Zápis ze schůze Školské rady ZŠ Lubnice, Lubnice 20, ze dne 15.10.2023

Zasedání se zúčastnili:  

        za zřizovatele:                               Jana Gritschová

                                                            Jindřiška Jedličková

        z ped. pracovníků:                  Mgr. Irena Smetanová

                                                            Mgr. Gabriela Kratochvílová

        z řad zák. zástupců :                                                                                                   Petra Topolová

Soňa Viskotová

        hosté:

        ředitel školy:                                Ing. Pavel Viskot

        Program:

        1) uvítání

        2) projednání a schválení výroční zprávy

        3) projednání a schválení dodatku Minimálního preventivního programu

        4) Diskuse

       Průběh jednání:

        ad 1) Předsedkyně ŠR uvítala přítomné a seznámila je s programem ŠR.

        ad2)  Ředitel školy přednesl výroční zprávu. Výroční zpráva byla

                projednána bez připomínek, schválena přítomnými členy ŠR.

        ad3) Výchovná poradkyně G. Kratochvílová seznámila členy ŠR s dodatkem Minimálního preventivního programu (týkajícího se sebevražd žáků). Dodatek byl projednán a schválen.

        ad4) Z řad zákonných zástupců byla vznesena připomínka ohledně vypracování a dodělání úkolů v době absence žáka. Připomínka byla členy ped. sboru vysvětlena.

                Dále připomínka k jednání p. učitelky v 6. roč. Ředitel školy svolá schůzku zákonných zástupců a paní učitelky.

                Ředitel školy seznámil členy ŠR s výsledky dotazníku, který byl zaslán rodičům.

                Připomínky (viz příloha) byly objasněny členům ŠR a rodičům zaslána odpověď. 

                Zapsala: Mgr. Irena Smetanová  15.10.2023