Žákovská samospráva Základní školy Lubnice

Cíle žákovské samosprávy:

 • žáci se aktivně podílejí na životě školy
 • učí se komunikačním dovednostem (ve vztahu mezi sebou i ve vztahu k dospělým)
 • o svých přáních, problémech, které vyplývají z třídnických hodin, informují prostřednictvím svých zástupců vedení školy
 • na schůzkách s vedením školy seznamují členové samosprávy vedení školy s náměty na konání akcí, které by samospráva chtěla organizovat
 • za podpory vedení školy realizují akce, které s vedením školy zástupci samosprávy projednali
 • při svých aktivitách požádají o pomoc i nepedagogické pracovníky školy

Stanovy žákovské samosprávy:        

 • žáci jsou voleni třídními kolektivy jednou ročně
 • žáci 4. – 9. ročníků volí do samosprávy jednoho zástupce
 • členové zastupují na schůzkách svou třídu, přednášejí její požadavky, prezentují názory, navrhují řešení
 • členové samosprávy jsou povinni pravidelně a pravdivě o obsahu schůzek samosprávy informovat spolužáky a třídní učitelku
 • zvolení členové jsou povinni zúčastnit se schůzek, případná neúčast musí být omluvena
 • pokud je člen samosprávy zastupující třídu nemocný, může třídní kolektiv na jednání samosprávy poslat svého zástupce
 • člen, který se bez omluvy nezúčastní tří schůzek, nebo neplní zadané úkoly, může být členy samosprávy vyloučen
 • o vyloučení musí hlasovat nadpoloviční většina členů samosprávy
 • stručné zápisy z jednání samosprávy jsou zveřejňovány na nástěnce samosprávy, na webových stránkách  školy
 • na nástěnce a webových stránkách školy informuje samospráva o akcích, které pořádá

Práva a povinnosti člena samosprávy:

 • právo volit a být volen
 • pravidelně se zúčastňovat schůzek samosprávy
 • přicházet s novými nápady, které by mohly zlepšit prostředí školy
 • snažit se pojmenovat to, co některé spolužáky trápí a pokusit se společně s dospělými problém vyřešit
 • komunikovat s třídním kolektivem a předávat jim informace
 • informovat samosprávu o připomínkách třídních kolektivů, projednat jejich žádost
 • pomáhat při organizování společných akcí

Složení :

4. třída – Soňa Viskotová, Vojtěch Ošmera, 5. třída – Luboš Čech, Matyáš Endl, 6. třída – Jonáš Šindelář, 7. třída – Vít Bojanovský, Vlastimil Bláha, 8. třída – Nela Kyprá, Veronika Poláčková, 9. třída – Kristýna Jírová, Adam Šenkyřík