Úkoly školské rady

  1.  vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích
  2.  programů a k jejich následnému uskutečňování
  3. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  4. schvaluje školní řád
  5. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  6. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  7. projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje
  8. se k rozboru hospodaření
  9. projednává inspekční zprávy ČŠI
  10. projednává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovately a dalšímorgánům státní správy