Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Lubnice ze dne 12.10.2018

 

 

Zasedání školské rady dne: 12.10.2018

Zápis ze schůze Školské rady ZŠ Lubnice, Lubnice 20, ze dne 12.10.2018

 

 

Zasedání se zúčastnili:

za zřizovatele:                             Jana Gritschová

Jindřiška Jedličková

z ped. pracovníků:                      Mgr. Irena Smetanová

Mgr. Gabriela Kratochvílová

 

z řad zákonných zástupců:          Miroslava Tobolková

Soňa Viskotová

 

hosté:                                           Ing. Pavel Viskot – ředitel školy

 

 

 

 

Program:

 

1) uvítání

2)projednání a schválení těchto dokumentů:

– výroční zpráva za šk. rok 2017/2018

– organizační řád školního poradenského pracoviště                                                                     – oběh účetních dokladů

– hospodaření s přebytečným a neupotřebitelným majetkem

– inventarizace majetku

– provozní řád venkovních hracích ploch

– směrnice pro poskytování osobních ochranných pomůcek

– řády odborných učeben

– vnitřní řád školní družiny

– vnitřní řád školní jídelny

– provozní řád

– finanční kontrola

– pokladna

-úplata ve školní družině

– spisový řád, skartační řád

– školní jídelna – provozní řád

– školní jídelna řád HACCP

– směrnice pro poskytování informací podle zákona č. 106/1989 Sb.

– GDPR

3) Různé

 

 

 

 

Průběh jednání:

 

ad1)  Předsedkyně ŠR přivítala členy ŠR a hosta na setkání ŠR a seznámila je s programem.

ad2) Všichni členové školské rady byli písemně seznámeni prostřednictvím emailové komunikace s dokumenty. Členové ŠR o dokumentech společně diskutovali. Během zasedání ŠR byly všechny dokumenty k nahlédnutí. Ředitel školy Ing. Pavel Viskot na zasedání ŠR podal doplňující informace. Rovněž výchovná poradkyně Mgr. Gabriela Kratochvílová podala bližší informace ohledně školního poradenského pracoviště a jeho organizačního řádu.

Dokumenty byly poté školskou radou schváleny.

 

ad3) Členové ŠR byli informováni ředitelem školy o záměrech na následující období –

vybudování přírodovědné učebny, výstavba chodníku ke škole

Ze strany rodičů byla vznesena jedna připomínka – časté větrání v učebnách.      Tento dotaz byl objasněn ředitelem školy a Mgr. Irenou Smetanovou.

Další připomínky nebyly vzneseny. Předsedkyně ŠR poděkovala všem přítomným    za účast. Schůze ŠR byla ukončena.

 

 

 

Zapsala : Mgr. Irena Smetanová

12.10.2018