučování je užívána počítačovým kroužkem a školní družinou. Počítače jsou dány k dispozici žákům denně o velké přestávce.

Pracovní činnosti

Pracovní činnosti jsou zařazovány do jednotlivých ročníků podle učebního plánu. Protože má škola malý počet žáků, jsou spojováni vždy žáci dvou sousedních ročníků /6.,7 a 8.,9./
V týdnu jsou zařazovány dvě vyučovací hodiny, které jsou vyučovány zvlášť.
Při pracovních činnostech využívají žáci školního pozemku.
Po práci mohou žáci použít umyvadla a sprchy v přízemí budovy.
Venku je k dispozici kohout se studenou vodou.

III. Režim stravování

Stravování

Škola využívá vlastní jídelnu, která není na rozdíl od školy právnickým subjektem. Oběd je vydáván nadvakrát od 10,50 – 11,10 a od 11,55- 12,15.
Doba vymezená pro konzumaci oběda je individuální podle toho, jestli žák obědvá již po skončení vyučování, zda jde do družiny nebo odjíždí autobusem.
Do školní jídelny jsou přihlášeni cizí strávníci, kteří nezasahují do výdejní doby školy.

IV. Podmínky pohybové výchovy

Škola má k dispozici jednu tělocvičnu, která má rozměr 8 x 15 m. Její kapacita na 30 dětí. Tělocvična je dobře vybavena a je v ní pravidelně prováděna revize. Při východu z tělocvičny je možno využívat umývárnu. Samostatná šatna pro tělocvičnu není a žáci se převlékají ve svých třídách. V každém ročníku jsou zařazeny dvě hodiny Tv týdně. Pro tělesnou výchovu je také využíván venkovní areál školy, který čítá běžeckou dráhu, doskočiště, vrhačský sektor. Dále je možné využívat volejbalové hřiště, hřiště na malou kopanou a basketbalové hřiště pro sreet-basketball.
Škola pravidelně organizuje plavecký výcvik, a to pro žáky celého 1.stupně + spec.třídy. Na plavání žáci dojíždějí do Plavecké školy Třebíč, která poskytuje našemu výcviku odborné instruktory pro výuku. Škola organizuje každý rok pro sedmý a starší ročníky lyžařský výcvikový kurz.
Mimo organizovanou výuku využívají žáci o velké přestávce tělocvičnu a na 1.stupni relaxační balóny, basket. koše a panáka na skákání. Na škole je veden pod záštitou DDM Znojmo kroužek florbalu.

V Lubnici 25. 8. 2013
Pavel Viskot, ředitel ZŠ