Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Lubnice ze dne 29.8.2018

 

 

Zasedání školské rady dne: 29.8.2018

Zápis ze schůze Školské rady ZŠ Lubnice, Lubnice 20, ze dne 29.8.2018

 

 

Zasedání se zúčastnili:

za zřizovatele:                             Jana Gritschová

Jindřiška Jedličková

z ped. pracovníků:                      Mgr. Irena Smetanová

Mgr. Gabriela Kratochvílová

 

z řad zákonných zástupců:          Miroslava Tobolková

hosté:                                           Ing. Pavel Viskot – ředitel školy

 

 

Omluvena:                                        Soňa Viskotová

 

 

Program:

 

1) uvítání

2) volba předsedy ŠR

3/ projednání a schválení ŠVP a dodatku  ŠŘ

4/ projednání a schválení GPDR

5/Různé

Průběh jednání:

 

ad 1)    Ředitel školy přivítal nové členy ŠR a zahájil volby předsedy ŠR.

 

ad2)  Předsedkyní ŠR  byla zvolena Mgr. Irena Smetanová. /pro 4 hlasy,1 hlas –     Kratochvílová/

 

ad3) Výchovná poradkyně Mgr. G. Kratochvílová informovala přítomné o přepracovaném ŠVP, podle kterého se začíná učit dne 3.9.2018 . Změny se týkají v doplnění textu o komisionálních a opravných zkouškách, dále byla změněna nebo doplněna některá průřezová témata. ŠVP a ŠŘ byl projednán a schválen.

 

ad4)    Výchovná poradkyně seznámila členy ŠR se zpracováním a uplatněním údajů v praxi  dle  GPDR. ŠR projednala a schválila.

 

 

ad5)     ŘŠ seznámil přítomné členy s novým školním rokem 2018/2019:

–  přijaty dvě kvalifikované paní učitelky

–  samostatné ročníky na 1.st.

– projekt na spolupráci s rodilým mluvčím

– projekt na výsadbu stromů

– vybudování opěrné zdi

– oprava chlapeckých toalet

– proplacení dotace na hřiště

– vypracován projekt na učebnu přírodopisu

– vybudovat nový chodník ke škole

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala :Mgr. Irena Smetanová