Zasedání školské rady dne: 29.8.2016

Zápis ze schůze Školské rady ZŠ Lubnice, Lubnice 20, ze dne 29.8.2016

Zasedání se zúčastnili:

za zřizovatele:                             Jana Gritschová

 

za ped. pracovníky:                     Mgr. Irena Smetanová

Mgr. Jitka Vyplašilová

 

ředitel školy:                              Ing. Pavel Viskot

 

z řad zákonných zástupců :       Miroslava Tobolková

Kamila Jandová

 

hosté:                                         Mgr. Gabriela Kratochvílová – koordinátorka ŠVP

 

omluvena:                                  Jindřiška Jedličková

 

Program:

 

1) uvítání

2) projednání a schválení dodatku ŠVP

3) projednání a schválení doplnění školního řádu

4) různé

 

Průběh jednání:

 

ad 1) předsedkyně ŠR uvítala přítomné a seznámila je s programem jednání

ad 2) Koordinátorka ŠVP- G. Kratochvílová seznámila přítomné se změnami v ŠVP,

které se týkají: – charakteristiky ŠVP – změny související s inkluzí

– vzdělávacího programu Aj na 2. stupni změny související se

změnou učebnic

– seznamu pedagogických pracovníků

– vzdělávacího programu Chemie – změna názvosloví

-učebního plánu Českého jazyka –počtyhodin(povinné/disponibilní)

-vzdělávacího programu školní družiny – 3x týdně budou zařazeny

pohybové a sportovní činnosti

Změny v ŠVP byly projednány a Dodatek ŠVP  schválen ŠR dne 29.8.2016

(pro 5, proti 0)

ad3)Ředitel školy seznámil přítomné s doplněním školního řádu –žák/student má právo se

obracet na ŠR. Doplnění školního řádu bylo projednáno a schváleno.(pro 5, proti0)

ad4) Z řad rodičů byl vznesen požadavek, aby žáci mohli odcházet na oběd po skončení

vyučování. Při sestavování odchodů žáků na obědy bude na tento požadavek brán

zřetel.

Zapsala: Mgr. Irena Smetanová  29.8.2016