Činnost výchovné poradkyně pro 1.stupeň ZŠ

● spolupráce s vyučujícími a vedením školy

●  spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou

● pomoc při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a při integraci žáků do   běžné ZŠ

● řešení neomluvené absence žáků

● vedení dokumentace

● spolupráce s orgány státní správy

● konzultace s rodiči a vyučujícími