  Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, výjimku tvoří případ, kdy je uchazeč přijat na jinou školu na odvolání, pak je možné vzít zápisový lístek zpět.

  Lhůta pro odevzdání zápisového lístku na střední školu se prodlužuje na 10 pracovních dnů,
od přijetí rozhodnutí o studiu na střední škole.

 Zápisový lístek si žák nechává (neodesílat s přihláškou!!!) až do doby, kdy se dozví, zda byl přijat ke studiu. Až pak jej odešle střední škole, kterou si ke studiu vybral. Zápisový lístek slouží tedy jako potvrzení pro střední školu, že v ní žák nastoupí do prvního ročníku.

• ZŠ vydá každému svému žákovi, který se uchází o přijetí ve střední škole, jeden zápisový lístek pro následující školní rok; o vydaných zápisových lístcích jednotlivým uchazečům vede přesnou evidenci.

 Vyplnění zápisového lístku

Vyplňte hůlkovým (tj. velkým tiskacím) písmem adresu bydliště uchazeče, jméno a příjmení zákonného zástupce, název školy, kód a název oboru vzdělání, datum, podpis zákonného zástupce a podpis uchazeče. Ostatní části zůstanou nevyplněné.